2013-05-05 12:32:49

Popiežius Pranciškus krikščioniškoms brolijoms: „Liaudies pamaldumas yra brangus Bažnyčios turtas“ (+video)


Sekmadienį popiežius Pranciškus aukojo Mišias šv. Petro aikštėje, kuriose dalyvavo krikščioniškųjų brolijų nariai iš Romos, Italijos ir viso pasaulio. Senų ir naujesnių katalikiškų organizacijų nariai, tarnaujantys įvairiose bažnytinės veiklos srityse ir ypač puoselėjantys liaudies pamaldumo tradicijas, atvyko į Romą kaip Tikėjimo metų piligrimai.

Džiaugiuosi galėdamas Tikėjimo metų kelyje švęsti šią Eucharistiją, ypatingai skirtą brolijoms – ypatingai tradicinei Bažnyčios tikrovei, kuri pastaruoju metu naujai atrandama ir atgyja, - pradėjo Popiežius Mišių homiliją.

Komentuodamas Evangelijos skaitinį – evangelisto Jono užrašytos Jėzaus atsisveikinimo kalbos per Paskutinę vakarienę ištrauką, Popiežius sakė, kad šie Jėzaus žodžiai, šios jo mintys – tai jo dvasinis testamentas. Jėzus sako, kad visas krikščionio gyvenimas turi remtis nuolatiniu ryšiu su Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvasia. Kas myli Viešpatį Jėzų, kas priima Jį ir Tėvą, veikiant Šventajai Dvasiai, tas priima Evangeliją į savo širdį ir gyvenimą. Čia nurodytas centras, nuo kurio viskas turi prasidėti ir į kurį viskas turi vesti: mylėti Dievą, būti Kristaus mokiniais, gyvenančiais pagal Evangeliją. Benediktas XVI kreipdamasis į brolijas panaudojo terminą „evangeliškumas“, - priminė popiežius Pranciškus.

Brangieji brolijų nariai, - tęsė Šventasis Tėvas, - liaudies pamaldumas, kurį jūs liudijate, yra brangus Bažnyčios turtas, kurį Lotynų Amerikos vyskupai yra pavadinę dvasingumu, mistika, susitikimo su Jėzumi Kristumi vieta. Visada semkitės iš Kristaus, neišsenkančio šaltinio, stiprinkite savo tikėjimą, rūpinkitės dvasine formacija, puoselėkite asmeninę ir bendruomeninę maldą, liturgiją. Brolijos amžiais buvo šventumo kalvės daugeliui žmonių, paprastai išgyvenančių savo bendrystę su Viešpačiu. Ryžtingai siekite šventumo, nesitenkinkite vidutinišku krikščionišku gyvenimu. Priklausymas brolijoms jums tebūnie stimulas labiau mylėti Jėzų Kristų.

Taip pat ir šiandien girdėtas skaitinys iš Apaštalų darbų mums kalba apie tai kas yra svarbiausia, - kalbėjo Popiežius. Jau Bažnyčios pradžioje reikėjo suvokti kas krikščionims svarbiausia, kad jie galėtų sekti Kristų. Taip yra ir dabar. Jeruzalėje buvo sušauktas pirmasis apaštalų ir bendruomenės vyresniųjų „susirinkimas“, kuris turėjo išspręsti problemas iškilusias po to, kai pradėta skelbti Evangeliją ne tik žydams, bet ir pagonims. Tai buvo puiki proga geriau suvokti, kad krikščionims svarbiausia tikėti į Jėzų Kristų, kuris mirė dėl mūsų nuodėmių ir priskėlė, mylėti vieni kitiems taip, kaip Jis mus myli. Sunkumai buvo įveikti ne išorėje, bet Bažnyčios viduje, - pabrėžė Popiežius. Čia norėčiau priminti ir kitą elementą, kurį buvo iškėlęs Benediktas XVI – bažnytiškumą. Liaudies pamaldus tik tuomet veda prie tikėjimo esmės, kuomet jis išgyvenamas Bažnyčioje, vienybėje su ganytojais.

