2013-06-25 16:48:01

Europos Sąjungos užsienio reikalų taryba patvirtino gaires dėl religijos laisvės


Birželio 24 dienos susitikime Liuksemburge Užsienio reikalų taryboje buvo patvirtintos Europos Sąjungos veikimo gairės religijos laisvės klausimais pasaulyje.

Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija (COMECE) sveikino priėmimą šių gairių, šalia kurių yra pridėta juridinių ir politinių „įrankių dėžutė“, kuria galės naudotis Europos Sąjungos diplomatai, delegacijos ir atstovybės, ambasados.

COMECE, pažymima komunikate, jau ne vienerius metus ragino Europos Sąjungą stipriau reaguoti į gausius religijos laisvės pažeidimus pasaulyje, rūpintis religijos laisvės teisės apsauga ir sklaida. Buvo surengti keli seminarai, kuriuose politikams geriau pristatytos įvairios problemos. Gairių priėmimas yra didelis žingsnis pirmyn, tačiau vietos patikslinimams ir papildomoms rekomendacijoms dar lieka, rašoma COMECE pareiškime. Pasitenkinimą dėl gairių priėmimo išreiškė ir Europos Bažnyčių taryba (CEC), jungianti per 125 protestantų, ortodoksų, anglikonų Bažnyčias Europoje.

Gairėse pirmiausia deklaruojama, kad minties, sąžinės, religijos ir įsitikinimų laisvė yra kiekvieno asmens pamatinė laisvė. Ji apsaugo skirtingumą ir tiesiogiai prisideda prie demokratijos, taikos, stabilumo. Ir priešingai, jos pažeidimai skatina netoleranciją ir yra galimos prievartos ir konfliktų įsižiebimo indikatoriai.

Visi asmenys turi teisę parodyti savo religiją ar įsitikinimus pavieniui ar kartu su kitais. Juos praktikuoti ir skelbti be baimės, diskriminacijos, prievartos ir gąsdinimų. Vienodai turi būti apsaugoti ir tie asmenys, kurie keičia arba palieka religiją, kurie neišpažįsta jokių religinių įsitikinimų.

Religijos ir įsitikinimų laisvės pažeidimai, padaryti valstybinių ir nevalstybinių veikėjų, yra paplitę, kompleksiški ir liečia žmones visose pasaulio dalyse, taip pat ir Europoje.

Europos Sąjunga ir jos valstybės narės jau yra įsipareigojusios saugoti religijos laisvę pagal žmogaus teisių standartus savo sienų viduje, o birželio 24 dieną priimtos gairės reguliuos jų elgesį užsienio reikalų politikoje ir tose situacijose, kai religijos laisvės trūksta arba kai ji pažeidinėjama. Religijos laisvė kaip žmogaus teisė yra universali, galiojanti visur ir kiekvienam. Todėl yra nuoseklu ją ginti tiek vidinėje, tiek išorinėje politikoje.

Teisė praktikuoti arba rodyti savo religiją gali būti apribojama tik tais atvejais, kai tai numatyta įstatymu ir kai tai būtina viešo saugumo, sveikatos ir moralės, kitų pamatinių teisių ir laisvių apsaugai. Apribojimai turi būti interpretuojami siaurai, jais neturi būti naudojamasi diskriminacijos tikslais.

Europos Sąjungos religijos ir įsitikinimų laisvės apsaugos ir sklaidos gairėse nurodyti atvejai, kuriais reikia ypatingai atkreipti dėmesį į religijos laisvės apsaugą. Pirmiausia tai situacijos, kai prieš asmenis dėl jų religinių įsitikinimų valstybiniai arba nevalstybiniai veikėjai naudoja įvairią prievartą – žudymą, pagrobimus, kankinimus, prievartavimus ir pan. Tokiais atvejais Europos Sąjungos pareigūnai įpareigojami viešai pasmerkti prievartą, pareikalauti teisinio proceso ir prasižengusių atsakomybės, skatinti valstybę ir kitas socialines jėgas ginti religijos laisvę, nepraleisti pro ausis nesantaiką skatinančių pareiškimų. Europos Sąjungos valstybė narė turi bausti neapykantos ir prievartos skatinimą prieš religinę grupę savo teritorijoje.

Kitos intervencijos sritys yra šios: išraiškos laisvė, tolerancija ir pagarba skirtingumui, diskriminacija, religijos keitimas, žmogaus teisių aktyvistų apsauga, visuomenės ugdymas. Galiausiai dokumente aprašytos priemones, kurias Europos Sąjunga gali naudoti įgyvendinant savo gaires.

Aktyviai prie minėtų gairių rengimo prisidėjo europarlamentarė iš Lietuvos Laima Andrikienė, Europos Parlamento rekomendacijų dėl religijos ir tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos gairių projekto rengėja ir pranešėja. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.