2010-07-24 13:28:29

Kristaus Legionieriai turi atsinaujinti.


Tai pažymėjo popiežius Benediktas XVI laiške savo asmeniniam delegatui Kristaus Legionierių kongregacijai arkivyskupui Velasio De Paolis. Laiške popiežius įgaliojo delegatą parengti nepaprastą kongregacijos kapitulą, kurios pagrindinis tikslas bus perrašyti kongregacijos konstituciją. Pasak popiežiaus, neseniai užbaigta Apaštališkoji kongregacijos vizitacija išryškino, jog šalia daugumos kongregacijos narių nuoširdaus uolumo ir pamaldaus religinio gyvenimo yra būtina esminė kongregacijos charizmos peržiūra. Popiežius laiške pažymėjo, jog trokšta asmeniškai sekti kongregacijos atsinaujinimo procesą, jį palaikyti ir orientuoti. Būtent tuo tikslu popiežius pavedė arkivyskupui De Paolis – Bažnyčios juristui ir buvusiam Šv. Sosto ekonominių reikalų prefektūros prezidentui - jo vardu vadovauti kongregacijai tol, kol bus įgyvendintas jam pavestas uždavinys parengti kongregacijos atkuriamąją kapitulą ir jai vadovauti.

Kristaus Legionierių vardu pavadintai kunigų kongregacijai rimtų tapatybės ir funkcionavimo problemų sukėlė šios kongregacijos įkūrėjo amoralus ir su kunigo pašaukimu niekaip nesuderinamas gyvenimas. Kongregacijos įkūrėjas kun. Marcial Maciel Degollado mirė 2008 metais. Prieš tai jis buvo nušalintas nuo vadovavimo kongregacijai ir buvo apribotos jo kaip kunigo teisės. Popiežiaus sprendimu pernai buvo pradėta kanoninė vizitacija, kurios tikslas buvo ištirti kongregacijos vidinę būklę, jos pajėgumą tęsti sielovadinį darbą ir tuo pačiu išsklaidyti šešėlius, kuriuos visai kongregacijai metė steigėjo netinkamas elgesys ir nusikaltimai. Balandžio pabaigoje užbaigtos vizitacijos išvadose, be kita ko, buvo rekomenduojama paskirti naują laikiną kongregacijos vadovą.

Paskyręs arkivyskupą Velasio De Paolis savo asmeniniu delegatu, popiežius Benediktas XVI pavedė Valstybės sekretoriui kardinolui Tarcisio Bertone atitinkamu dekretu paryškinti kai kuriuos asmeniniam delegatui pavesto uždavinio aspektus.

Vienuolikos punktų dekrete, kurį patvirtino popiežius, arkivyskupui De Paolis suteikiami labai platūs įgaliojimai. Jis Šventojo Tėvo vardu tvarkys visą kongregacijos gyvenimą, prižiūrės vyresniuosius ir pavienes bendruomenes, spręs problemas ir jei reikės, apeinant dabartinės konstitucijos normas. Vyresnieji, kurie yra laikinai paliekami dabartinėse pareigose, vadovausis kongregacijos konstitucija, toliau vykdys pavestus uždavinius, tačiau bus pavaldūs Popiežiaus delegatui. Jie, kaip ir visi kiti kongregacijos nariai, uždavinius vykdys bendradarbiavimo su popiežiaus delegatu dvasia, galės laisvai su juo susitikti ir tartis kongregacijos gyvenimui rūpimais klausimais. Delegatui vykdyti jam pavestus uždavinius padės keturi asmeniniai patarėjai. Pastarieji kol kas nėra paskirti.

Pats svarbiausias Popiežiaus asmeninio delegato uždavinys yra parengti konstitucijos peržiūrą, todėl visi kongregacijos nariai yra kviečiami bendradarbiauti siekiant šio projekto įgyvendinimo. Delegatui pavesta paskirti Kristaus Legionierių konstitucijos revizijos komisiją. Jam taip pat pavesta koordinuoti kongregacijai artimo pasauliečių sąjūdžio „Regnum Christi“ būsimai Apaštališkajai vizitacijai.

Vyresniųjų veiksmus bus galima apskųsti kongregacijai vadovaujančiam popiežiaus asmeniniam delegatui, o pastarojo veiksmus – pačiam popiežiui. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.