2011-11-18 15:26:51

Marijos radijo pasiaukojimas Gailestingajai Meilei


Lapkričio 19 d. (šeštadienį) 19 val. švenčiant Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidus Vilniuje, pasaulinė Marijos radijo šeima bus paaukota Gailestingajai Dievo Meilei. Tiesioginė šv. Mišių transliacija iš Aušros Vartų koplyčios vyks į 58 pasaulio šalis, kuriose veikia Marijos radijas. Šv. Mišias aukos kardinolas Audrys Juozas Bačkis bei apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi.

Esame dėkingi Gerajam Dievui, kuris suteikė Lietuvai tokią didžią progą drauge su šv. Faustina liudyti pasauliui apie Dievo Gailestingumą. Pagal sesers Faustinos regėjimus nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas 1935 m. pirmą kartą buvo viešai pagerbtas Auštos Vartų koplyčioje. Sesuo Faustina dienoraštyje rašė mačiusi, kad paveikslas atrodęs lyg gyvas, Jėzus ranka kryžiaus ženklu laiminęs susirinkusius, iš Jo Širdies trykštantys spinduliai sklidę į žmonių širdis ir visą pasaulį.


Marijos radijo pasiaukojimas Gailestingajai Meilei (pagal šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę)

O mano Dieve! Palaimintoji Trejybe, aš (pasakome savo vardą), trokštu Tave mylėti ir padaryti viską, kad Tu būtum mylimas. Noriu darbuotis Šventosios Bažnyčios šlovei, gelbėti sielas žemėje ir išlaisvinti kenčiančias skaistykloje. Norėčiau tobulai įvykdyti Tavo valią ir pasiekti tą šlovės laipsnį, kurį Tu man esi parengęs savo Karalystėje. Trokštu būti šventas (-a), tačiau jaučiu savo bejėgiškumą ir prašau Tavęs, Dieve, kad pats būtum mano šventumu.

Kadangi taip mane pamilai, jog atidavei savo viengimį Sūnų, kad Jis būtų mano Gelbėtojas, neišsenkami Jo nuopelnų lobiai priklauso man. Mano didžiausia laimė – įteikti Tau juos kaip dovaną, maldauti, kad matytum mane tik Jėzaus Veide ir Jo Meile degančioje Širdyje.

Tau atnašauju visus Danguje ir žemėje gyvenančių šventųjų nuopelnus, angelų meilės aktus. Galų gale aukoju Tau, o Palaimintoji Trejybe, Švenčiausiosios Mergelės, mūsų brangiausios Motinos, meilę ir nuopelnus, būtent Jai patikiu savo atnašą melsdamas (-a) Ją įteikti Tau, Viešpatie. Jos dieviškasis Sūnus savo mirtingojo gyvenimo dienomis yra pasakęs: „Ko tik prašysite Tėvą mano vardu, jums bus duota!“ Tad esu tikra (-s), jog mano troškimai bus išklausyti. Žinau, mano Dieve, nes juo apsčiau nori duoti, juo daugiau įkvepi troškimų! Jaučiu savo širdyje milžiniškus troškimus ir su pasitikėjimu prašau užkariauti mano sielą.

Norėčiau Tave paguosti dėl piktadarių. Jei kartais iš silpnumo suklupčiau, Tavo dieviškasis žvilgsnis kaip ugnis tesudegina visus mano trūkumus, tuoj pat teapvalo mano sielą.

O mano Dieve, dėkoju Tau, už visas mums suteiktas malones, ypač už tai, kad mane skaistinai kančios žaizdre. Džiūgaudamas (-a) regėsiu Tave paskutiniąją dieną, pergalingai nešantį Šventąjį Kryžių. Kadangi teikeisi pasidalyti su manimi šiuo brangiuoju Kryžiumi, viliuosi Danguje būti panašus (-i) į Tave.

Po žemiškosios kelionės tikiuosi džiaugtis Tavimi Tėvynėje, trokštu darbuotis tik Tavo Meilei, noriu Tau patikti, guosti Tavo Švenčiausiąją Širdį ir gelbėti sielas, kad Tave mylėtų per amžius. Todėl aukoju Tau savo darbą Marijos radijuje. Prašau, kad šis pasiaukojimas Gailestingajai Meilei leistų Tau pasinaudoti manimi ir patrauktų visus Tavęs dar nepažįstančius ar nemylinčius žmones. Viešpatie, šio gyvenimo vakarą pasirodysiu prieš Tave tuščiomis rankomis, nes neprašau skaičiuoti mano darbų. Tavo akimis visi mano darbai turi dėmių. Todėl noriu apsivilkti Tavo paties Teisumu ir iš Tavo Meilės kaip amžiną nuosavybę gauti Tave patį. Nenoriu jokio kito sosto nei kito vainiko – vien Tavęs, o mano Dieve!..

Tavo akimis laikas yra niekas, viena diena – tarsi tūkstantis metų, tad gali mane akimirksniu paruošti pasirodyti Tavo akivaizdoje. Idant gyvenčiau tobulos Meilės troškimu, atnašauju save kaip deginamąją auką Tavo Gailestingajai Meilei, kad į mano sielą išsilietų Tavyje slypintys begalinio švelnumo ir Meilės spinduliai.

Šis pasiaukojimas teparuošia mane pasirodyti Tavo akivaizdoje, ir mano siela tepuola į amžiną Tavo Gailestingosios Meilės glėbį. Jėzau, noriu su kiekvienu širdies dūžiu atnaujinti šį pasiaukojimą, nesuskaitomą daugybę kartų tol, kol, šešėliams išnykus, galėsiu Tau vėl išsakyti savo Meilę amžinajame susitikime veidas į Veidą!
All the contents on this site are copyrighted ©.