2012-10-02 14:17:08

Pāvesta lūgšanu nodomi oktobrī


Benedikts XVI šomēnes aicina ticīgos lūgties par jaunās evaņģelizācijas attīstību un izaugsmi tradicionāli kristīgajās valstīs.

2011. gada 30. maijā Svētais tēvs pieņēma audiencē Pontifikālās jaunās evaņģelizācijas veicināšanas padomes rīkotās tikšanās dalībniekus. Viņš skaidroja, kas ir „jaunā evaņģelizācija”, un atgādināja, ka nesen izveidotā padome šodien ir kļuvusi par realitāti. Jēdziens „jaunā evaņģelizācija” ietver sevī prasību pēc jauna veida sludināšanas īpaši tautu ar senām kristīgajām saknēm vidū, kuras mūsdienās skārusi sekularizācija. Teikt, ka šodien Baznīca ir aicināta veikt jaunu evaņģelizāciju, nozīmē padarīt intensīvāku misiju darbību, lai tādējādi pilnībā atbildētu Kunga pavēlei „iet un sludināt”. Tā kā dzīvojam strauju pārmaiņu laikā, tad Evaņģēlija sludināšanas uzdevums nav viegls. Daudzos manāma vienaldzība pret ticību, tiek mēģināts izstumt to no sabiedriskās dzīves loka, cilvēkiem trūkst stingru atskaites punktu, valda sadrumstalotība. Pat ja, no vienas puses, cilvēki grib piederēt Baznīcai, no otras puses, viņi ir pārņemti ar tādu mentalitāti, kas ir pretrunā ar kristīgo ticību.

Tādēļ Baznīcas misija nav mainījusies – atgādināja pāvests. Tai jāveic tas pats sludināšanas uzdevums, ko tā veica kristietības sākumos. Pie tam šo pienākumu jāveic ar tādu pašu entuziasmu un drosmi, kāda piemita apustuļiem. Tāpat kā agrāk Svētais Gars vadīja Baznīcu, tāpat Viņš to dara arī šodien. Viņš mudina ticīgos, lai viņi dedzības pilni sludinātu Kristus vēsti un atvērtu pasaulei cerības apvāršņus. Benedikts XVI pasvītroja, ka, lai pārliecinātu mūsdienu cilvēku, pestīšanas noslēpumu jāsludina ar jaunu degsmi un jāatrod jauna pieeja. Šodien vissvarīgākā ir liecība, ko sniedzam ar savu dzīvi. Evaņģēlija sludināšanas darbs nesīs visbagātākos augļus tad, ja dzīvosim pilnīgā saskaņā ar savu ticību, ja dzīvosim svēti – atgādināja pāvests.

Misiju nodomā pāvests aicina lūgties: Lai Pasaules misiju dienas svinības kļūst par pamudinājumu uz jaunu apņemšanos evaņģelizēt.

Vēstījumā Pasaules misiju dienai 2011. gada 23. oktobrī Benedikts XVI norāda, ka vispārējā misija ietver „visus, visu un vienmēr”. Evaņģēlijs nav nepieejams to cilvēku īpašums, kas šo vēsti saņēmuši, bet dāvana, kurā jādalās. Tā ir Labā vēsts, ko jānodod tālāk. Un šī dāvana ir uzticēta nevis tikai dažiem cilvēkiem, bet visiem kristītajiem. Svarīgi, lai gan atsevišķi kristītie, gan Baznīcas kopienas tiktu iesaistītas misijā nevis tikai reizēm, īpašos gadījumos, bet pastāvīgi un lai šī līdzdalība būtu kā kristīgās dzīves forma. Pāvests atgādina, ka Pasaules misiju diena ir nevis kāds atsevišķs gada notikums, bet vērtīga iespēja apstāties un pārdomāt, kā mēs varam atbildēt uz misionāro aicinājumu. Šai atbildei ir būtiska nozīme Baznīcas dzīvē.

Dokumentā Benedikts XVI uzsver, ka evaņģelizācija ir process, kas ietver vairākus elementus. Viens no tiem ir arī solidaritāte. Jau savā laikā pāvests Pāvils VI mācīja, ka, veicot evaņģelizāciju, nevar apiet jautājumus, kuri attiecas uz cilvēka dzīves līmeņa paaugstināšanu, taisnīgumu vai atbrīvošanos no apspiestības. Neinteresēties par mūsdienu cilvēces problēmām nozīmētu „aizmirst Evaņģēlija mācību par mīlestību pret tuvākajiem, kas cieš, un trūkumcietējiem” (Evangelii nuntiandi, 31, 34). Tādējādi, ar līdzatbildību piedaloties Baznīcas misijā, kristietis veicina vienotību, mieru un solidaritāti, ko Kristus mums ir atnesis, un līdzdarbojas Dieva iecerētā visas cilvēces pestīšanas plāna īstenošanā – raksta Benedikts XVI vēstījumā Pasaules Misiju dienā.

J. Evertovskis / VRAll the contents on this site are copyrighted ©.