2009-12-04 17:35:35

டிசம்பர் 05 வரலாற்றில் நிகழ்ந்தவை


749 தமஸ்கசின் புனித ஜான் இறந்தார்.

1443 திருத்தந்தை இரண்டாம் ஜூலியஸ் பிறந்தார்.

1590 திருத்தந்தை 14ம் கிரகரி பதவியேற்றார்All the contents on this site are copyrighted ©.