2013-05-15 16:11:45

Popiežius Pranciškus: vyskupai ir kunigai tebūnie ištikimi Evangelijai (+video)


Trečiadienio rytą Vatikano šv. Mortos svečių namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo šios dienos pirmąjį skaitinį iš Apaštalų darbų (20,28-38), kuriame šv. Paulius, atsisveikindamas su Efezo bendruomene, ragina jos ganytojus rūpestingai globoti jiems Dievo patikėtą kaimenę.

Vyskupas, - sakė popiežius Pranciškus, - yra vyskupas ne sau, bet Dievo tautai; kunigas yra kunigas ne sau, bet Dievo tautai. Jis turi tarnauti kaimenei, turi ją ugdyti, ją ganyti ir ginti nuo vilkų. Kai vyskupas šitaip tarnauja, kai užmezga artimą ir nuoširdų ryšį su savo kaimene; kai kunigas šitai bendrauja su žmonėmis, Bažnyčia yra vieninga, jos vienybė stiprėja.

Popiežius paiminėjo ir šv. Augustino įspėjimą prieš turtų siekimo, godumo ir tuštybės pagundą. Augustinas sakė, jog jei vyskupas ar kunigas savo paties labui naudojasi kaimenės avimis, jis nebėra tautai Dievo tautai tarnaujantis ganytojas, bet tauta jam tarnauja. Toks ganytojas ne gano kaimenę, bet valgo avių mėsą ir puošiasi jų vilna. Jis išnaudoja kaimenę, prisiriša prie pinigų, tampa godus ar net nusikalsta simonija.

Dėl to reikia melstis už vyskupus ir kunigus, pašauktus sergėti Dievo tautą. Homiliją popiežius Pranciškus baigė prašymu: Šiandien grįžę į namus, paimkite į rankas Naująjį Testamentą, atsiverskite Apaštalų darbų 20 skyrių ir susiraskite 28-38 eilutes. Perskaitykite šį puslapį ir skaitydami melskitės, melskitės už mus, vyskupus ir kunigus. Mums labai to reikia, kad būtume ištikimi, kad būtume vyrai, kurie rūpinasi kaimene, o ne savimi, kad budėtume, kad mūsų širdis visada būtų skirta kaimenei. Melskitės, kad Viešpats mus gintų nuo pagundų, nes jei mes pasukame turtų siekimo keliu, jei einame tuštybės keliu, mes nesame ganytojai, bet tampame vilkais. Melskitės už mus, skaitykite ir melskitės. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.