2011-11-04 17:46:14

Mokytojai yra naujojo evangelizavimo pirmojoje linijoje


„Naujasis evangelizavimas nėra programa, o būdas mąstyti, stebėti ir veikti; tai tarsi stiklas, per kurį galime stebti įvairias mums suteiktas galimybes kaip iš naujo skelbti Evangeliją, per kurį galime įsitikinti, kad Šventoji Dvasia toliau veikia Bažnyčioje“. Taip kalbėjo kardinolas Donald Wuerl, Vašingtono arkivyskupas, viename JAV katalikiškų mokyklų religijos mokytojų suvažiavime.

Amerikos ganytojas, popiežiaus neseniai paskirtas Generaliniu relatoriumi Vyskupų sinodo asamblėjoje apie Naująjį Evangelizavimą (2012 m., Romoje), savo kalboje paryškino kaip svarbu sugebėti perduoti jaunimui tą įkvėpiančią žinią, kuri skatintų susitikimą su Kristumi, kviestų įtikėti ir rinktis kitokį gyvenimo būdą. Būtent šia prasme mokytojo vaidmuo yra pagrindinis. „Jūs, sakė mokytojams kardinolas Donaldas Wuerlas, esat pirmojoje naujojo evangelizavimo eilėje. Jūsų įsipareigojimas primena pirmykštės Bažnyčios ir pirmųjų mokinių darbus.“

Vašingtono ganytojas antrino Šventajam Tėvui Benediktui XVI, pripažindamas problemas, kurios kliudo susitikimui, kaip antai sekuliarizmas, materializmas, individualizmas, tačiau liudijo optimizmą atkreipdamas dėmesį, kad vis daugiau jaunimo atsiveria Evangelijos žiniai.

JAV kardinolas palygino naujojo evangelizavimo sudėtingumą su didelėmis evangelizavimo pastangomis apaštalų laikais. „Kaip pirmieji evangelizuotojai, turėję nukeliauti didžiules distancijas Gerosios Naujienos skelbimui, taip ir mes, naujojo evangelizavimo misionieriai, turime peržengti ideologines distancijas, kurios irgi yra didžiulės, pradedant nuo mūsų šeimų ir artimųjų.“

Kitame šiomis dienomis vykusiame susitikime kardinolas Wuerl kalbėjo devyniems šimtams JAV katechetų ir dėstytojų, dalyvavusių jo vadovautose Mišiose. „Vienas iš mūsų tarnystei tenkančių nūdienos iššūkių, kalbėjo homilijoje kardinolas D. Wuerl, yra padėti žmonėms suvokti, kad Bažnyčia yra ta vieta, kurioje įvyksta susitikimas su Kristumi, veikiant jo Žodžiui ir Sakramentams.“ „Pasaulyje, kurio supratimas apie Dievo išmintį paviršutiniškas, naujasis evangelizavimas suteikia naują progą katechizuoti“, kalbėjo Vašingtono katalikų ganytojas. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.