2012-07-14 16:11:01

Japonijos katalikai vyskupai atsiprašė už pal. Petro To Rot mirtį


Japonijos Bažnyčia atsiprašė Papua Naujosios Gvinėjos tikinčiųjų bendruomenės: „Kaltė už pal. Petro To Rot mirtį krenta ant mūsų“, pareiškė laiške Japonijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Laiškas buvo perskaitytas pal. Petro To Rot gimimo šimtmečio jubiliejaus ceremonijoje Rakunai šventovėje, Papua Naujosios Gvinėjos Rytų Naujosios Britanijos provincijoje, iš kurios palaimintasis kilęs ir kur ilsisi jo žemiški palaikai. Iškilmė įvyko liepos 7 dieną. Joje dalyvavę tikintieji su kunigais buvo giliai sujaudinti laiško, - praneša katalikiška žinių agentūra „Asianews“.

„Japonija yra padariusi baisių dalykų per Antrąjį pasaulinį karą. Vienas iš didžiausių nusikaltimų buvo brangiosios gyvybės dovanos atėmimas iš Petro To Rot. Negalima teisintis skirtingos ideologijos arba religijos pagrindu. Būtent todėl Japonijos Bažnyčia šiandien atsiprašo“, pažymėjo laiške Japonijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Osakos arkivyskupas Leo Jun Ikenaga.

Nuoširdumas, kuriuo buvo išsakytas atsiprašymas, giliai sujaudino Papua Naujosios Gvinėjos tikinčiuosius. Išklausę Japonijos arkivyskupo laišką jie labai ilgai plojo. Arkivyskupas Ikenaga be to prašė atleisti dar už „barbariškus Japonijos okupacinių pajėgų veiksmus Papua Naujojoje Gvinėjoje“.

Petras To Rot buvo nužudytas japonų koncentracijos lageryje suleidžiant nuodų preparatą nežinomą 1945 metų dieną. Jį palaimintuoju paskelbė pop. Jonas Paulius II 1995 metais sausio 17 d. Papua Naujosios Gvinėjos sostinėje Port Morsbyje. Petras To Rot yra pirmas Okeanijos žemyno čiabuvis iškeltas į Altorių garbę.

„Pal. Petro To Rot gimimo šimtųjų metinių proga noriu perduoti atsiprašymo žinią jums visiems Papua Naujojoje Gvinėjoje iš Japonijos, kuri yra atsakinga už jo mirtį. Šiais žodžiais pradedamas laiškas, kuriame Japonijos episkopato vadovas gan išsamiai apžvelgė pal. Petro to Rot gyvenimą, o taip pat jo kankinystę.

Okeanija apima didžiulius plotus. Katalikų Bažnyčiai sudėtinga ten skelbti Evangeliją. Kai Petras To Rot buvo jaunas vyras, ten nebuvo daug misionierių. Jis mokėsi būti katechetu. Jis buvo pavyzdingas mokinys, labai pagarbus Sakramentams, pamaldus ir darbštus tikintysis. Tapęs kvalifikuotu katechetu jis atsidėjo šiam pašaukimui. Po kurio laiko jis vedė jauną katalikę iš gretimo kaimo Paula Ia Varpit ir gyveno pavyzdingą sutuoktinio ir šeimos tėvo gyvenimą.

Per Antrąjį pasaulinį karą Japonijos kariai užpuolė Papua Naująją Gvinėją, įkalino kunigus, vienuolius ir vienuoles, juos uždarė į koncentracijos lagerį. Kadangi nebebuvo kunigų, Petras, būdamas katechetu, ėmė rūpintis sielovada, krikštydamas naujagimius, vadovaudamas laidotuvėms, tarpininkaudamas santuokose, vesdamas bendrą maldą. Japonai neleido Bažnyčiai veikti, net griovė maldos namus. Jie taip pat draudė katalikišką santuokos modelį, versdami krašto gyventojus grįžti prie poligamijos.

Tačiau Petras To Rot tam pasipriešino, liudydamas, kad taip pat jo paties santuokos tikroji prasmė yra būti Dievo sujungtiems ir kad santuoka gali būti įgyvendinama tik kai susituokusios poros yra „kaip vienas“ . Jis nesutiko atsisakyti tokio savo požiūrio ir buvo dėl to suimtas, įkalintas, nukankintas ir nužudytas.

Japonija, pažymėjo laiške Japonijos vyskupų konferencijos pirmininkas, nei dabar nėra, nei tada nebuvo krikščioniška šalis. Katalikai ir protestantai sudaro mažiau nei dešimtąją procento gyventojų. Todėl požiūris į humaniškumą ir žmogaus gyvybę visiškai skiriasi nuo krikščioniškų kraštų. Japonų kariams per Antrąjį pasaulinį karą santuokos krikščioniškas požiūris buvo visiškai svetimas. Atidėjus į šalį ideologinius ir religinius skirtumus, yra tiesa, kad Japonija iš humanitarinės perspektyvos padarė daug nuostolių ne vienam kraštui, tame tarpe ir Papua Naujajai Gvinėjai. Japonija iš Petro To Rot atėmė brangiąją gyvybę beatodairiškai pasitelkusi nežmonišką galią, pažymėjo laiške Japonijos episkopato vadovas pridurdamas, kad jis kaip katalikas vyskupas, jaučia pareigą pal. Petro To Rot gimimo jubiliejaus intencija aukoti šv. Mišias. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.