2013-05-29 14:04:22

Sekmadienį Popiežius vadovaus pasaulinei Švenčiausiojo Sakramento adoracijai


Ateinantį sekmadienį, birželio 2 d., daugumoje šalių švenčiant Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę, viso pasaulio vyskupijų katedrose rengiama vienos valandos trukmės Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Popiežiaus Pranciškaus vadovaujama adoracija Šv. Petro bazilikoje ir vyskupų visame pasaulyje vadovaujamos adoracijos jų katedrose prasidės 17 val. Romos laiku ir truks iki 18 val.

Sekmadienį vyksiančią Tikėjimo metų pasaulinę Švenčiausiojo Sakramento adoraciją antradienio rytą Šventojo Sosto spaudos salėje pristatė Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos pirmininkas arkivyskupas Rino Fisichella. Ta pačia proga buvo pristatytas ir birželio 15-16 d. vyksiantis „Evangelium vitae“ susitikimas.

Spaudos konferencijos pradžioje arkiv. Fisichella trumpai apžvelgė ligšiolinius Tikėjimo metų renginius, kurie sklandžiai vyksta tiek vyskupijų mastu, tiek ir Romoje, kaip liudija didelis maldininkų dėmesys popiežiui Pranciškui, į Romą pastoviai traukiančios žmonių minios. Tikėjimo metų proga lig šiol Romoje apsilankė jau 4,3 mln. piligrimų.

Pristatydamas sekmadienio eucharistinę adoraciją, arkivyskupas visų pirma priminė jos temą: „Vienas Viešpats, vienas tikėjimas“. Tai bus pirmas tokio masto renginys Bažnyčios istorijoje. Popiežiaus Pranciškaus vadovaujama Švenčiausiojo Sakramento adoracija šv. Petro bazilikoje vyks nuo 17 iki 18 val. Tuo pačiu metu adoracijos vyks viso pasaulio katedrose. Šioje Tikėjimo metų maldoje dalyvaus ne tik vyskupijos, bet taip pat parapijos, vienuolių bendruomenės, ypač klauzūros vienuolynai, taip pat katalikų pasauliečių organizacijos. Į Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos iniciatyvą atsiliepė tūkstančiai vyskupijų ir vietinių bendruomenių.

Kai 17 val. prasidės Popiežiaus vadovaujama adoracija, Honolulu ir Cooko salose bus 5 val. ryto. Reikjavike adoracija prasidės 15 val. vietos laiku. Vietname tuo metu bus 22 val. Kai kuriose Okeanijos vyskupijose tikintieji vienysis malda su Popiežiumi jau birželio 3-ąją, 1 arba 2 val. nakties. Džiaugiamės tokiu entuziastingu atsiliepimu, - sakė arkivyskupas ir atkreipė dėmesį, kad kai kur adoracijos vyks naktį ar paryčiais, ypatingomis nelengvomis sąlygomis, be elektros šviesos.

Tarp į šią maldos akciją įsijungusių vietinių Bažnyčių, spaudos konferencijoje buvo paminėtos ir Lietuvos vyskupijos, kuriose adoracija vyks nuo 18 iki 19 val. Lietuvos laiku.

Arkivyskupas Rino Fisichella taip pat pristatė dvi Popiežiaus maldos intencijas šia proga. Adoracijos metu Šventasis Tėvas prašo melstis:

1. „Už Bažnyčią pasklidusią po visą pasaulį ir šią dieną susivienijusią adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą. Viešpats ją tepadaro vis labiau klusnią savo Žodžiui, kad ji pasaulio akivaizdoje būtų be „jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventa ir nesutepta“ (plg. Ef 5,27). Jos ištikimo skelbimo dėka, teskamba išganingasis Žodis, nešantis gailestingumą ir žadinantis meilę, kuri atskleidžia tikrąją skausmo ir kančios prasmę, grąžina džiaugsmą ir ramybę“.

2. „Už tuos, kurie įvairiuose pasaulio kraštuose kenčia naują vergystę, yra tapę karų, prekybos žmonėmis, narkotikų platinimo, vergiško darbo aukomis; už smurtą kenčiančius vaikus ir moteris. Jų tylų šauksmą teišgirsta Bažnyčia; pakėlusi akis į nukryžiuotąjį Kristų ji teneužmiršta daugybės brolių ir seserų, kenčiančių smurtą. Už visus, kuriuos slegia ekonominiai sunkumai, visų pirma už bedarbius, benamius, kalinius ir atstumtuosius. Bažnyčios malda ir artimo meilės darbai juos tepaguodžia ir tesustiprina jų viltį, tesuteikia jėgų ir drąsos ginti asmens orumą“.

Kitas Tikėjimo metų renginys – „Evangelium vitae“ susitikimas – vyks birželio 15-16 d. Šia proga į Romą kaip piligrimai keliaus žmogaus gyvybę ginančių judėjimų ir organizacijų atstovai. Kiti su piligrimais Romoje vienysis malda savo vyskupijose. Kaip ir kitų Tikėjimo metų renginių proga, programoje numatyta malda prie apaštalo šv. Petro kapo. Piligrimystės į šv. Petro baziliką vyks šeštadienio, birželio 15-osios, popietę, nuo 14 iki 17 val. Romos miesto bažnyčiose vyks katechezės įvairiomis kalbomis. Šeštadienio vakarą, 20.30 val. į šv. Petro aikštę vedančia Via della Conciliazione gatve žygiuos eisena su deglais. Sekmadienį, birželio 16 d., 10.30 val. Romos laiku, prasidės popiežiaus Pranciškaus šia proga aukojamos Mišios. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.