2011-05-05 16:13:52

Sứ đip Đức Thánh Cha gửi Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi giải thích Kinh Thánh theo bản chất của Sách Thánh và tránh áp dụng một cách máy móc tiêu chuẩn linh hứng hoặc chân lý tuyệt đối tách rời mỗi câu ra khỏi mạch văn.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố hôm 5-5-2011, gửi Ủy ban Tòa thánh về Kinh Thánh, gồm 30 thành viên, nhóm họp tại Vatican trong tuần này, dưới quyền chủ tọa của ĐHY William Levada, Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, về chủ đề “Linh hứng và Chân lý Kinh Thánh”. ĐTC ghi nhận đây là hai ý niệm nòng cốt để giải thích Kinh Thánh một cách đúng đắn. Ngài viết:

“Giải thích Sách Thánh mà lơ là hoặc bỏ quên sự linh hứng các sách ấy thì sẽ không để ý đến đặc tính quan trọng và quí giá nhất của các Sách Thánh, nghĩa là nguồn gốc Sách Thánh đến từ Thiên Chúa. Một sự giải thích như thế sẽ không dẫn đến và không giúp đạt tới Lời Chúa qua những lời của con người, và vì thế sẽ đánh mất kho tàng vô giá chứa đựng trong Kinh Thánh được ban cho chúng ta”.

Về chân lý Kinh Thánh, ĐTC nhắc lại Hiến Chế Dei Verbum (Lời Chúa), của Công đồng chung Vatican 2, theo đó Thiên Chúa gửi Lời Ngài cho chúng ta “để mạc khải chính Ngài và cho ta biết mầu nhiệm thánh ý Ngài (Xc Ep 1,9)” (n.2). Qua Lời Ngài, Thiên Chúa muốn thông truyền cho chúng ta trọn vẹn chân lý về chính Ngài và về dự án cứu độ nhân loại. Vì thế nỗ lực tìm biết ngày càng rõ hơn về chân lý của các Sách Thánh cũng có nghĩa là cố gắng hiểu biết sâu rộng hơn về Thiên Chúa và về mầu nhiệm ý muốn cứu độ của Chúa”.

Và ĐTC nhấn mạnh thêm rằng: “Trong việc giải thích đúng đắn về Kinh Thánh không thể áp dụng một cách máy móc tiêu chuẩn linh hướng cũng như chân lý tuyệt đối, bằng cách tách rời một câu hoặc một thành ngữ. Phương thức giúp nhận thức Kinh Thánh như Lời của Thiên Chúa chính là ý thức sự thống nhất toàn thể lịch sử của Thiên Chúa, trong một tổng thể trong đó mỗi yếu tố soi sáng cho nhau và giúp hiểu biết Lời Chúa” (SD 5-5-2011)

G. Trần Đức Anh OP
All the contents on this site are copyrighted ©.