2011-10-20 12:32:12

Ե Ո Ւ Ք Ա Թ
Կամ, Քրիստոնէականը` բացատրուած երիտասարդներուն


Նշմարներ չորրորդ Զրոյցի
(Եուքաթի էջերու` կողմնակի նօթագրութիւններ)

1 – Սուրբ Գրքէ մէջբերումներ.
­ Բազմաթիւ անգամներ եւ բազմաթիւ կերպերով, անցեալին Աստուած խօսեցաւ մեր հայրերուն մարգարէներով, իսկ այս վերջին օրերուն` խօսեցաւ մեզի Որդիով, զոր կարգեց ժառանգ ամէն բանի եւ որով ստեղծեց տիեզերքը (Թուղթ Եբրայեցիներու, 1, 1-2)։
­ Գալով ինծի, ես առի Տիրոջմէն ինչ որ իմ կարգիս աւանդեցի ձեզի (Ա. Թուղթ Կորնթացիներու 11, 23)։

2 ­ Սուրբերէ եւ երեւելի անձնաւորութիւններէ մէջբերումներ.
­ Յիսուս­Քրիստոսի ընդմէջէն` Աստուած մարդկային կերպարանք առաւ եւ դարձաւ մեր բարեկամը, մեր եղբայրը (Պենետիկդոս ԺԶ. Քահանայապետ)։
­ Յիսուս­Քրիստոսէ դուրս` մենք չենք գիտեր թէ ինչ է մեր կեանքի իմաստը, թէ ինչ է մահը, թէ ով է Աստուած, եւ նոյնիսկ չենք գիտեր թէ ով ենք մենք (Պլէզ Բասքալ)։
­ Անհրաժեշտ է եւ ստիպողական որ առաքեալներու նոր սերունդ մը յառաջանայ, որ Քրիստոսի Խօսքին վրայ արմատացած ըլլայ, որ ի վիճակի ըլլայ պատասխաններ տալու մեր ժամանակի հարցադրումներուն, եւ որ պատրաստ ըլլայ Աւետարանի պատգամը ամենուրեք տարածելու (Պենետիկդոս ԺԶ. Քահանայապետ)։
­ Սուրբ Աւանդութիւնը եւ Սուրբ Գիրքը իրար հետ միացած են եւ սեղմ կերպով առընչուած են իրարու։ Որովհետեւ երկուքն ալ` բխելով միեւնոյն աստուածային աղբիւրէն, կը կազմեն միութիւն մը, ամբողջութիւն մը եւ կը ձգտին միեւնոյն նպատակին։ (Վատիկանեան Բ. Տիեզերական Ժողով)։

3 ­ Բացատրութիւններ
Ի՞նչ կը նշանակէ ՙԱռաքելութիւնՙ բառը։
Կու գայ ՙառաքելՙ բառէն, որ կը նշանակէ ղրկել։
Առաքելութիւնը Եկեղեցւոյ գոյութեան իսկ պատճառն է. Ան հրամանն է տրուած Քրիստոսէն բոլոր քրիստոնեաներուն` քարոզելու Աւետարանը, խօսքով եւ գործով, որպէսզի ամէն մարդ կարենայ ազատօրէն կողմնորոշուիլ Քրիստոսի հանդէպ։
All the contents on this site are copyrighted ©.