2013-04-29 16:47:32

Popiežiaus Pranciškaus laiškas Ypatingajam pasiuntiniui į Kauno Katedros jubiliejaus iškilmę


Jau visai neužilgo, gegužės 5 dieną, Kaune vyks arkivyskupijos katedros 600 metų jubiliejaus iškilmė, kurioje laukiamas ypatingas popiežiaus Pranciškaus įgaliotinis, kardinolas Stanislawas Dziwiszas, Krokuvos arkivyskupas ir buvęs ilgametis pal. popiežiaus Jono Pauliaus II asmeninis sekretorius. Vasario 27 dieną Vatikano dienraštis „l’Osservatore Romano“ pranešė apie šį paskyrimą, kuris drauge buvo vienas iš paskutiniųjų popiežiaus Benedikto XVI pontifikate. Šio sekmadienio, balandžio 28 d laidoje, tas pats Vatikano dienraštis, Romoje pasirodantis jau išvakarėse, taigi šeštadienį, išspausdino popiežiaus Pranciškaus laiško kardinolui Dziwiszui tekstą. Šventasis Tėvas be kito pavedė savo ypatingajam įgaliotiniui kardinolui Dziwiszui Kauno katedros jubiliejaus proga pasveikinti ir Apaštališkuoju palaiminimu palaiminti Kauno arkivyskupą Sigitą Tamkevičių bei visus arkivyskupijos tikinčiuosius. Laiško tekstas bus perskaitytas iškilmėje Kaune. Vatikano dienraštis be to pranešė, jog kardinolą Dziwiszą, Šventojo Tėvo Pranciškaus ypatingo pasiuntinio misijoje lydėti paskirti du Kauno arkivyskupijos kunigai, prel. Vytautas Vaičiūnas, Kauno Teologijos fakulteto vicedekanas ir mons. Artūras Jagelavičius, Kauno Teologijos fakulteto docentas bei Kauno arkivyskupijos tribunolo viceoficiolas. Laišką ypatingajam pasiuntiniui į Kauno katedros 600 metų jubiliejaus iškilmę, kardinolui S. Dziwiszui popiežius Pranciškus pasirašė balandžio 5 d.


Su naujomis jėgomis ir nauju uolumu rodyti ypatingą meilę Kristaus Bažnyčiai bei Evangelijai ir pasižymėti veikliu tikėjimu kasdieniame gyvenime, - palinkėjo Šventasis Tėvas Pranciškus, laišku kreipdamasis į savo Ypatingąjį pasiuntinį Kauno katedros 600 metų jubiliejaus iškilmei. Ypatingasis popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys, Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanislawas Dziwiszas, vadovaus Katedros jubiliejaus Mišioms gegužės 5 dieną.

Šventasis Tėvas laiške Ypatingajam pasiuntiniui pažymėjo, jog Kauno bažnytinė bendruomenė su dėkingumu ir iškilmingai švenčia garbingą Bažnyčios Lietuvoje istoriją - Katedros šešių šimtų metų minėjimą. Pastatyta 1413 metais, ji priskiriama prie pirmųjų krikščionių šventovių Lietuvoje. Katedra išsiskiria architektūros grožiu ir ypač liudijimu daugybės tikinčiųjų, kurie, bėgant amžiams, šiame pastate meldė Dievo dovanų sau ir saviesiems bei visiems Lietuvos gyventojams, užtariant šventiesiems apaštalams Petrui ir Pauliui.

Ši šventovė vėliau tapo Katedra ir gavo mažosios Bazilikos titulą. Kadangi 1926 metais buvo įsteigta Kauno metropolinė provincija, minėta šventovė gavo ir Arkivyskupo Metropolito Katedros garbę. Suvaržymų laikais, pažymėjo popiežius laiške savo Ypatingajam Įgaliotiniui kardinolui Stanislawui Dziwiszui, ypač religijai priešiško režimo metais, visos Lietuvos tikintiesiems ji buvo labai ryškus krikščioniško tikėjimo ir ištikimybės Apaštalų Sostui saugojimo ženklas.

Popiežius Pranciškus laiške prašė savo Ypatingojo įgaliotinio jo vardu pasveikinti Kauno arkivyskupą Sigitą Tamkevičių, vyskupus, kunigus, vienuolius vyrus bei moteris, valstybinės valdžios atstovus ir visus tikinčiuosius.

Kardinolą Stanislawą Dziwiszą, kaip Ypatingąjį įgaliotinį Kauno katedros jubiliejaus iškilmėje, vykti į Kauną paskyrė popiežius Benediktas XVI, tačiau dabar jį savo ypatinguoju pasiuntiniu patvirtino Pranciškus. Popiežius pridūrė, kad maldoje lydės kardinolą jo pasiuntinybėje. Šventasis Tėvas be to prisiminė, jog Krokuvos ganytojas kardinolas Dziwiszas Kauno arkivyskupijai padovanojo palaimintojo Jono Pauliaus II relikviją. Laišką ypatingajam pasiuntiniui į Kauno katedros 600 metų jubiliejaus iškilmę, kardinolui S. Dziwiszui popiežius Pranciškus pasirašė balandžio 5 d. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.