2011-09-22 17:10:36

Informacja na temat wyborów w rzymskim okręgu konsularnym


1. Kiedy odbędą się najbliższe wybory parlamentarne?

Głosowanie w tegorocznych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 9 października 2011 r. w godz. 7.00-21.00.

2. Gdzie można głosować w rzymskim okręgu konsularnym?

W rzymskim okręgu konsularnym swoje siedziby mają 2 Obwodowe Komisje Wyborcze:
• Nr 260 w Rzymie z siedzibą przy Ambasadzie RP w Rzymie, Via Pietro Paolo Rubens 20 00197 Rzym – wejście od via Sassoferrato 10
• Nr 261 w Neapolu z siedzibą przy Stowarzyszeniu Confedilizia, Viale Antonio Gramsci 17/B, 80122 Neapol.

3. Kto może głosować?

Pełnoletni obywatele polscy, przebywający za granicą w dniu wyborów, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli:
• posiadają ważny polski paszport (lub w przypadku wyborów w państwach Unii Europejskiej i EOG ważny dowód osobisty) oraz
• zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.
Uwaga: Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców. Przy okazji każdych wyborów konieczne jest dokonanie na nowo wpisu do spisu wyborców.
Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania w urzędzie gminy, w której są zameldowane na stałe.

4. Jak wpisać się do spisu wyborców?

Wyborca musi posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty.
Zgłoszenie wnosi się do Wydziału Konsularnego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Uruchomiony został również system informatyczny, umożliwiający dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem internetowej aplikacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującej się na stronie: www.msz.gov.pl, oraz na stronie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie - www.rzym.polemb.net
Zgłoszenie powinno zawierać:
a. nazwisko
b. imię (imiona)
c. imię ojca
d. datę urodzenia
e. numer ewidencyjny PESEL
f. oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą (adres zamieszkania)
g. numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego
h. miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – TYLKO w przypadku obywateli polskich CZASOWO przebywających za granicą

5. Do kiedy można dokonać zgłoszenia do spisu wyborców?

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do 3 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 6 października 2011 r.

6. Co to jest głosowanie korespondencyjne i jak się odbywa?

W tegorocznych wyborach po raz pierwszy będzie możliwość głosowania korespondencyjnego w obwodach utworzonych za granicą.
Wyborca musi posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty.
Zgłoszenie do Wydziału Konsularnego powinno być dokonane ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia można też dokonać za pośrednictwem internetowej aplikacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującej się na stronie: www.msz.gov.pl, oraz na stronie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie - www.rzym.polemb.net
Zgłoszenie, poza danymi wymaganymi do wpisania do spisu wyborców powinno zawierać również oznaczenie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Wyborca otrzymuje od konsula list polecony zawierający pakiet wyborczy, przesłany na adres wskazany w zgłoszeniu.

Pakiet wyborczy zawiera:
a. kartę do głosowania
b. kopertę oznaczoną jako „koperta na kartę do głosowania”
c. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu
d. instrukcję głosowania
e. kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula.

Co robi wyborca?
a. Oddaje głos na karcie do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją.
b. Wkłada kartę do głosowania do „koperty na kartę do głosowania” i ją zakleja!
c. Wypełnia i podpisuje (!) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
d. Umieszcza w kopercie zwrotnej zaadresowanej do właściwego konsula: zaklejoną „kopertę na kartę do głosowania” (karta jest już w środku) oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.
e. Tak przygotowana kopertę zwrotną przesyła na własny koszt na adres konsula umieszczony na tej kopercie.

Konsul musi otrzymać kopertę zwrotną do czasu zakończenia głosowania tj. do godz. 21.00 w dn. 9 października 2011 r. Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.

7. Do kiedy można dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego?

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do Wydziału Konsularnego do 15 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 26 września 2011 r.

8. Co to jest zaświadczenie wydane przez konsula?

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, lecz który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez konsula.

Wyborca powinien zgłosić taki wniosek pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, a następnie odebrać zaświadczenie w Wydziale Konsularnym. Czynności tej można dokonać również za pośrednictwem pełnomocnika (konieczne pisemne upoważnienie).

9. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Wszelkie informacje dotyczące głosowania na terenie rzymskiego okręgu konsularnego są stopniowo zamieszczane - zgodnie z kalendarzem wyborczym - na stronie internetowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie (www.rzym.polemb.net).
Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie udziela informacji również pod numerem telefonu 0039/06/36204307.
Zapytania można kierować także w formie pisemnej:
• fax 0039/06/80660233
• e-mail: konsul@infopolonia.it
All the contents on this site are copyrighted ©.