2012-07-31 13:06:57

Kryžių Kalno atlaidai


Paskutinis liepos sekmadienis neatsiejamas nuo Kryžių kalno atlaidų. Kaip ir kiekvienais metais, dalyvavo tikintieji tiek iš įvairių Lietuvos kampelių, tiek atvykę iš kitų šalių.

Įžanga į atlaidus galėtume pavadinti išvakarių vigiliją. Liepos 28-osios d., pavakaryje maldininkai rinkosi Kryžių kalne bendrai maldai. Šiltai tikintieji sutiko Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, vadovavusį Kryžiaus kelio eisenai. Jos eigoje ganytojas kvietė prisiminti palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimą, apmąstyti jo mintis. Ypač, ganytojo teigimu, turėtų būti atkreiptas dėmesys į palaimintojo pasirinktą šūkį. „Dangiškoji Motina Marija, padėk suprasti, kad Viešpats visą blogį nugalėjo Meile. Meile iki mirties, iki Kryžiaus Mirties“, - meldė vyskupas.

Eisenos dalyviai: vaikai, jaunuoliai ir vyresni, pašvęstojo gyvenimo nariai ir pasauliečiai - Kryžiaus kelio stotyse skaitė palaimintojo Jurgio Matulaičio mintis, svarstymus, įžvalgas. Giedojo šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblis. Kelio pabaigoje ganytojas paakino, kad girdėtos ir apmąstytos palaimintojo mintys nepasiliktų Kryžių kalne, „pabandykime jas įgyvendinti šeimose, parapijose, darbovietėse“, - sakė Šiaulių vyskupas.

Atlaidų dieną, liepos 29-ąją į Kryžių kalną maldininkai vyko jau iš ryto. Ne vieno rankose matėsi įsigyti ar pačių padaryti įvairaus didumo kryžiai, kryželiai. Dalis jų, net iš tolimesnių Lietuvos vietų atvažiavusių, rinkosi prie Šiaulių katedros, kad į Kryžių kalną tradiciškai eitų pėsčiomis. Jų entuziazmo neslopino karštą, tvankią dieną pranašavusios prognozės, dar labiau didino piligriminei kelionei vadovaujančio Šiaulių vyskupo mintys apie Londone vykstančią olimpiadą: „Šiandien, tarsi Londono olimpiados dalyviai, bėgame tikėjimo kelionėje. Bėgame ne dėl prizo, bet, kartu su apaštalu Pauliumi, dėl nevystančio vainiko“ (plg. 1 Kor 9, 25), - sakė ganytojas. Aukštyn dvasią kėlusias giesmes keitė susikaupti padėjęs kun. Tado Rudžio vedamas rožinis, baigtas švč. Mergelei Marijai skirtomis giesmėmis. Džiugiais plojimais pėsčiomis atėjusius piligrimus sveikino anksčiau į Kryžių kalną atvykę maldininkai.

14 val. prasidėjo atgailos ir susitaikymo pamaldos, vedamos Šaukėnų parapijos klebono kun. Arūno Jankauskio. 15 val. pradėta švęsti Eucharistija. Iškilmingai nuo šalia Kryžių kalno esančio pranciškonų vienuolyno atėjo Šiaulių ir kitų vyskupijų kunigai. Susikaupę prie altoriaus žengė vyskupai: visus laiminantis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos kariuomenės ordinaras Gintaras Grušas, Telšių vyskupas Jonas Boruta ir Telšių vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas OFM, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis.

Šv Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pamokslą Lietuvos kariuomenės ordinaras Gintaras Grušas pradėjo prisimindamas palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II Kryžių kalne pasakytus žodžius apie žmogaus silpnumą ir kryžiaus teikiamą stiprybę. „Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis... irgi mokė..., kad kryžius yra jėgos ir galios šaltinis“, - sakė vyskupas. Kryžiaus ženklu ir Kristaus mirties bei prisikėlimo galia suteikiamas nuodėmių išrišimas išgydo ir vėl suteikia dvasinę gyvybę. Darnią visuomenę pasieksime ne per rinkimus, ne per ekonominius rodiklius, bet susitaikydami su Dievu, - kalbėjo kariuomenės ordinaras, primindamas, kad rūpindamiesi fizine švara turėtume neapleisti ir dvasinės. „Šiandien čia, prie daugelio šių kryžių, prisiminkime palaimintojo Jurgio šūkį. Savo gyvenime kasdien nugalėkime blogį gerumu. Tą blogį, kuris mus engia nuodėmėse. Tuo gerumu kuris yra begalinė Dievo meilė“, - sakė vyskupas Gintaras Grušas.

Kryžių kalno atlaidų šv. Mišiose giedojo dalis tarptautinės akademijos „Ad Fontes“ dalyvių. Iš tiesų liepos 29-oji, atlaidų diena buvo ir pirmoji jau vienuoliktą kartą vykstančios tarptautinės akademijos „Ad Fontes“ diena. Akademija Kražiuose tęsis visą savaitę. Pagrindinis dėmesys skiriamas tradicinės lotyniškosios Romos katalikų liturgijos celebracijai bei grigališkojo choralo giedojimo įgūdžių lavinimo užsiėmimams. Šiais metais „Ad Fontes“ dalyvauja per 80 žmonių iš Lietuvos, Latvijos bei Rusijos. Tikrasis akademijos atidarymas vyko Liepos 30 d. / 9 val. Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje Šiaulių vyskupas E. Bartulis aukojo iškilmingas pontifikalines šv. Mišias pagal ekstraordinarinę Romos rito formą.

(Vatikano radijas / Inesė Ratnikaitė)All the contents on this site are copyrighted ©.