2013-05-31 17:25:46

Birželio 2-ąją - susivienijusios Bažnyčios adoracija „Vienas Viešpats, vienas tikėjimas“


Iškilminga Švč. Sakramento adoracija su popiežiumi Pranciškumi šį sekmadienį bus pirmas bet kada tokio pobūdžio Bažnyčios renginys. Visame pasaulyje vyskupijų katedrose ir parapijose ganytojai su tikinčiaisiais tą pačią valandą kaip popiežius Šv. Petro bazilikoje, pradedant 17 val. Romos laiku vieną valandą šlovins Dievą Eucharistijoje. Kai kur pasaulyje tą valandą bus ankstyvas rytas, kitur – jau sekančios dienos paryčiai. Visose vyskupijose ganytojai stengiasi įveikti įvairias kliūtis, kaip antai potvyniai arba žemės drebėjimų padariniai, adoravimui vietą paskirdami kitose vyskupijos bažnyčiose arba net palapinėse. Lietuvos vyskupijose adoracija vyks nuo 18 iki 19 val. Lietuvos laiku.

Visus katalikus suvienys ne tik adoravimui skirta valanda, bet ir tą patį sekmadienį daug kur pasaulyje minima Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė ir ta proga rengiamos eucharistinės procesijos. Suvienys taip pat pasaulinio adoravimo tema „Vienas Viešpats, vienas tikėjimas“. Popiežiaus Pranciškaus vadovausimos iškilmingos adoracijos pradžioje giedamas Tikėjimo metų himnas „Tikiu, Viešpatie“ primins, kad pasaulinė Švč. Sakramento adoracija bus nepaprastas Tikėjimo metų įvykis, leisiantis viso pasaulio katalikams per adoravimo valandą jausti Bažnyčios visuotinumą ir kartu melsti Dievą, kad sustiprintų Bažnyčios tikėjimą.

Popiežiaus vadovausimoje adoracijoje, kurios vaizdus ir garsą bus galima stebėti ir klausytis per internetinį grotuvą Vatikano radijo svetainėje, bus giedama, meldžiamasi tiek bendruomeniškai, tiek individualiai, tiek tyloje bei klausomasi ir apmąstoma Šv. Rašto skaitiniai bei popiežių sukurtos maldos. Iš viso bus skaitomos šešių paskutiniųjų popiežių sukurtos maldos – Pijaus XII, Jono XXIII, Pauliaus VI, Jono Pauliaus I, Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI. Adoravimą užbaigs Eucharistinis palaiminimas, kurį suteiks popiežius Pranciškus. Adoruojant bus meldžiamasi ir pagal dvi specifines popiežiaus Pranciškaus intencijas: 1. už Bažnyčios pasaulyje, susivienijusios adoruoti, ištikimą skelbimą ir 2. už pasaulyje kenčiančius žmones: naujosios vergystės aukas ir ekonominių sunkumų prislėgtuosius.

Vietinės Bažnyčios, įsijungdamos į susivienijusios Bažnyčios adoraciją, melsis taip pat savomis intencijomis. Štai Korėjos pusiasalyje Seulo arkivyskupija pranešė, kad pasaulinio adoravimo valandą melsis už taikingus dviejų Korėjų – Šiaurės ir Pietų – santykius bei už jų susitaikymą. Arkivyskupijos viešųjų ryšių direktorius kun. Matthias Hur Young-yup katalikiškai žinių agentūrai „Fides“ pranešė, kad visos susivienijusios Bažnyčios adoravimo iniciatyvoje dalyvausiančios Seulo parapijos informuotos apie Romoje Šv. Tėvo Pranciškaus vadovausimą adoraciją. Seulo katedroje su vyskupu adoruos ir melsis arkivyskupijos jaunimas. Ypač jaunimui reikia padėti, kad sustiprintų tikėjimą, pažymėjo kun. Matthias. Seulo arkivyskupas metropolitas, pagal pareigas taip pat yra Pchenjano Apaštališkasis administratorius, todėl ypatingai bus meldžiamasi už Šiaurės Korėjos gyventojų gerovę ir už tai, kad įsivyrautų ramesni santykiai su Šiaurės Korėjos vyriausybe. Tą pačią susivienijusios Bažnyčios adoravimo valandą Seule bus meldžiamasi už visas Azijos žemyno tautas, kad Geroji Naujiena galėtų pasklisti po visus žemyno kraštus ir kad Viešpats visoms Azijos tautoms suteiktų tiek materialinę, tiek dvasinę paramą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.