2012-10-11 15:30:16

Kā Baznīca uzņem Dieva Vārdu?


Līdz ar lūgšanu Pro felici Synodi exitu – „Par sekmīgu Sinodes norisi”, trešdienas pēcpusdienā sākās 4. Bīskapu Sinodes kongregācija. Sinodes tēvi runāja par tematu „Jaunā evaņģelizācija kristīgās ticības tālāknodošanā”. Uzmanības centrā šoreiz bija Bīskapu kongregācijas prefekta, kardināla Marka Ueleta (attēlā) nolasītais referāts par „Dieva Vārda” īstenošanu, proti, par cilvēku personīgajām attiecībām ar Svētajiem Rakstiem, par to interpretāciju Baznīcas liturģijā, katehēzē, pastorālajā darbībā, kā arī zinātniskajā izpētē.

Ir pagājuši divi gadi, kopš publicēts Sinodes par Dieva Vārdu darba auglis, apustuliskais pamudinājums Verbum Domini. Pašreizējās Sinodes sākumā kardināls Uelets aicināja pievērst uzmanību tam, kā tiek uzņemtas dokumentā ietvertās idejas jau minētajās jomās. Termins „uzņemt” šeit norāda uz veidu, kādā Baznīca saprot un uztver Evaņģēliju, tai pašā laikā ļaujot tam sevi pārņemt. Tas, savukārt, nav iespējams bez Svētā Gara darbības.

Izvērtējot Dieva Vārda uzņemšanu Baznīcas dzīvē, kardināls Uelets vispirms pakavējās pie statistikas, kas saistās ar dokumenta Verbum Domini izdošanu vairākās pasaules valodās. Līdz šim ir publicētas vairāk nekā 200 000 šī dokumenta kopijas. Visvairāk – 60 000 ir izdoti itāliešu valodā. Pastorālās dzīves līmenī dažādās pasaules zemēs ir rīkoti semināri, kopienu saieti, Svēto Rakstu dienas, rekolekcijas un pat Bībelei veltīts gads, ko pēc Sinodes, savā teritorijā bija pasludinājusi Polijas Katoliskā Baznīca.

Liturģijas un katehēzes līmenī apustuliskais pamudinājums Verbum Domini ir radis lielu rezonansi daudzu teologu un pastorālā darba veicēju aktivitātēs. Ir stiprinātas Svēto Rakstu un liturģijas attiecības. Dieva Vārds ir palīdzējis gūt labāku izpratni par Euharistijas svinībām, kā arī apzināties Vārda svinību vērtību tais gadījumos, kad klāt nav priestera.

Ir notikušas iniciatīvas arī homilētikas formācijas jomā, lai sprediķi labāk atbilstu Svēto Rakstu saturam, būtu kristoloģiski un mistagoģiski. ASV bīskapi ir izdevuši homilētikas vadlīnijas priesteriem un diakoniem. Ir noorganizēts arī sprediķošanas festivāls. Līdzīgas iniciatīvas kardināls Uelets ieteica rīkot arī citām Bīskapu konferencēm.

Kas attiecas uz zinātniskās izpētes jomu, kardināls atzina, ka vēl ir pāragri spriest, kā tajā tiek uzņemtas dokumentā Verbum Domini ietvertās idejas. Taču jau tagad ir saskatāmas dažas izpausmes, kas ļauj domāt, ka Dieva Vārda uzņemšanas process ir sācies.

4. kongregācijas noslēgumā bīskapi un citi Sinodes dalībnieki noskatījās dokumentālās filmas par Vatikāna II koncilu pirmizrādi. Filmā var redzēt vēsturisko, teoloģisko, kultūras un emocionālo atmosfēru, kāda valdīja pirms 50 gadiem koncilā, kas tik dziļi iezīmēja mūsdienu Baznīcas dzīvi. Par filmas tapšanu ir parūpējusies Pontifikālā Sociālo komunikāciju padome un Romas filmu studija Micromegas. Drīzumā filma būs pieejama arī visiem interesentiem.

I. Šteinerte/VRAll the contents on this site are copyrighted ©.