2013-06-14 14:53:04

Pranciškus: Naujasis evangelizavimas bus vaisingas, jei krikščionys leisis būti perkeičiami Šventosios Dvasios


Popiežius Pranciškus ketvirtadienį susitiko su Vyskupų sinodo tarybos nariais, jiems parengtą savo kalbą trumpai apžvelgė, siūlė patiems ją pasiskaityti ir pakvietė atviram pokalbiui. Atsakydamas į jam iškeltus tarybos narių klausimus, popiežius patvirtino, kad planuoja užbaigti encikliką, kurią rašė, tačiau nepaskelbė jo pirmtakas Benediktas XVI ir kad paskutiniojo sinodo apie naująjį evangelizavimą Apaštališkąjį paraginimą parengs panaudodamas visą Sinodo medžiagą, tačiau platesniuose rėmuose, kurie apimtų evangelizavimo temą bendrai.

Romoje pastarosiomis dienomis vykusių Vyskupų Sinodo Generalinio sekretoriato Tryliktosios eilinės tarybos posėdžių tikslas buvo padėti Popiežiui parinkti temą sekančiai eilinei Vyskupų sinodo Generalinei asamblėjai. Šventasis Tėvas, svarstydamas galimas temas paminėjo tarybos nariams, jog 2015 metais sueina „Gaudium et Spes 50“ metinės ir būtų galima svarstyti, pavyzdžiui, pasaulio ir Bažnyčios santykius, žmogaus orumą, šeimą. Ypač rimtos šeimos problemos, pavyzdžiui, daug žmonių nesituokia, gyvena „susidėję“ ir tuomet santuoka tampa laikina. Pranciškus paminėjo gamtosaugą ir ypač žmogaus ekologiją, iškėlė „pasaulietiškumo, tampančio arba tapusio supasaulėjimu“ problemą.

Popiežius dėkojo tarybos nariams už įnašą, kuriuo padeda Romos vyskupui, pagal pareigas - Vyskupų Sinodo prezidentui – sutvarkyti ir įgyvendinti visa, kas iškilo Tryliktojoje eilinėje Generalinėje asamblėjoje.

„Bažnyčia, būdama ištikima Viešpačiui, trokšta su atnaujinta drąsa skelbti Jėzų Kristų mūsų laikų vyrams ir moterims. Jis yra "kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14,6) visiems ir kiekvienam mūsų“, - pažymėjo Pranciškus.

Šventasis Tėvas aptarė praėjusios asamblėjos temos svarbą: „Naujasis Evangelizavimas krikščionių tikėjimo perdavimui. Yra glaudus ryšys tarp šių dviejų elementų: tikėjimo perdavimas yra naujojo evangelizavimo ir viso evangelizavimo darbo, kurį vykdo Bažnyčia, tikslas; Ji dėl to ir egzistuoja. Gi išsireiškimas „naujasis evangelizavimas“ paryškina vis aiškesnį supratimą, jog taip pat ankstesnės krikščioniškos tradicijos kraštuose reikalingas atnaujintas Evangelijos skelbimas, kuris vestų į susitikimą su Kristumi taip, kad jis tikrai perkeistų gyvenimą, kad nebebūtų jame paviršutiniškumo, rutinos.

„Norėčiau paraginti visą bažnytinę bendruomenę, kad būtų evangelizuojanti, kad nebijotų „išeiti“ iš savęs vardan skelbimo ir visuomet ypač pasitikėtų mus vedančio gailestingojo Dievo buvimu. Metodai, žinoma, svarbūs, tačiau net patys tobuliausi negalėtų pakeisti pagrindinės evangelizavimo Veikėjos, Šventosios Dvasios, neakivaizdaus, tačiau veiksmingo veikimo. Reikia leistis būti Jos perkeičiamiems, idant mūsų skelbimas įvyktų žodžiais, kuriuose visuomet atsispindėtų gyvenimo paprastumas, maldos dvasia, meilė visiems, ypač mažiesiems ir vargšams, nuolankumas, išsižadėjimas, gyvenimo šventumas. Tik taip jis bus vaisingas“, - pažymėjo Pranciškus pacituodamas iš Pauliaus VI 1973 metų apaštališkojo paraginimo Evangelii nuntiandi, kuris, pridūrė popiežius, nei kiek nepraradęs savo aktualumo.

Popiežius Pranciškus paminėjo jau penkis dešimtmečius gyvuojančio Vyskupų sinodo, kaip nuolatinės bažnytinės institucijos, naudą ir plėtojimąsi. Vyskupų Sinodas be abejonės yra tikras Vatikano II susirinkimo vaisius. Kaip Bažnyčios kolegialumo išraiška, Vyskupų Sinodas tarnauja jos misijai ir bendrystei. Dalydamasis asmeniniu liudijimu, paremtu tiesiogine patirtimi, popiežius prisiminė, kad jam yra tekę dalyvauti keliose Sinodo asamblėjose. „Atviri Šventosios Dvasios, kuri yra Bažnyčios siela, veikimui, būkime kupini vilties, kad Vyskupų Sinodas galės toliau plėtotis taip, kad dar labiau padėtų vyskupų dialogui ir bendradarbiavimui tiek tarpusavyje, tiek su Romos vyskupu“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.