2010-04-30 15:16:48

Noslēgusies Libērijas, Gambijas un Sjerraleones bīskapu vizīte Romā


Kā jau vēstīts, vizīti ad limina šais dienās veica Libērijas, Gambijas un Sjerraleones bīskapi. Uzrunājot šo Rietumāfrikas valstu, tai skaitā Kurzemes hercogistes bijušās kolonijas Gambijas bīskapus, pāvests Benedikts XVI vēlējās iedrošināt viņus un viņiem uzticētos ticīgos dzīvot sava paaicinājuma cienīgu dzīvi.

Pāvests atzinīgi novērtēja bīskapu centienus izplatīt Evaņģēlija Labo vēsti ar sprediķu, pastorālo vēstuļu un atsevišķu tikšanos palīdzību. „Līdz ar jūsu mācību Kungs pasargā jums uzticētos cilvēkus no ļaunuma, palīdz novērst neziņu un māņticību, kā arī pārveido viņus savas valstības bērnos. Centieties celt vitālas un lielas vīriešu un sieviešu kopienas, lai tās būtu stipras savā ticībā, kontemplatīvas un priecīgas liturģiskajās svinībās, un labi izglītotas, dzīvojot tādu dzīvi, kas patīk Dievam,” aicināja Benedikts XVI.

Pāvests atzīmēja, ka vidē, ko iezīmē šķiršanās un poligāmija, bīskapu uzdevums ir veicināt vienotību un kristīgās ģimenes labklājību, kas ir būvēta uz Laulības sakramenta pamatiem. Svētais tēvs mudināja diecēžu ordinārijus atbalstīt dažādas apvienības un ierosmes, kas ir veltītas ģimenēm. Tāpat viņš lika veicināt sieviešu cieņu un pasargāt cilvēkus no centieniem ieaudzināt viņos tādu mentalitāti, kas ir vērsta pret dzīvības ieņemšanu un iznīcināšanu.

„Jūsu misija prasa arī, lai jūs prastu atšķirt īstus paaicinājumus uz priesterību, lai nemitīgi rūpētos par priesteru formāciju. Priesteri ir jūsu tuvākie līdzstrādnieki Evaņģelizācijas darbā,” atgādināja pāvests. Viņš aicināja pavadīt viņus ar savu personīgo piemēru, lai viņi būtu skaidri savā mācībā, nobrieduši, cienītu sev uzticēto ganāmpulku, būtu uzticīgi saviem garīgajiem solījumiem un līdzjūtīgi pret tiem, kam ir nepieciešama palīdzība. Benedikts XVI mudināja aicināt palīgā misionārus no citām zemēm, lai tie palīdzētu priesteriskajā, reliģiskajā un katehētu kalpošanā.

Pāvests atzīmēja, ka Libērijā, Gambijā un Sjerraleonē tiek augsti novērtēts Baznīcas devums sabiedrības labā, jo īpaši izglītībā un veselības aprūpē, ko Baznīca piedāvā visiem bez izņēmuma.

Benedikts XVI augsti novērtēja šo Rietumāfrikas zemju centienus sniegt palīdzību bēgļiem un ieceļotājiem no citām zemēm. Viņš aicināja uz pastorālo sadarbību ar bēgļu un ieceļotāju izcelsmes zemēm. „Cīņā pret nabadzību ir jāievēro visu cilvēku cieņa un jāsniedz viņiem iedrošinājums būt par savas integrālas attīstības veicinātājiem,” norādīja pāvests. Šai ziņā liela loma pieder nelielajām kristīgajām kopienām un mikroekonomiskajām iniciatīvām. Attīstot un atbalstot šādas stratēģijas, izšķiroša loma vienmēr piederēs izglītībai. Tāpēc pāvests rosināja bīskapus turpināt tādas skolu programmas, kas sagatavo un motivē jaunās paaudzes kļūt par atbildīgiem un sociāli aktīviem pilsoņiem, kas rūpējas par savas kopienas un savas zemes labumu.

Libērijas, Gambijas un Sjerraleones bīskapi ir iesaistījušies cīņā pret korupciju, aicinot atbildīgās personas apzināties šī grēka smagumu. Tāpēc ir nepieciešama garīga un morāla laju formācija. Šai ziņā pāvests norādīja uz Baznīcas sociālo mācību kā uz svarīgu ieguldījumu kopējā labumā, un aicināja bīskapus rūpēties par sociālās mācības kursu pasniegšanu.

Noslēgumā Svētais tēvs uzsvēra miera lomu. Viņš novēlēja, lai izlīgšanas process taisnībā un patiesībā, kuru bīskapi ir atbalstījuši savā reģionā, varētu nest cilvēktiesību respektu un uz visiem laikiem noslāpētu atriebības centienus. Pāvests aicināja bīskapus kalpot mieram arī ar starpreliģiju dialogu un veicināt labas attiecības ar islāmticīgajiem.

I. Šteinerte/ VRAll the contents on this site are copyrighted ©.