2011-01-25 16:04:33

Internet? visst - men se upp! Benedictus XVI:s budskap till 45:e Världsdagen för sociala kommunikationer


(25.01.11) De kristnas relation till Internetvärlden, detta står i centrum för påven budskap till den 45:e Världsdagen för Sociala Kommunikationer som presenterade på måndagen, på den dag då den katolska kyrkan firar den katolska pressens skyddspatron, den Helige Frans av Sales. ”De kristna är kallade att ta del av ”nätet” med förtroende och kreativitet, eftersom "nätet" är en integrerad del av det mänskliga livet” – detta är vad påven Benedictus XVI framhäver i sitt budskap, som i år bär titeln: "Sanning, förkunnelse och äkta liv i den digitala tidsåldern”.

Påven jämför Internet med de stora förändringarna som ägde rum i och med den industriella revolutionen. "Ny teknik håller inte bara på att förändra vårt sätt att kommunicera, utan även kommunikationen i sig ... ett nytt sätt att lära och tänka växer fram, med helt nya möjligheter att etablera relationer och bygga gemenskap.", skriver påven och understryker hur ”Internets extraordinära potential" inte kan förbli kyrkan likgiltig.

Påven uppmanar alltså de kristna till "att med självförtroende, och med medveten och ansvarsfull kreativitet, ta del av det nät av relationer som den digitala tidsåldern har möjliggjort. Inte bara för att tillfredsställa önskan att vara närvarande, utan eftersom detta nätverk är en integrerad del av det mänskliga liv. "Nätet gynnar i själva verket utvecklingen av nya och mer komplexa former av intellektuell och andlig medvetenhet, delad medvetenhet.” Och därför ”är vi även på detta område kallade till att förkunna vår tro att Kristus är Gud, mänsklighetens och historiens Frälsare."

Men påven understryker att det inte räcker med att proklamera "evangeliets sanning i nätets virtuella rymd, utan att det alltid ska inkarneras i den verkliga världen och i förhållande till våra bröder och systrar, som vi delar vår vardag med”. Risken att man blir mindre medveten om vem som verkligen är ens nästa finns, och att man blir distraherad och mindre närvarande hos dem som står oss närmast." De mänskliga relationerna är och förblir grundläggande för den direkta överföring av tron."

Benedictus XVI skriver vidare om den kristna stilen som bör prägla närvaron i den digitala världen, en ärlig och öppen form av kommunikation, ansvarstagande som respekterar de andra, och "alltid är konsekvent" med evangeliet, även när man inte tala uttryckligen om det. Det är en stil som stimulerar hjärtat och berör samvetet, skriver påven och tar som exempel den uppståndne Jesu möte med lärjungarna i Emmaus, som så småningom "ledde till förståelsen av mysteriet genom hans sätt att nalkas dem, hans dialog med dem, då Han försiktigt visa vad som finns i deras hjärtan."

Man bör även "vara medveten om att den sanning som vi vill förmedla inte får sitt värde i dess "popularitet" eller i uppmärksamheten den får. Vi måste göra sanningen känd i sin helhet, snarare än att försöka göra den acceptabel, och med det kanske till och med "urvattnad". På detta sätt "bidrar de troende som vittnar om sina djupaste övertygelser, med ett värdefullt bidrag till nätet, så att nätet inte blir ett verktyg som tvingar in människor i kategorier, som försöker manipulera dem känslomässigt, eller som tillåter de starka att manipulera andras åsikter"

Påven uppmärksammar oss även på de begränsningar som är knutna till nätet: "att endast vara delaktig partiellt, och tendensen att endast kommunicera vissa delar av sin inre värld, riskerar att man hamnar i ett slags konstruktion av jaget, som kan leda till självbelåtenhet och till och med till att man skapar en artificiell profil av sig själv för allmänheten. Påven uppmanar till att undvika vissa faror som att ta sin tillflykt till en slags parallell värld, eller att överdrivet exponera sig för den virtuella världen.

Utmaningen är att "vara äkta och sann mot sig själv" och i denna mening, uppmanar påven i synnerhet ungdomarna till att "dra nytta av den digitala scenen” samtidigt som han erinrade dem om att den "virtuella kontakten varken kan eller bör ersätta en direkt kontakt med människor.

"Och pga nödvändigheten av att vara tillsammans, förnyar han i slutet av sitt budskap sin uppmaning till ungdomarna att delta i Världsungdomsdagen som kommer att hållas i Madrid i augusti.
All the contents on this site are copyrighted ©.