2013-04-15 13:44:48

Popiežius Pranciškus: Persekiojamieji tepajunta gyvą ir guodžiantį Prisikėlusio Viešpaties buvimą! (+video)


Popiežiaus Pranciškaus vadovautame maldos susitikime sekmadienio vidudienį vėl dalyvavo neįprastai didelis skaičius žmonių. Kai kurie apžvalgininkai stebisi, kad toliau plūsta didelės žmonių minios į popiežiaus renginius, nors neįprastieji įvykiai jau praeityje. Sekmadienį atėjusieji pamatyti popiežių ir gauti jo palaiminimą užpildė erdviąją Šv. Petro aikštę. Vatikano žandarmerijos duomenimis, po Apaštališkųjų rūmų langais buvo susirinkę per 80 tūkstančių žmonių. Prieš Regina Caeli maldą popiežius Pranciškus kvietė prisiminti ypač nuo persekiojimų kenčiančius krikščionis, kurių pasaulyje daug, labai daug, - pažymėjo Šventasis Tėvas.

Kalboje popiežius Pranciškus komentavo Trečiojo Velykų sekmadienio Mišių skaitinį iš Apaštalų darbų. Jame prisimenamas pirmasis apaštalų mokymas Jeruzalėje, dėl kurio jie buvo vyresniųjų kunigų ir miesto pareigūnų nubausti.

Šiame tekste pasakojame, kad apaštalų mokymas pripildė Jeruzalės miestą žinia, jog Jėzus iš tikrųjų prisikėlė, kaip skelbė Raštai ir kad jis buvo Mesijas, apie kurį kalbėjo Pranašai. Kunigai ir pareigūnai norėjo tuoj pat užslopinti besikuriančią į Kristų įtikėjusią naująją tikinčiųjų bendruomenę, įkalino apaštalus ir įsakė jiems daugiau nieko neskelbti Jėzaus vardu.

Tačiau Petras su vienuolika atsakė, jog „Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Mūsų protėvių Dievas prikėlė Jėzų ... išaukštino jį savo dešine kaip vadą ir išgelbėtoją ... ir mes esame tų įvykių liudytojai, taip pat ir Šventoji Dvasia“ (Apd 5, 29–32). Tada apaštalus nuplakdino ir uždraudė kalbėti Jėzaus vardu. O jie, kaip sakoma Raštuose, „ėjo iš tarybos džiaugdamiesi, kad dėl Jėzaus vardo užsitarnavo panieką“.

Klausiu, iš kur apaštalai rado jėgų šiam liudijimui ir kuo rėmėsi jų džiaugsmas ir drąsa, nepaisant kliūčių ir smurto? Apaštalai buvo paprasti žmonės, jie nebuvo mokyti ir nepriklausė kunigų luomui, tačiau užtvindė Jeruzalę savo mokslu. Šį įvykį gali paaiškinti tik Prisikėlusio Viešpaties buvimas ir Šventosios Dvasios veikimas. Šį nepaprastą įvykį paaiškina tai, kad Viešpats buvo su jais ir Dvasia juos verste vertė mokyti. Apaštalų tikėjimas rėmėsi tokia įtaigia ir asmenine Kristaus mirties ir prisikėlimo patirtimi, jog jie nieko nesibaimino ir nebijojo. Dar daugiau, jie jautė, kad persekiojimai suteikia dar daugiau garbės, leidžia sekti Jėzaus pėdomis ir būti panašiais į Jį, liudijant savo gyvybe.

Šis pasakojimas apie pirmąją krikščionių bendruomenę liudija kažką labai svarbaus visų laikų Bažnyčiai, taip pat mums. Kai žmogus tikrai pažįsta Jėzų Kristų, tikrai patiria jo buvimą gyvenime, kaip ir Jo prisikėlimo jėgą, tuomet negali nesidalinti šia patirtimi. O jei tas asmuo dėl to susiduria su nesupratimu arba priešiškumu, tuomet jis pasielgia kaip Jėzus savo kančioje: atsiliepia meile ir tiesos jėga.

Popiežius Pranciškus ragino maldininkus Regina Caeli maldoje prašyti Mergelę Mariją, kad padėtų Bažnyčiai visame pasaulyje skelbti Viešpaties prisikėlimą paprastai ir drąsiai bei liudyti įtikinamai, broliškos meilės ženklais. Broliška meilė, - sakė Pranciškus, - yra mums artimiausias būdas, kuriuo galime liudyti, kad Jėzus yra su mumis gyvas, kad prisikėlė. Ypač melskimės už persekiojimus kenčiančius krikščionis. Šiais laikais jų yra daug, labai daug visame pasaulyje. Melskimės su meile, nuoširdžiai. Persekiojamieji tepajunta gyvą ir guodžiantį Prisikėlusio Viešpaties buvimą!

Po Regina Caeli maldos Šventasis Tėvas priminė, kad Venecijoje šeštadienį palaimintuoju buvo paskelbtas Dievo tarnas kun. Luca Passi, įkūręs Šventosios Dorotėjos pasauliečių darbus ir Šventosios Dorotėjos mokytojų vienuolinę kongregaciją. Dėkojame Dievui už šio palaimintojo liudijimą, pridūrė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.