Brangieji broliai ir seserys, Bažnyčia jus myli. Būkite gyvos bendruomenių ląstelės, būkit gyvieji akmenys. Lotynų Amerikos vyskupai rašė, kad liaudies pamaldumas, kuriam jūs atstovaujate, yra „teisėtas būdas gyventi savo tikėjimu, jaustis Bažnyčios dalimi“. Mylėkite Bažnyčią! Leiskite, kad ji jums vadovautų. Parapijose, vyskupijose būkite tikėjimo ir krikščioniško gyvenimo alsavimas. Šioje aikštėje matau daug spalvų ir jūsų atpažinimo ženklų. Tokia yra Bažnyčia: didelė išraiškų įvairovė, kurioje viskas veda į vienybę, į susitikimą su Kristumi.

Norėčiau pridurti ir trečią žodį, kuris turi būti jūsų bruožas: misionieriškumą. Jums skirta ypatinga svarbi misija saugoti gyvą ryšį tarp tikėjimo ir tautų, kurioms atstovaujate, kultūrų. Tai jūs darote puoselėdami liaudies pamaldumo tradicijas. Pavyzdžiui, kai pagarbiai nešate procesijoje kryžių, nesiribojate tik pačiu išoriniu veiksmu, bet skelbiate Viešpaties velykinį slėpinį, išganingą Kančią, Mirtį ir Prisikėlimą, liudijate, kad pirmiausia jums patiems ir jūsų bendruomenėms reikia sekti Kristų kasdieniame gyvenime, kad jis mus perkeistų. Lygiai tai pat kai liudijate pamaldumą Mergelei Marijai, jūs skelbiate, kad ji savo tikėjimu, klusnumu Dievo valiai, Žodžio ir Jėzaus darbų meditavimu yra krikščioniško gyvenimo tobuliausias pavyzdys ir tobula Viešpaties tarnaitė. Šį tikėjimą, gimstantį iš Dievo Žodžio klausymo, jūs skelbiate išraiškingomis formomis, kuriose dalyvauja jausmai ir įvairių kultūrų simboliai. Taip jūs padedate perduoti tikėjimą paprastiems žmonėms, tiems, kuriuos Jėzus vadina „mažutėliais“.

Ir jūs būkite tikrieji evangelizuotojai! Jūsų darbai tebūnie tiltai keliuose, vedančiuose link Kristaus. Šia dvasia būkite visuomet dėmesingi ir artimo meilei. Kiekvienas krikščionis ir kiekviena bendruomenė yra misionieriški jei gyvena pagal Evangeliją ir liudija Dievo meilę visiems, ypač sunkumų prislėgtiesiems. Būkite Dievo meilės ir švelnumo misionieriai, būkite Dievo gailestingumo misionieriai!

Trys žodžiai: evangeliškumas, bažnytiškumas, misionieriškumas. Prašykime Viešpatį, kad į save kreiptų mūsų mintis ir širdis, kad būtume gyvieji akmenys, kad visa mūsų veikla, visas mūsų krikščioniškas gyvenimas būtų šviesus jo gailestingumo ir meilės liudijimas. Šitaip mes eisime į mūsų žemiškosios piligrimystės tikslą, į dangiškąją Jeruzalę. Ten nėra šventyklos, nes pats Dievas ir Avinėlis yra šventykla, ten nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes šviečia Aukščiausiojo šlovė.

Apie krikščioniškųjų brolių veiklos, liudijimo ir maldos svarbą popiežius Pranciškus dar kartą kalbėjo iškart po Mišių, prieš sekmadienio vidudienio maldą. Šia proga jis taip pat pasveikino Rytų Bažnyčias, pagal Julijaus kalendorių šį sekmadienį švenčiančias Velykų iškilmę. Taip pat paminėjo Brazilijoje šeštadienį paskelbtą naują palaimintąją Prancišką. Galiausiai sekamdienį minimos smurtą patyrusių veikų dienos proga Popiežius ragino aiškiai ir drąsiai ginti ir saugoti visus pažeidžiamus žmones, ypač vaikus. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.