2013-03-20 17:53:38

Popiežius Pranciškus: Bažnyčia supranta kokia svarbi visų religijų išpažinėjų draugystė


Trečiadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su Konstantinopolio patriarchu Baltramiejumi ir su kitų Bažnyčių bei krikščionių bendruomenių, o taip pat su kitų religijų atstovais, dalyvavusiais antradienį vykusioje pontifikato inauguracijoje.

Audiencijos pradžioje į Popiežių kreipėsi patriarchas Baltramiejus, vadovaujantis Konstantinopolio Bažnyčiai, kurią visos kitos savarankiškos ortodoksų Bažnyčios laiko pirmąja tarp lygių. Dėkodamas patriarchui Baltramiejui, popiežius Pranciškus jį pavadino „Broliu Andriejumi“, nes apaštalas Andriejus, Simono Petro brolis, yra pagrindinis Konstantinopolio Bažnyčios globėjas.

Sveikindamas Petro Įpėdinio tarnystės pradžioje dalyvavusius Bažnyčių atstovus, popiežius Pranciškus priminė prieš 50 metų pradėtą Vatikano II Susirinkimą ir jame įvykusį neatšaukiamą Katalikų Bažnyčios apsisprendimą už ekumenizmą. Popiežius Pranciškus pacitavo palaimintojo Jono XXIII žodžius, ištartus Susirinkimo atidarymo dieną: „Katalikų Bažnyčia laiko savo pareiga stengtis, kad išsipildytų didysis vienybės slėpinys, tos vienybės, kurios Jėzus Kristus savo kančios išvakarėse meldė Dangiškąjį Tėvą“.

Taip, brangieji broliai ir seserys Kristuje, - sakė popiežius Pranciškus, - visi širdimis prisijunkime prie mūsų Išganytojo maldos per Paskutinę Vakarienę, drauge su juo maldaukime, kad visi būtų viena. Prašykime gailestingąjį Tėvą, kad sugebėtume pilnatviškai gyventi tuo tikėjimu, kurį gavome krikšto dieną, kad galėtume jį laisvai, džiugiai ir drąsiai liudyti. Aš, savo ruožtu, savo pirmtakų pavyzdžiu, trokštu patvirtinti pasiryžimą eiti ekumeninio dialogo keliu, - sakė Popiežius ir paprašė visų audiencijoje dalyvavusių Bažnyčių atstovų parvežti sveikinimus savo bendruomenių nariams ir paprašyti jų maldos, kad popiežius būtų ganytojas pagal Kristaus širdį.

Po to Šventasis Tėvas kreipėsi į jo inauguracijos iškilmėje antradienį ir šioje audiencijoje trečiadienį dalyvavusius judaizmo ir žydų organizacijų atstovus. Jiems skirtas sveikinimas buvo pradėtas trumpa citata iš Vatikano II Susirinkimo deklaracijos „Nostra Aetate“: „Bažnyčia pripažįsta, kad pagal Dievo išganomąjį slėpinį jos tikėjimo ir išrinkimo pradmenys aptinkami jau patriarchuose, Mozėje ir pranašuose“ (4). Dėkoju jums už dalyvavimą ir tikiu, kad Aukščiausiojo padedami, vaisingai plėtosime brolišką dialogą, kaip linkėjo Susirinkimas. Popiežius taip pat pastebėjo, kad šioje srityje pastaraisiais dešimtmečiais jau nemažai nuveikta.

Paskui sekė popiežiaus Pranciškaus sveikinimai kitų religijų atstovams, ypač musulmonams, garbinantiems, vieną, gyvąjį, gailestingąjį Dievą. Jūsų buvimas čia, - sakė jiems Šventasis Tėvas, - tai ženklas, bylojantis apie troškimą brandinti mūsų tarpusavio pagarbą ir bendradarbiauti vardan visos žmonijos gerovės.

Katalikų Bažnyčia supranta kaip svarbu ugdyti įvairioms religinėms tradicijoms priklausančių vyrų ir moterų tarpusavio pagarbą ir draugystę. Noriu pabrėžti: įvairioms religinėms tradicijoms priklausančių vyrų ir moterų tarpusavio pagarbą ir draugystę, - pakartojo Popiežius. Bažnyčia taip pat supranta mūsų visų atsakomybę už mūsų pasaulį, už kūriniją, kurią turime mylėti ir saugoti. Taip pat turime rūpintis vargšais, silpnaisiais, kenčiančiaisiais, turime siekti teisingumo ir susitaikinimo, kurti taiką. Tačiau labiau už viską turime stengtis, kad pasaulis trokštų absoliuto. Negalime leisti, kad vyrautų vienmatė žmogaus vizija, pasak kurios žmogus suredukuojamos iki to ką pagamina ir ką suvartoja. Tai viena pavojingiausių pasaulio problemų.

Žinome kiek daug smurto atnešė nesenoje pasaulio istorijoje vykę bandymai pašalinti Dievą ir tai kas dieviška iš žmonijos akiračio. Suprantame pareigą liudyti mūsų visuomenėse atsivėrimo transcendencijai vertingumą. Šia prasme jaučiamės artimi taip pat tiems žmonėms, kurie nors ir nesitapatina su jokia religine tradicija, siekia tiesos, gėrio ir grožio, Dievo tiesos, gėrio ir grožio. Jie yra mūsų brangūs sąjungininkai ginant žmogaus asmens orumą, kuriant taikų tautų sambūvį, rūpestingai saugant kūriniją, - sakė popiežius Pranciškus, trečiadienį susitikęs su Bažnyčių ir krikščioniškų bendruomenių, o taip pat kitų tikybų atstovais, antradienį dalyvavusiais jo tarnystės inauguracijoje. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.