2013-06-27 17:49:27

Pranciškus: Evangelijos principai tegalioja taip pat finansinio ir ekonominio pobūdžio veikloje.


Kaip jau pranešėme vakarykštėje laidoje, Šventasis Tėvas Pranciškus įkūrė naują Popiežiškąją Komisiją, kuri jam teiks ataskaitas apie Vatikane veikiantį Institutą Religiniams Darbams (Ior). Pagrindinis komisijos tikslas – padėti Šventajam Tėvui geriau susipažinti su Instituto, finansuojančio katalikų Bažnyčios religinę veiklą pasaulyje, juridine padėtimi bei veikla ir ištirti kaip labiau suderinti Instituto tikslus su Visuotinės Bažnyčios bei Apaštalų Sosto misija platesniame Apaštalų Sostui talkininkaujančių institucijų reformų kontekste. Šventasis Tėvas komisijos steigimo chirografe pažymėjo, jog reikia sudaryti sąlygas, kurios leistų, kad Evangelijos principai persmelktų taip pat finansinio ir ekonominio pobūdžio veiklą.

Popiežiškoji Ataskaitinė Instituto Religiniams Darbams Komisija jau pradėjo darbą nuo įsteigimo dienos, birželio 24-osios. Popiežiškąją Komisiją sudaro penki Šventojo Tėvo paskirti asmenys: Pirmininkas kardinolas Raffaele Farina ir dar du nariai, kardinolas Jean-Louis Tauran ir profesorė Mary Ann Glendon, Komisijos koordinatorius vysk. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru ir sekretorius monsinjoras Peter Bryan Wells.

Institutą Religiniams Darbams, kartais klaidingai vadinamu „Vatikano banku“, pertvarkė pal. Jonas Paulius II, suteikdamas juridinio asmens statusą 1990 metais. Kaip jau minėta, naujoji Popiežiškoji Komisija kaups žinias apie Institutą ir pristatys tyrimo rezultatus pačiam Šventajam Tėvui. Komisijos veiklos apimtis aptariama devyniuose Šventojo Tėvo Pranciškaus chirografo punktuose.

Pasak Šventojo Sosto Spaudos Salės direktoriaus t. Federico Lombardi, naujajai Popiežiškajai komisijai suteikti platūs įgaliojimai. Pavz. antrajame punkte nurodoma, jog tarnybinė paslaptis ir kiti galimi juridiniai apribojimai nekliudo ir neriboja Komisijos priėjimo prie dokumentų, duomenų, arba kitos informacijos. Kitame punkte nurodoma, jog apie Komisijos paleidimą „bus pranešta“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.