2010-06-06 14:34:33

կիրակնօրեայ աւետարանական ընթերցում


RealAudioMP3 Յունիս ամիսը Յիսուսի ս. սրտի ամիս խորհրդածութիւնկիրակնօրեայ աւետարանական ընթերցում

Կիրակի յունիս 6 Տոն Եկեղեցւոյ

Ընթերցում ս. Յովաննէսւ Աւետարանէն 10գլուխ, 22-30 համարները

22 Այդ ատեն Երուսաղէմի մէջ Նաւակատիքի [տօնը] *կը կատարուէր՝`՝`, ու ձմեռ էր

23 Յիսուս կը քալէր տաճարին մէջ՝` Սողոմոնի սրահը։

24 Ուստի Հրեաները շրջապատեցին զինք եւ ըսին իրեն Մինչեւ ե՞րբ պիտի մտատանջես մեզ եթէ Քրիստոսը դո՛ւն ես՝` բացորոշապէս ըսէ՛ մեզի։

25 Յիսուս պատասխանեց անոնց Ըսի՛ ձեզի, ու չէք հաւատար։ Այն գործերը՝` որ ես կ'ընեմ իմ Հօրս անունով, անո՛նք կը վկայեն իմ մասիս։

26 Բայց դուք չէք հաւատար՝` որովհետեւ իմ ոչխարներէս չէք, *ինչպէս ըսի ձեզի՝`՝`։

27 Իմ ոչխարներս կը լսեն իմ ձայնս, ես ալ կը ճանչնամ զանոնք, եւ կը հետեւին ինծի։

28 Ես կու տամ անոնց յաւիտենական կեանքը, ու յաւիտեա՛ն պիտի չկորսուին, եւ ո՛չ մէկը պիտի յափշտակէ զանոնք իմ ձեռքէս։

29 Իմ Հայրս՝` որ ինծի տուաւ [զանոնք՝`] բոլորէն մեծ է, ու ո՛չ մէկը կրնայ յափշտակել իմ Հօրս ձեռքէն։

30 Ես եւ Հայրը մէկ ենք։
All the contents on this site are copyrighted ©.