2010-05-04 17:41:51

Mirė kardinolas Luigi Poggi


Romoje antradienį mirė kardinolas Luigi Poggi, ilgametis Bažnyčios diplomatas, Romos Bažnyčios Archyvistas ir Bibliotekininkas emeritas. Luigi Poggi kritišku Bažnyčiai ir pasauliui Šaltojo karo laikotarpiu buvo popiežiaus delegatas komunistinėje Lenkijoje.

Luigi Poggi gimė šiaurės Italijos Piacenzos mieste 1917 lapkričio 25 dieną, buvo įšventintas kunigu 1940 metais ir įstojo į Šv. Sosto diplomatus rengiančią Bažnytinę Akademiją. Po dviejų dešimtmečių tarnystės Vatikano Valstybės Sekretoriate metų Poggi išvyko į Tunisą tartis dėl katalikų Bažnyčios gyvavimui toje šalyje būtino juridinio pripažinimo. Susitarimas buvo pasirašytas 1964 metais. Netrukus Poggi buvo paskirtas pasiuntiniu į Vidurio Afriką, kur padėjo užmegzti diplomatinius ryšius su naujomis regiono valstybėmis Kamerūnu, Gabonu ir Centrine Afrikos Respublika. 1969 metais Poggi buvo paskirtas Apaštališkuoju Nuncijumi Peru ir arkivyskupu. Atšauktas į Romą 1973 metais arkivyskupas Poggi paskirtas Nuncijumi su nepaprastais įgaliojimais palaikyti ryšius su komunistinėmis Lenkijos, Vengrijos, Čekoslovakijos, Rumunijos ir Bulgarijos vyriausybėmis. Šv. Sostui užmezgus diplomatinius ryšius su Lenkija arkivyskupas Poggi tapo Šventojo Sosto nuolatinių darbo ryšių su Lenkijos vyriausybe delegacijos vadovu.

Ilgametę diplomatinę tarnystę arkivyskupas Poggi apvainikavo tapdamas Šv. Sosto nuncijumi savo tėvynėje Italijoje. Tačiau popiežius Jonas Paulius II jo greitai neatleido į užsitarnautą poilsį ir 1992 metais paskyrė Romos Bažnyčios Archyvistu ir Bibliotekininku bei pakėlė kardinolu.

Kardinolo Luigi Poggi laidotuvių Mišios įvyks penktadienį, Vatikano bazilikoje. Mišioms vadovaus kardinolų kolegijos dekanas kard. Angelo Sodano, o atsisveikinimo apeigoms - popiežius Benediktas XVI.

Velionio broliams pareikštoje užuojautoje popiežius kardinolą prisiminė kaip darbštų bendradarbį, daugelyje kraštų tarnavusį diplomatą ir nepaprasto uolumo kunigą. Mirus Luigi Poggi, Kardinolų kolegiją sudaro 179 kardinolai. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.