2010-02-15 14:14:32

Popiežius sekmadienio vidudienį: Dievo teisingumas yra!


Prieš sekmadienio vidudienio maldą sakytoje kalboje, kaip paprastai šiomis progomis, popiežius Benediktas XVI pateikė trumpą sekmadienio liturgijos komentarą, o po to taip pat priminė jau priartėjusią Gavėnios meto pradžią.

Liturginiai metai yra tarsi didžioji tikėjimo kelionė, kurioje pirma mūsų visų eina Mergelė Marija, - kreipėsi popiežius į maldininkus, sekmadienio vidudienį buvusius Šv. Petro aikštėje. Šių metų eilinio liturginio laikotarpio sekmadieniais mus lydintys Luko Evangelijos skaitiniai, šį sekmadienį mus veda į „lygią vietą“, kur Jėzus savo mokiniams paskelbė palaiminimus. „Palaiminti vargdieniai... kurie dabar alkstate... kurie dabar verkiate... kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl Žmogaus Sūnaus“. Kodėl Jėzus sako, kad jie palaiminti? Todėl, kad jie susilauks Dievo teisingumo ir jie bus priimti į jo karalystę. Palaiminimai remiasi faktu, jog yra Dievo teisingumas, išaukštinantis tuos, kurie patys savęs neaukštino ir pažeminantis tuos, kurie patys niekada nebuvo nusižeminę. Iš tiesų, Lukas priduria ir iškart po to sekusius Jėzaus žodžius: „Vargas jums, turtuoliai...vargas jums, kurie dabar sotūs...vargas jums, kurie dabar juokiatės... vargas jums, kai visi žmonės jus giria“. Dievo karalystėje teks susikeisti vaidmenimis, tie, kurie buvo pirmi, eis į galą, o į pirmas vietas bus pakviesti tie, kurie buvo paskutiniai.

Palaiminimai bus galutinai įgyvendinti Dievo karalystėje, tačiau jie veikia jau ir dabar, mūsų istorijoje. Ten kur vargšai paguodžiami ir susilaukia pagalbos, ten vykdomas Dievo teisingumas. Kristaus mokiniai yra pašaukti tai daryti šiame pasaulyje, - sakė popiežius ir priminė sekmadienio rytą vykusį savo apsilankymą Romos Caritas prieglaudoje, kur dirbantys savanoriai būtent tai ir liudija.

Sekmadienio vidudienio maldos proga sakytoje kalboje popiežius taip pat priminė, jog teisingumo tema nagrinėjama ir jo žinioje, skirtoje šiemetinei Gavėniai. Evangelija yra atsakas į kiekvienam žmogui pažįstamą teisingumo troškimą. Tačiau Jėzus nesiūlo nei ekonominių reformų, nei socialinių revoliucijų, bet meilę, kurią jis paliudijo ir tobulai įvykdė savo Kryžiaus auka ir prisikėlimu. Šita meile remiasi ir jo skelbiami palaiminimai, atveriantys naują teisingumo horizontą.

Prašykime Mergelę Mariją, kad jinai palydėtų mus einančius Gavėnios keliu, kad padėtų mums išsivaduoti iš savarankiškumo ir visiško pakankamumo iliuzijos ir pripažinti, jog mums reikia Dievo gailestingumo. Tik šitai galėsime įeiti į jo teisingumo, meilės ir taikos karalystę.

* * *

Po vidudienio maldos popiežius priminė, jog šiomis dienomis Kinijoje, Vietname ir kitose šalyse prasideda mėnulio kalendoriaus naujieji metai. Šventinės dienos tepadeda tų šalių gyventojams sustiprinti šeimų narių, ypač skirtingų kartų atstovų tarpusavio ryšius. Linkiu, - sakė popiežius,- ateities kartoms išsaugoti šių tautų kultūrų išugdytas kilnias dvasines ir moralines tradicijas. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.