2012-10-13 18:46:36

Prahoje pranciškonas Frydrichas Bachsteinas ir jo 13 bendražygių paskelbti palaimintaisiais


Šeštadienį Prahos Šv. Vito katedroje 14 pranciškonų kankinių buvo paskelbti palaimintaisiais. Iškilmingai beatifikacijos liturgijai popiežiaus Benedikto XVI vardu vadovavo kard. Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.

XVII amžiaus pradžioje Bohemijoje, kur klestėjo protestantiškos sektos, katalikams pasauliečiams, kunigams ir vienuoliams nuolatos tekdavo patirti kitų priešiškumą dėl tikėjimo ar net grėsmę savo gyvybei. 1611 vasario 15 d. Prahoje pranciškonų vienuolyne priešiškai prieš Katalikų Bažnyčią nusiteikusi minia nužudė 14 vienuolių.

Nužudytieji dėl tikėjimo: tėvas Frydrichas Bachsteinas buvo vienuolyno naujokų mokytojas, ispanas t. Jonas Martinez – zakristijonas, prancūzas t. Simonas rinkdavo išmaldą, italas t. Baltramiejus Dalmasoni rūpinosi vienuolyno bažnyčios restauravimu, italai broliai vienuoliai diakonas Jeronimas ir subdiakonas Kasparas, laikinuosius įžadus davę vokiečiai vienuoliai Jokūbas ir Klemensas buvo Mišių patarnautojai, olandas pasaulietis Kristupas – vienuolyno virėjas bei kiti pranciškonai pasauliečiai vokietis Jonas, čekai Emanuelis, Jonas ir Antanas bei italas Jonas. Kai kurie iš jų dar bandė apginti Eucharistiją ir Dievo Motinos koplyčią nuo išniekinimo, tačiau visi 14 paminėti vienuoliai buvo išrengti ir įtūžusios minios nužudyti.

Vienuolių kankinių beatifikacijos procesas buvo pradėtas dar 1677 metais, o 1930 metais atnaujintas. 2012 metų gegužės 10 d. popiežius Benediktas XVI dekretu pripažino vienuolių kankinystę.

Kalbėdamas apie palaimintuosius kankinius kard. Angelo Amato teigė, kad jie nejautė jokios neapykantos, bet meldėsi, dirbo, nuolankiai liudijo Kristaus meilę, kančią ir atleidimą. Pranciškono Frydricho Bachsteino ir jo 13 bendražygių paskelbimas palaimintaisiais mus įkvėpia taikai, brolystei ir džiaugsmui, nes blogį galima nugalėti gerumu. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.