2013-02-20 17:25:47

Arkivyskupas Zollitsch: Benediktas XVI sužadino džiaugsmą būti katalikais


Vokietijos vyskupai nuo pirmadienio yra susirinkę į Vyskupų konferencijos plenarinę sesiją Tryre. Sesijos darbų pradžioje aukotose Mišiose episkopato vadovas kalbėjo apie popiežiaus Benedikto XVI pareikštą pasitraukimą iš ganytojo pareigų, ragino tautiečius kelti aukštyn žvilgsnius link Kristaus ir šventųjų meilės apaštalų, kurie visuomet kliovėsi tik vienu - meilės, kriterijumi. Tikėjimo metai tepaskatina visus tikinčiuosius pamatyti tą tikėjimo grožį, kurį Benediktas XVI nepaliaujamai liudijo mums, - kalbėjo Freiburgo arkivyskupas, Robert Zollitsch, Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas.

Sesijoje pasakytoje kalboje, kurios tekstą persispausdino Vatikano dienraštis „l‘Osservatore Romano“, arkivyskupas Zollitsch apžvelgė Benedikto XVI pontifikato eigą ir, kalbėdamas milijonų vokiečių ir visų krašto tikinčiųjų vardu, reiškė gilią padėką Šventajam Tėvui už jo tarnystę Bažnyčios visuotinio ganytojo pareigose.

Visa Vokietija tam tikru būdu dalijosi ta garbe, jog kardinolas Josephas Ratzingeris 2005 metais buvo išrinktas popiežiumi. Džiaugsmo ir pasididžiavimo valandą Vokietijoje nuskambėjo šūkis „Esame Popiežius“. Dabar, po aštuonerių metų, gilios pagarbos ir padėkos jausmus šiek tiek drumsčia tam tikras nuliūdimas, nes atsisveikinimai visuomet būna skausmingi, ypač kai liečia žinomą ir gerbiamą asmenį.

Benediktas XVI visą savo gyvenimą stengėsi aprėpti neapčiuopiamą Dievo slėpinį, priartėti prie Dievo, kad Jisai pats atskleistų jam, kas yra Dievas ir ko Jis trokšta žmonėms. Prieš pora metų lankydamasis Vokietijoje popiežius Ratzingeris kartojo, jog Bažnyčia gyvybingumo vandens semiasi iš savo dieviškų transcendentinių šaltinių, o nežvejoja šio pasaulio lengvabūdiškų ir galimai nuviliančių jėgų drumzlėse. Šiandien galime geriau suprasti, kad jis tada norėjo paryškinti itin svarbią ir teisingą viso savo gyvenimo žinią: jog semtis reikia tik iš išganymo šaltinių, iš nieko kito nepriimti išganymo, tik iš Viešpaties.

Popiežius Benediktas XVI daug kentėjo, nors tvirtai ir nuosekliai vykdė tarnystę, tačiau veikė žinodamas, kad vykdo siuntimą gautą iš Kito. Kaip Kristus, ir jam teko iškentėti priešiškumą ir neteisingumą. Savaitės pradžioje popiežius paprašė atleisti jam už padarytas klaidas. Tačiau šiandien, pažymėjo arkivyskupas Zollitsch, man, kaip Vokiečių episkopato vadovui, norisi prašyti Jo atleidimo už visas klaidas, kurias Vokietijos Bažnyčios gal būt padarė Jo atžvilgiu.

Daug kas jaučia dėkingumą popiežiui Benediktui XVI už tai, kad gebėjo pasotinti dvasiškai ir paremti tikėjimo kelyje. Tačiau turime būti dėkingi ir už tai, kad popiežius sužadino mūsų džiaugsmą būti katalikais ir leido pajusti, jog Bažnyčioje turime tėvynę, kurios iš mūsų negali atimti nei mirtis, nei jokia šio pasaulio galia. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.