2013-05-10 14:31:17

Popiežius Pranciškus priėmė Aleksandrijos koptų patriarchą Tawadrosą (+video)


Šiomis dienomis Romoje lankosi Aleksandrijos koptų ortodoksų patriarchas Tawadros. Aleksandrijos Popiežius atvyko į Romą kartu su popiežiumi Pranciškumi pažymėti savo pirmtakų – popiežiaus Pauliaus VI ir patriarcho Šenudos III susitikimo keturiasdešimtųjų metinių ir to susitikimo metu paskelbtos dvišalės deklaracijos, užbaigiančios nuo Chalkedono (451 m.) susirinkimo laikų tarp katalikų ir koptų ortodoksų buvusius teologinius nesusipratimus dėl Kristaus dieviškumo ir žmogiškumo. „Mūsų Viešpats, Dievas ir Gelbėtojas Jėzus Kristus, Įsikūnijęs Žodis... yra tobulai Dievas ir tobulai žmogus“, skelbė bendroji deklaracija.

Dabartinis koptų ortodoksų patriarchas, Aleksandrijos popiežius Tawadros, buvo išrinktas pernai lapkričio 4 d. Vizitas Romoje ir Vatikane – tai pirmoji jo kelionė už Egipto ribų. Į Vatikaną Patriarchas atvyko jau ketvirtadienio vidudienį. Aplankė Šv. Petro bazilikos požemių nekropolį, vakarieniavo kartu su Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos vadovais.

Penktadienį, antrą vizito dieną, Aleksandrijos Popiežius pradėjo vizitu Popiežiškojoje krikščionių vienybės taryboje. Priešpiet Vatikano Apaštališkuosiuose rūmuose prasidėjo patriarcho Tawadroso ir popiežiaus Pranciškaus susitikimas, užbaigtas bendra malda „Redemptoris Mater“ koplyčioje.

Patriarchas Tawadros kreipdamasis į popiežių Pranciškų, paminėjo ilgaamžius Romos ir Aleksandrijos sostų ryšius, taip pat nesusipratimus ir sunkumus, kurie galiausiai buvo pašalinti užmezgus nuoširdų dvišalį ekumeninį dialogą ir ganytojų broliškus ryšius. Savo kalbą Patriarchas baigė kviesdamas popiežių Pranciškų apsilankyti Egipte.

Popiežius Pranciškus savo kalboje pabrėžė, kad šis Patriarcho vizitas dar labiau sustiprina draugystės ir brolybės ryšius, kurie jungia Petro sostą ir Morkaus sostu, davusiu daugybę kankinių, teologų, šventų vienuolių ir ištikimų Kristaus mokinių, liudijusių Evangeliją neretai labai sunkiomis sąlygomis.

Paminėjęs prieš 40 metų pirmtakų pasirašytą deklaraciją, popiežius Pranciškus sakė, kad ji davė pradžią ilgainiui išsiplėtojusiam teologiniam dialogui tarp Katalikų Bažnyčios ir Rytų Ortodoksų Bažnyčių. Žinoma, suprantame, kad dar ilgas kelias prieš akis, bet šiandien negalime nesidžiaugti ir jau kartu pasiektais laimėjimais. Tikime, kad būdami klusnūs Šventajai Dvasiai ir ištvermingi maldoje kiekvieną dieną vis labiau artėsime prie tobulos vienybės.

Savo kalboje popiežius Pranciškus paminėjo ir gerus santykius tarp Egipto koptų ortodoksų ir koptų katalikų. Paminėjo ir sunkumus, kurie slegia visus Egipto krikščionis. „Jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai” (1 Kor 12,26). Tai krikščioniško gyvenimo taisyklė. Šia prasme galime kalbėti ir apie kančios ekumenizmą. Kaip kankinių kraujas yra Bažnyčios jėgos ir vaisingumo sėkla, taip dalijimasis kasdieniais kentėjimas gali tapti vienybės ugdymo priemone, sakė popiežius Pranciškus, melsdamas, kad šventojo apaštalo Petro ir šventojo evangelisto Morkaus užtarimas lydėtų abiejų Bažnyčių evangelizavimo misiją ir vienybės siekimą.

Pasibaigus audiencijai, popiežius Pranciškus su savo bendradarbiais ir patriarchas Tawadros su jį lydinčia delegacija perėjo į Apaštališkųjų rūmų „Redemptoris Mater“ koplyčią. Prasidėjo popiežiaus Pranciškaus vadovauta trumpa ekumeninė Žodžio liturgija.

Patriarcho Tawadroso vizitas Romoje dar tęsis kelias dienas. Penktadienį po pietų jis susitiko su Romos meru ir aplankė Koliziejų. Šeštadienio programoje buvo numatytas vizitas Vatikano muziejuose, susitikimas su vienos Romos koptų ortodoksų parapijos bendruomene ir priėmimas Egipto ambasadoje prie Šventojo Sosto. Sekmadienį Patriarchas vadovaus liturgijai kitoje Romos koptų ortodoksų parapijoje ir aplankys šv. Pauliaus nukirsdinimo vietą – Tre Fontane trapistų vienuolyną ir jo relikvijas saugančią Šv. Pauliaus baziliką. Pirmadienį, paskutinę vizito dieną, numatytas patriarcho Tawadroso susitikimas su Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektu kard. Leonardo Sandri. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.