2010-09-16 15:21:35

„A keresztény hitből olyan erő fakad, amely az egész társadalom javát szolgálja” – mondta első skóciai beszédében XVI. Benedek


A Szentatya köszönetét fejezte ki a hivatalos meghívásért és üdvözletét kiterjesztette az Egyesült Királyság minden lakójára. Hálásan megköszönte a polgári hatóságok munkáját, amely lehetővé tette a látogatás megvalósulását. Elismeréssel szólt a minden parlamenti pártot magába foglaló csoport tevékenységéről, amely hozzájárul a Szentszék és az Egyesült Királyság közötti baráti kapcsolatok elmélyítéséhez.

Skócia történelmi fővárosában a pápa köszöntötte a skót parlament képviselőit. Csakúgy, mint Wales és Észak-Írország országgyűlései, a skót parlament is egyre inkább fejezze ki az ország népét jellemző nemes hagyományokat és kultúrát, törekedve a közjóra a szolidaritás szellemében.

A „Holyroodhouse”, vagyis a királynő skóciai hivatalos rezidenciája a „Szent Keresztet” idézi fel, és jelzi azokat a mély keresztény gyökereket, amelyek még ma is jelen vannak a britek életének minden területén. Anglia és Skócia uralkodói a kezdetektől fogva keresztények voltak, mint Hitvalló Edward király, vagy mint skóciai Szent Margit. (Itt emlékeztetünk rá, hogy III. Malcolm skót király felesége 1047-ben Magyarországon született). Sokan az uralkodók közül tudatosan az evangélium fényében gyakorolták kötelességeiket. Ennek következménye, hogy a keresztény üzenet integráns részévé vált e szigetek lakói nyelvének, gondolatvilágának és kultúrájának már több mint ezer évvel ezelőtt. „Elődeitek tisztelete az igazság és az igazságosság, az irgalmasság és a karitatív szeretet iránt olyan hitből származik, amely továbbra is hathatós erő a jóra a királyságban, egyaránt szolgálva a keresztények és a nem-keresztények javát” – mondta első skóciai beszédében XVI. Benedek.

Felidézte William Wilberforce és David Livingstone alakját, akik révén Nagy-Britannia közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy nemzetközi szinten beszüntessék a rabszolga kereskedelmet. A hit ösztönözte Florence Nightingale-t is, hogy szolgálja a szegényeket és a betegeket. Új normákat vezetett be a betegápolásban, amelyeket később világszerte alkalmaztak. A pápa ezután John Henry Newman példájára emlékeztetett, akit hamarosan a boldogok sorába iktat. A bíboros egyike volt kora sok brit keresztényének, akiknek jósága, szép beszéde és cselekedetei nagy dicsőséget jelentettek honfitársai számára.

A Szentatya felidézte a közelmúlt történelmét, amikor Nagy-Britannia és vezetői szembeszálltak a náci zsarnoksággal, amely ki akarta irtani Istent a társadalomból és tagadta az emberi faj egyetlen, közös mivoltát, különös tekintettel a zsidókra, akiket nem tartott méltónak az életre. Azok a keresztény lelkipásztorok és szerzetesek, akik az igazságot hirdették és szembe szálltak a nácikkal, életükkel fizettek magatartásukért. A XX. század szélsőséges ateizmusai azt tanítják, hogy Isten, a vallás és az erények kirekesztése a közéletből megcsonkítja az emberről és a társadalomról alkotott nézetet.

65 évvel ezelőtt Nagy-Britannia alapvető szerepet játszott a háború utáni nemzetközi egyetértés megteremtésében, amely elősegítette az Egyesült Nemzetek létrehozását. Az utóbbi években a nemzetközi közösség közelről követte az észak-ír eseményeket, amelyek a Nagypénteki Egyezmény aláírásához és a hatalomnak az észak-ír parlamentre való átruházásához vezettek. Erzsébet királynő valamint Írország kormánya az észak-ír politikai, vallási és polgári vezetőkkel együtt hozzájárult a konfliktus békés megoldásához – mondta a pápa.

Az Egyesült Királyság továbbra is a nemzetközi politikai és gazdasági élet kulcsfontosságú országa. A kormány és a nemzet olyan eszmék kialakítója, amelyek hatása ma is jóval túlmutat a brit szigetek határain. Ezért sajátos kötelességük, hogy bölcsen cselekedjenek a közjó érdekében. A brit média, mivel hallgatottsága rendkívül széles körben formál véleményt, különösen nagy felelősséggel rendelkezik. Óriási lehetősége van arra, hogy előmozdítsa a nemzetek közötti békét, a népek teljes fejlődését, a hiteles emberi jogok elterjedését. Nagy-Britannia minden lakója továbbra is éljen a becsületesség, a tisztelet, a józan ítélethozatal értékei szerint – hangzott a pápa buzdítása.

Ma az Egyesült Királyság arra törekszik, hogy modern és multikulturális társadalommá váljon. Kihívásokkal teli vállalkozása megvalósítása közben továbbra is tartsa tiszteletben azokat a hagyományos értékeket és kulturális kifejezésmódokat, amelyeket a szekularizáció agresszív formái nem tűrnek meg. Ne hagyják elhomályosodni a szabadságukat alátámasztó keresztény alapokat. Keresztény örökségük, amely mindig jó szolgálatot tett a nemzetnek, legyen szüntelenül példa az ország kormányának és népének a Brit Nemzetközösség kétmilliárd tagja, valamint az angol nyelvű nemzetek nagy családja számára – mondta végül Benedek pápa, Isten áldását kérve II. Erzsébet királynőre és birodalma minden tagjára.
All the contents on this site are copyrighted ©.