2012-10-10 17:19:24

Vyskupų Sinodas: auga tikinčiųjų susidomėjimas Dievo Žodžiu


Vyskupų Sinodas trečiadienio rytą pirmą kartą rinkosi į darbo grupes. Pagal Sinode naudojamas kalbas sudarytos grupės per ateinančias dienas rinksis reguliariai, kas keletą dienų aptarti Generalinėse kongregacijose vykstančius darbus, vyskupų ir Sinodo svečių skaitomus pranešimus, dalyvių laisvus pasisakymus ir siūlymus, taip pat darbo grupėse generuojamas mintis.

Tiek Generalinės asamblėjos, tiek darbo grupių susitikimai vyksta už uždarų durų. Tačiau Sinodo spaudos biuras kasdien skelbia visų dalyvių pasisakymų santraukas.

Trečiadienio popietę penktojoje Generalinėje kongregacijoje kalbėjo iš viso 25 Sinodo tėvai. Po jų į Sinodo asamblėją kreipėsi Sinodo svečias, Kanterberio anglikonų arkivyskupas Rowan Williams, pasidalijęs mintimis apie naujojo evangelizavimo uždavinius iš anglikonų perspektyvos. Po Generalinės kongregacijos joje dalyvavęs popiežius Benediktas XVI priėmė anglikonų primą privačioje audiencijoje.

Grįžtame prie ketvirtosios Generalinės kongregacijos, įvykusios antradienio popietę. Joje išsamų pranešimą apie Apaštališkojo paraginimo „Verbum Domini“ atgarsius pasaulyje skaitė kardinolas Marc Ouellet, Vyskupų kongregacijos prefektas ir buvęs Kvebeko arkivyskupijas. Priminsime, kad popiežius Benediktas XVI prieš du metus publikavo Apaštališkąjį paraginimą „Verbum Domini“, kuriuo užbaigė 2008 metais įvykusį Vyskupų Sinodą apie Dievo Žodį.

Dokumentas „Verbum Domini“ buvo išleistas daugeliu kalbų visame pasaulyje. Jei dar per anksti daryti išsamias išvadas apie jo priėmimą, anot kard. Ouellet jau dabar galima kalbėti apie augantį tikinčiųjų susidomėjimą Dievo Žodžiu. Daugelis iniciatyvų liudija, jog gilėja įsisąmoninimas, kad Dievo Žodis užima centrinę vietą pastoraciniame gyvenime. Nemažai kraštų per komunikacijos priemones supažindino su Apaštališkuoju paraginimu ir atskleidė jo implikacijas bažnytiniam gyvenimui.

Dokumentas padėjo Bažnyčioje sužadinti naują dėmesį Lectio divina praktikai. Kai kur vyskupijos ir bendruomenės veda formacinius Lectio divina kursus apie susitikimą su Dievu per Šventojo Rašto skaitinių apmąstymą. Kardinolas Ouellet pažymėjo, kad labai teigiamų rezultatų davė bibliniai susitikimai, rengiami dažniausiai parapijose. Daug kur vyksta Biblijos savaitės ar metai, kaip ir renginiai, kuriuose be pertraukos skaitomi Šventojo Rašto tekstai. JAV ganytojai pagal „Verbum Domini“ gaires išleido homiletikos vadovą kunigams ir diakonams bei surengė pamokslavimo šventę.

Taip pat mokslo pasaulis paliudijo susidomėjimą Apaštališkuoju paraginimu. Kardinolas pacitavo vieną teologą, pasak kurio „Verbum Domini“ užpildė spragą, nes trūko magisteriumo pasisakymo dėl Šventojo Rašto mokslų ir Dievo Žodžio temos nagrinėjimo krypties, kuris leistų patikrinti kaip įgyvendinamas susirinkiminis mokymas ir priimti naujus iššūkius, kuriuos į Kristų tikintiesiems iškelia dabartiniai laikai. Anot kito teologo, „Verbum Domini“ yra svarbiausias bažnytinis dokumentas apie Šventąjį Raštą po Vatikano II susirinkimo, padėjęs subrandinti didesnį vyskupų, teologų ir egzegetų bendradarbiavimą, be kita ko prisidėjęs ir prie popiežiaus Benedikto veikalo „Jėzus iš Nazareto“ priėmimo. Kardinolas paryškino Apaštališkojo paraginimo dokumento giliai kristologinę ir antropologinę potekstę: žmogus yra Dievo Žodžio sukurtas, todėl Kristuje jis yra Dievo sūnus.

Kardinolas Marc Ouellet Apaštališkąjį paraginimą „Verbum Domini“ glaudžiai susiejo su dabartinio Sinodo tema apie naująjį evangelizavimą. Jis priminė, kad pats popiežius Apaštališkąjį paraginimą užbaigė melsdamas, kad Šventoji Dvasia sužadintų uolių Evangelijos skelbėjų ir liudytojų.

Naujasis evangelizavimas, visai kaip pirmasis, turi remtis Šventąja Dvasia, kuri yra didžioji veikėja tiek Bažnyčios misijose „ad gentes“, tiek nūdienos naujajame evangelizavime. Po penkiasdešimties metų nuo Susirinkimo buvo patvirtinta ir net išvystyta dogminės konstitucijos “Dei Verbum“ pradėta reforma. Šiuo požiūriu, „Verbum Domini“ leido dar geriau perimti Vatikano II susirinkimo mokymą, - pažymėjo kardinolas Marc Oullet.

Vyskupų Sinode antradienį buvo surengti pirmieji rinkimai dėl aštuonių kandidatų į Sinodo žinios komisiją, kuri darbų pabaigoje skelbs Sinodo žinią Dievo tautai. Žinios teksto projektas bus pristatytas asamblėjai ateinančią savaitę, paskui vėl tobulinamas komisijoje. Keturi komisijos nariai yra popiežiaus paskirti, įskaitant jos vadovus. Komisijos pirmininkas yra Florencijos arkivyskupas, kard. Giuseppe Betori ir vicepirmininkas Manilos arkivyskupas Antonio Tagle. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.