2012-10-15 13:20:41

Pievērst lielāku uzmanību cilvēciskajiem resursiem


Jau otro nedēļu visas pasaules bīskapi Vatikānā diskutē par jauno evaņģelizāciju. Pirmdien notika 11. un 12. kongregācija. Radio rīcībā pagaidām ir sestdienas pēcpusdienā notikušās 10. kongregācijas materiāli. Šai tikšanās reizē izskanēja priekšlikumi par cilvēcisko resursu efektīvāku izmantošanu jaunās evaņģelizācijas darbā – tā piemēram, par lielāku laju iesaistīšanu, lai laji būtu cilvēciskās un kristīgās kultūras virzītājspēks. Laju loma ir jāveicina nemitīgi, vienlaikus atbrīvojot Baznīcu no klerikālisma un iedrošinot lajus darboties ne tikai Baznīcas iekšienē, bet arī plašākā sabiedrībā, kur viņi dzīvo un strādā.

Sinodē tika runāts arī par jauniešiem, kas evaņģelizē jauniešus. Jaunieši var veidot jaunos areopāgus izglītības, mediju, Interneta, mākslas un citās jomās. Rūpējoties par jauno evaņģelizāciju, šīs jomas ir ļoti būtiskas, no kurām nevajadzētu atteikties.

Lielu evaņģelizācijas vajadzību šodien izjūt ģimenes, kuras nospiež hedonistiskā mentalitāte un nāves kultūra, tai skaitā arī atkarības no alkohola un narkotikām.

Bīskaps no Horvātijas runāja par komunisma atstāto mantojumu, par tā fragmentiem, kas joprojām ir apslēpti cilvēku prātos un dzīvesveidā. Izņēmums nav arī katoļi, kuri tiecas izvairīties gan no politiskās, gan sabiedriskās dzīves. Šie ateistiskās un materiālistiskās domāšanas fragmenti, kas ir palikuši cilvēkos, pēdējos gados, diemžēl, ir tuvinājušies liberālā neokapitālisma vērtībām un prasībām. Tāpēc Baznīcai ir jārod piemērots piegājiens, lai uzsāktu dialogu kultūras un antropoloģiskajā līmenī.

Sinodē tika runāts arī par jaunu pieeju katehizācijai. Ir jāmaina dažviet iesakņojies uzskats, ka katehizācija ir domāta tikai bērniem pirms pirmās Svētās komūnijas. Ir rūpīgāk jāizstrādā katehisma programmas visām vecuma grupām. Bez tam, lielāka vērtība ir jāpiešķir katehētu lomai un viņu darba ieguldījumam. Ir jāpadomā arī par viņu resursiem, kas tos darītu par efektīvākiem jaunās evaņģelizācijas kalpiem. Katehēti ir jānodrošina ar pienācīgu atalgojumu, lai viņi varētu uzturēt sevi un savas ģimenes. Šai brīdī, kad Baznīca tiecas pēc savas atjaunotnes, lai varētu sludināt un nodot ticību nākamajām paaudzēm, katehēti ir vienreizējs jaunās evaņģelizācijas resurss.

Pontifikālā Jaunās evaņģelizācijas veicināšanas padome Sinodes tēviem ir uzdāvinājusi „Jaunās evaņģelizācijas ceļvedi”. Tā saturā ir ietverta pāvesta un Vatikāna II koncila mācība. Publikācijā apkopotas jēdziena „jaunā evaņģelizācija” daudzveidīgās formas, izmantojot izvilkumus no pāvestu uzrunām, vēstījumiem, homīlijām, apustuliskajām vēstulēm un citiem dokumentiem, sākot no 1939. gada. Bez tam, ir izmantoti arī Vatikāna II koncila dokumentu fragmenti. Visi teksti ir izvēlēti saskaņā ar jaunās evaņģelizācijas prasībām.

I. Šteinerte/VRAll the contents on this site are copyrighted ©.