2009-09-14 14:41:52

Sekmadienio vidudienio malda


Popiežius Benediktas XVI sekmadienio vidudienį vadovavo “Angelo” maldos susitikime su maldininkais Kastelgandolfo rezidencijoje prie Albano ežero. Prieš maldą popiežius į apaštališkųjų rūmų kiemą susirinkusiems, o taip pat per radiją ir televiziją jo besiklausantiems tikintiesiems komentavo dvidešimtketvirtojo eilinio sekmadienio Mišių Evangeliją apie tikrąjį tikėjimą.

Dievo Žodis sekmadienio Evangelijoje uždavė du kritiškus klausimus. Pirmasis yra: „Kuo laikome Jėzų iš Nazareto“, o antrasis - „Ar mūsų tikėjimas virsta darbais ar ne?“ Pirmąjį klausimą išgirdome sekmadienio Evangelijos pagal Morkų skaitinyje, kuriame Jėzus klausia mokinių – „Pasakykite, kuo mane žmonės laiko?“. Petras tuoj pat ir aiškiai atsako: „Tu esi Mesijas“, t.y. Dievo pašvęstasis, atsiųstas išgelbėti savo tautos. Petras su kitais apaštalais tiki ne taip, kaip dauguma kitų žmonių, jiems Jėzus nėra tik didis mokytojas ar pranašas, bet daug daugiau. Kupini tikėjimo jie tiki, kad jame veikia pats Dievas. Tačiau tuoj po tikėjimo išpažinimo, kai Jėzus pirmą kartą atvirai prasitaria, jog turės kentėti ir būti nužudytas, Petras pasipriešina kančios ir mirties perspektyvai. Tuomet Jėzus tvirtai perspėja Petrą norėdamas, kad suprastų, jog nepakanka vien tikėti, kad jis yra Dievas, o, kad skatinami meilės, turime jį sekti tuo pačiu jo nueitu Kryžiaus keliu. Jėzus neatėjo pamokyti filosofijos, o parodyti kelio, į gyvenimą vedančio tikrojo kelio.

Šis kelias, - kalbėjo popiežius, - yra meilė, kuri yra tikroji tikėjimo išraiška. Kas artimą myli nuoširdžiai ir dosniai, tas tikrai pažįsta Dievą. Bet jeigu sako, kad tiki, bet nemyli brolių, tas nėra tikrai tikintis. Dievas jame negyvena. Šv. Jokūbas antrame Mišių skaitinyje sako: „ jei neturi darbų, jis (tikėjimas) savyje miręs“. Vienas iš didžiųjų Bažnyčios tėvų, šv. Jonas Auksaburnis, (sekmadienį buvo minima jo liturginė šventė) šį tekstą komentavo sekančiai: galima turėti teisingą tikėjimą į Dievą Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią, bet jei neturime teisingo gyvenimo, mūsų tikėjimas nebus naudingas išganymui. Kai skaitom Evangelijoje “amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą“ (Jn 17,3), nemanykit, kad šio posmo užtenka mūsų išganymui: tam reikia skaisčiausio gyvenimo ir elgesio.

Pirmadienį liturginis kalendorius mini Šventojo Kryžiaus išaukštinimą, o antradienį Sopulingąją Motiną, - priminė tikintiesiems popiežius ir tęsė: - Mergelė Marija įtikėjo Viešpaties Žodį, bet neprarado tikėjimo į Dievą, kai pamatė atmestą, išniekintą ir nukryžiuotą savo Sūnų. Kentėdama ir melsdamasi ji pasiliko Sūnaus artumoje iki pat galo, o paskui išvydo šviesią jo Prisikėlimo aušrą. Iš Mergelės Marijos mokykimės kaip liudyti tikėjimą nuolankios tarnystės gyvenimu, pasirengę asmeniškai sumokėti už tai, kad galėtume likti ištikimais meilės ir tiesos Evangelijai, tikri, kad darbai išlieka.

*

Po sekmadieninio susitikimo su maldininkais rūmų kieme, kurio metu popiežius vadovavo „Angelo“ maldai ir dalyviams suteikė apaštališką palaiminimą, Šventasis Tėvas atskirai susitiko su šeštadienį Vatikano bazilikoje pašventintais penkiais vyskupais ir jų artimaisiais. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.