2009-12-02 15:56:24

இன்றைய புனிதர்


டிசம்பர் 03. இந்தியாவில் அப்போஸ்தலிக்கப் பணியாற்றிய மாபெரும் மறைபோதகர் பிரான்சிஸ் சவேரியாரின் விழா.
All the contents on this site are copyrighted ©.