2009-11-21 17:56:45

Taivano evangelizavimo jubiliejaus uždarymas


Iškilminga Mišių auka sekmadienį Taivano sostinėje Taipėjuje baigėsi salos evangelizavimo pradžios 150 metinių jubiliejus. Iškilmingų Mišių celebracijai vadovavo popiežiaus Benedikto XVI ypatingas pasiuntinys į iškilmę, slovakas kardinolas Josef Tomko, buvęs ilgametis Romos kurijos narys, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas emeritas. Iškilmėse dalyvavo daug regiono kardinolų ir vyskupų iš Filipinų, Vietnamo, Honkongo ir Makao. Šventės išvakarėse popiežius Benediktas XVI suteikė asmeninį arkivyskupo titulą Kaohsiungo vyskupijos vyskupui Peteriui Liu Cheng-chungui.

Iškilmėse buvo minima antroji Taivano evangelizavimo fazė, prasidėjusi 1859 metais ir tebesitęsiant iki mūsų dienų. Tačiau jau trimis amžiais ankščiau, 1582 metais trys jėzuitai išsilaipino saloje sudužus jų laivui. Tačiau jie salą apleido po kelių mėnesių. Po mažiau kaip pusės šimtmečio, 1626 metais, į Taivaną atvyko šeši ispanai dominikonai, pirmieji pradėję evangelizuoti. Jie pakrikštijo daug gyventojų ir pastatė pirmąsias bažnyčias. Tačiau ir jų pastangos buvo laikinos. Jas nutraukė olandų pergalė prieš ispanus 1642 metais. Misionierius olandai iškėlė į Indoneziją. Taip pat saloje išsilaipinę kinai priešinosi dominikonų pastangoms evangelizuoti. Tačiau misionieriai sugrįžo atidarius salos uostus užsienio prekybai 1858 metais. Tautų evangelizavimo kongregacija tuomet leido grupei Ispanijos dominikonų atkurti misijas.

Pirmoji negausi kunigų ir katechetų grupė išsilaipino Formozoje 1859 metų gegužės 17 dieną. Buvo įsteigtas katechetikos centras, pakrikštyta keletas pagyvenusių žmonių ir didelis skaičius vaikų. Kinija atidavė Taivano salą Japonijai 1895 metais. Tam pasipriešinę vietiniai gyventojai apkaltino krikščionis naujos valdžios rėmimu. Prasidėjo kruvini persekiojimai, liovęsi tik XX amžiaus pradžioje. Tačiau dominikonai galėjo tęsti evangelizavimo pastangas. Tikinčiųjų bendruomenė išaugo, sutvirtėjo, buvo įsteigti pirmieji našlaitynai, mokyklos, bažnyčios, įskaitant sostinės Taipėjaus katedrą, konsekruotą 1913 metais. Tais pačiais metais popiežius įsteigė Formozos apaštališkąją prefektūrą ir paskyrė pirmąjį prefektą. Bombardavimai per Antrąjį pasaulinį karą padarė milžiniškų nuostolių visame krašte, nukentėjo ir bažnyčios. Japonijai pralaimėjus karą, Taivanas sugrįžo Kinijai, tačiau kiek vėliau, 1949 metais virto atskira valstybe.

Dabar 300 tūkstančių Taivano katalikų Bažnyčios narių sudaro maždaug pusantro procento krašto gyventojų. Bažnyčia yra paskirstyta į septynias vyskupijas, įskaitant metropolinę Taipėjaus arkivyskupiją. Visi Taivano ganytojai yra vietinės kilmės. Bažnyčia yra dinamiška ir veikli, giliai įsišaknijusi į socialinį ir kultūrinį Taivanio kontekstą, veikliai besireiškianti universitetuose, mokyklose, ligoninėse, našlaitynuose ir neįgaliųjų centruose, kuriems vadovauja. Jubiliejaus proga krašto vyskupai suintensyvino evangelizavimo pastangas, pasiryždami ne tik krikštyti naujus krikščionis, bet ir kviestis atgal į Bažnyčią visus nuo tikėjimo praktikavimo nutolusius katalikus. Išskirtinas yra Taivano Bažnyčios kaip tilto į Kinijos Bažnyčią vaidmuo, suteikiantis galimybę liudyti tikėjimo vienybę ir pilietinį solidarumą kontinentinei Kinijai.

Apie Evangelizavimo jubiliejaus šventimo svarbą Taivano Taipėjaus ganytojas vysk. Martin Su You-wen pasakė: Du tūkstančius metų siekiančioje visuotinės Bažnyčios istorijoje mūsų Bažnyčios 150 metų yra tikrai trumpas laiko tarpas, patvirtinantis, jog Taivano Bažnyčia tebėra labai jauna. Tačiau tai tuo pat metu yra atsakingas iššūkis tęsti evangelizavimo pastangas, visiems Taivano žmonėms nešti Kristaus Evangelija ir meilę. Todėl jubiliejaus iškilmingas uždarymas iš tikrųjų yra naujo evangelizavimo pradžia, idant irtumės į gilumą ir taptume Kristaus rankomis ir kojomis. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.