2013-04-21 11:29:19

Popiežius Pranciškus kunigams: „Trokškite patikti Dievui, o ne sau patiems“


Šventasis Tėvas sekmadienio rytą Šv. Petro bazilikoje aukojo Ketvirtojo Velykų sekmadienio Mišias ir jų metu suteikė kunigystės šventimus dešimčiai diakonų, baigusių Romos kunigų seminarijas. Prieš Mišias, popiežius Pranciškus pasikvietė būsimus kunigus į zakristiją ir valandėlę kartu su jais meldėsi.

Mišių homiliją popiežius Pranciškus pradėjo priminimu kas yra kunigystė. Kaip gerai žinote, Jėzus Kristus yra vienintelis Naujojo Testamento kunigas, o jame ir visa Dievo tauta yra kunigiškoji tauta. Tačiau Viešpats Jėzus kai kuriems skiria ypatingą pašaukimą, kad jie viešai jo vardu Bažnyčioje vykdytų kunigišką tarnystę visų žmonių labui, kad tęstų jo – mokytojo, kunigo ir ganytojo misiją.

Jūs broliai ir sūnūs, kurie būsite priimti į kunigų luomą, - kreipėsi Popiežius į šventinamuosius, - visada atsiminkite, kad vykdydami šventąją tarnystę, dalyvausite Kristaus, vienintelio Mokytojo misijoje. Su džiaugsmu dalinkite visiems Dievo Žodį, kurį patys su džiaugsmu priėmėte. Atsiminkite savo mamas, močiutes, katechetus, kurie jums davė Dievo Žodį, davė tikėjimą. Tą nepaprastą tikėjimo dovaną. Dažnai skaitykite ir medituokite Viešpaties Žodį, tikėkite tuo ką skaitote, mokykite to ką su tikėjimu patys išmokote, gyvenkite tuo ko mokote. Atsiminkite, kad Dievo Žodis nėra jūsų nuosavybė. Žodis yra Dievo. Bažnyčia jį saugo. Jūsų mokymas temaitina Dievo tautą, tedžiugina ją ir tepalaiko jūsų gyvenimo pavyzdys, nes jūs esate pašaukti žodžiu ir gyvenimo pavyzdžiu statyti Dievo namus, kurie yra Bažnyčia. Tad tikėkite tuo ką darote, sekite tuo ką švenčiate, kad Viešpaties mirties ir prisikėlimo slėpinio dėka, Kristus būtų jumyse ir kad jūs dalyvautumėte jo naujame gyvenime.

Krikštydami jūs priimsite naujus narius į Dievo tautą, - kalbėjo popiežius Pranciškus būsimiem kunigams. Susitaikinimo sakramentu Kristaus ir Bažnyčios vardu atleisite nuodėmes. Šiandien Kristaus ir Bažnyčios vardu aš jus prašau: nepavarkite būti gailestingi. Šventuoju aliejumi teikite paguodą ligoniams ir seniems žmonėms. Nesigėdykite rodyti jiems švelnumo. Švęsdami dieviškuosius slėpinius, vadovaudami šlovinimo ir prašymo maldai, jūs būsite Dievo tautos ir visos žmonijos balsas.

Suprasdami, kad esate paimti iš žmonių ir paskirti rūpintis Dievo reikalais žmonių labui, su džiaugsmu ir meile vykdykite Kristaus kunigiškąją tarnystę, trokškite patikti Dievui, o ne sau patiems. Būkite ganytojai, o ne valdininkai; dalintojai, o ne verslininkai.

Galiausiai, - sakė Popiežius šventinamiesiems, - dalyvaudami Kristaus, Galvos ir Ganytojo misijoje, palaikydami sūnišką bendrystę su savo vyskupu, stenkitės vienyti tikinčiuosius ir burti į juos į vieną Dievo tautą, per Kristų, Šventosios Dvasios veikimo dėka, keliaujančią pas Tėvą. Visada prieš akis turėkite Gerojo Ganytojo pavyzdį, kuris atėjo į pasaulį ne kad jam būtų tarnaujama, bet pats tarnauti ir gelbėti tuos, kurie buvo pražuvę. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.