2011-05-16 15:06:05

Бенедикт ХVІ: спешна необходимост от прекратяване на финансовите спекулации и несправедливото разпределение на благата


Истината, любовта и справедливостта са наложителни за преодоляването на актуалното неравновесие в света: това заяви Бенедикт ХVІ на аудиенцията за участниците в международен конгрес организиран от Папския съвет Справедливост и мир по повод 50-та годишнина от енцикликата „Матер е Маджистра” (Mater et Magistra). Автор е Папа Йоан ХХІІІ, който пише енцикликата през 1961 или 70 години след първата социална енциклика на Папа Лъв П ХІІІ. Припомняйки главните моменти от енцикликата, Бенедикт ХVІ изрази безпокойство от неравенствата в съвременната епоха, особено в социалната област, които засягат най-бедните.


Истината любовта, справедливостта посочени в енцикликата Матер е Маджистра, заедно с основния принцип за всеобщото разпределение на благата и основни критерии за преодоляване на социалните и културни неравновесия, остават пиластри за тълкуванието и разрешаването на вътрешните неравновесия в съвременната глобализация”.


За Папата, първото и необходимо условие за тяхното разрешаване е „възстановяването на интегралния разум” отворен към трансцедентното от който се ражда „моралното мислене, чрез което може да се преодолеят секуларните неоутилитаристични учения, които се основават на скептицизъм и на една предимно иманентна визия върху историята”. По този начин, каза Папата , „човек много трудно може да достигне до истинското благо за човека”:


Без познанието за истинското човешко благо, милосърдието се свежда до сантиментализъм, справедливостта губи своята основна мярка, а принципът за всеобщото разпределение на благата се обеззаконява”.


Сред многото неравенства характеризиращи съвременната епоха, с не по-малко безпокойство Папата посочи феномените свързани с финансовата дейност и особено „сключването на кредитни договори, които много често допускат спекулацията без граници”:


Забелязват се вредни спекулации, засягащи хранителни продукти, вода и терени, които още повече обедняват онези, които вече се намират в несигурни условия на живот. Аналогично, нарастват цените на първичните енергийни продукти, водещи до търсенето на алтернативни енергийни източници, понякога водени от изключително икономически интереси с кратък срок, чиито негативни последствия се отразяват върху околната среда и върху самия човек”.


Несъмнено, подчерта Папата „съвременния социален въпрос засяга социалната справедливост в световен мащаб”: равностойното разпределение на материалните и нематериалните ресурси и глобализация на истинската социална демокрация, допускаща пълноправно участие”. Тази справедливост не може да бъде осъществена само на базата на социалния консенсус, допълни Бенедикт ХVІ, защото за да бъде дълготрайна е нужна да бъде вкоренена в общочовешкото благо”:


Социалната справедливост трябва да бъде приложена в гражданското общество, пазарната икономика, но също и в сферата на самата политическа власт, която трябва да бъде почтена и прозрачна и на международно ниво”.

В тази перспектива Папата положи и социалната мисия на Църквата в която миряните са призвани да бъдат „духовно, професионално и етически подготвени”. Затова е необходимо, както се посочва в енцикликата „Матер ет Маджистра”, един „легитимен плурализъм между католиците за конкретизирането на Социалната доктрина на Църквата”.


Бенедикт ХVІ отправи пожеланието за изграждане на „справедливи и откровени” отношения между католиците, от което неминуемо ще последва „взаимния респект и разположение за индивидуализирането на навременни и ефикасни действия”. Същевременно, допълни Папата, това ще помогне да се избегнат „безкрайните дискусии под претекста за търсене на най-доброто, за да не се измести общата задача за благото, което е възможно и затова остава дълг за всички”.

dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.