2013-02-19 17:59:37

Visur pasaulyje rengiamos padėkos Mišios ir adoracijos už Benedikto XVI pontifikatą


Paprašius Romos vyskupijos vikarui kard. Agostino Vallini, visose sekmadienio mišiose Romoje buvo kalbama speciali visuotinės maldos invokacija „už mūsų vyskupą, popiežių Benediktą, kad ypač šią valandą jaustų Dievo malonės veikimą ir visų tikinčiųjų artumą“. Popiežiaus vyskupijos tikintieji žada atsisveikinti su savo ganytoju Benediktu XVI paskutiniojoje pontifikato bendrojoje audiencijoje, vasario 27 dieną.

Skaitlingai dalyvaukime, - ragino antradienį paskelbtame laiške Popiežiaus vikaras Romos vyskupijai, - mūsų vyskupijos bendruomenė per šiuos metus daug kartų patyrė tėvišką Popiežiaus Benedikto XVI artumą, niekad netrūko mums jo šviesaus mokymo, palydėjusio dvasinio atsinaujinimo kelyje, jo apsilankymai parapijose daugeliui leido įvertinti jo žmogiškąsias ir dvasines savybes, pažymėjo kardinolas Vallini užtikrindamas, kad ir be bilietų bus galima dalyvauti popiežiaus Benedikto XVI paskutiniojoje bendrojoje audiencijoje.

Numatoma, kad Šv. Petro aikštė vasario 27 d., kaip ir visos Vatikano prieigos nuo pat ankstyvo ryto, gal net iš vakaro, bus sunkiai prieinamos dėl gausaus skaičiaus tikinčiųjų ir maldininkų, norėsiančių dar paskutinįjį kartą pamatyti šį popiežių. Audiencijoje dalyvaus ir grupė Lietuvos kunigų. Be kitų, dalyvaus Slovakijos nacionalinės piligrimystės dalyviai, vasario 26-28 dienomis Romoje dalyvausiantys Europos globėjų ir Slavų apaštalų Kirilo ir Metodijaus atvykimo į Didžiosios Moravijos regioną 1150 metų jubiliejinėje piligrimystėje.

Vyskupų konferencijos, vyskupijų ganytojai kardinolai ir vyskupai, vienuolijos su savo vadovais šiomis dienomis skelbiamuose pareiškimuose prašo visų katalikų melstis tiek už popiežių Benediktą XVI, kuris vasario 28 dieną užbaigs savo ganytojišką tarnystę, tiek už būsimą popiežių, kurį išrinks Romoje kovo mėnesį susirinksianti kardinolų konklava.

Vilniaus arkivyskupija kviečia į Švč. Sakramento adoraciją Vilniaus šv. Kryžiaus bažnyčioje už katalikų Bažnyčią ir popiežių Benediktą XVI vasario 24 d. (10.30 – 12.00 val.) ir į padėkos Šv. Mišias už Benedikto XVI aštuonerių metų pontifikatą (12.00 val.).

Indijoje, katalikų vyskupai paskelbė specialią Popiežiaus dieną, skirtą Šventajam Tėvui Benediktui XVI. Dienos šventimui parinkta vasario 22-oji, kuri Bažnyčios liturgijoje yra Apaštalo Šv. Petro Sosto šventė. Mumbajaus arkivyskupo ir Indijos vyskupų konferencijos pirmininko kardinolo Oswaldo Gracias iniciatyva visos katalikiškos institucijos vasario 22-sios pavakare, 18,30 val., paskirs vieną valandą Eucharistijos adoracijai ir maldoms už popiežių Benediktą XVI.

Urugvajaus episkopatas paskelbė specialią Maldų už Bažnyčią ir už Popiežių dieną, taip pat vasario 22d. Visose vyskupijų bendruomenėse bus aukojamos Padėkos Mišios už Benedikto XVI pontifikatą ir melsti Šventosios Dvasios užtarimo naujojo Apaštalo šv. Petro įpėdinio išrinkimui.

Ispanijos Bažnyčia irgi kviečia padėką už Benedikto XVI pontifikatą išreikšti Mišiomis. Santiago de Kompostela arkivyskupas Julian Barrio Barrio šeštadienį, vasario 23 d. vidudienį savo katedroje vadovaus specialioms Padėkos už pontifikatą Mišioms.

Paryžiuje, Notre-Dame katedroje, taip pat Belgijos vyskupijose padėkos Mišios už popiežiaus Benedikto XVI pontifikatą bus aukojamos vasario 28 dieną tą valandą, kai pontifikatas pasibaigs, t.y. 20 val. Paryžiaus Marijos katedroje Mišioms vadovaus Prancūzijos sostinės ganytojas kard. André Vingt-Trois.

Belgijoje tą valandą bus aukojamos iš karto trejos Padėkos už pontifikatą Mišios. Mišių aukos, atsižvelgiant į Belgijai būdingus kalbinius skirtumus, bus švęsimos Briuselyje, Liuvene ir Vavre . Sostinėje aukosimoms Mišioms vadovaus Malines-Bruxelles arkivyskupas ir Belgijos vyskupų konferencijos pirmininkas Andrè Lèonard. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.