2009-06-13 16:38:27

Pijaus X kunigų brolija kelia naujų rūpesčių Bažnyčiai Vokietijoje


Tradicionalistinės Pijaus X kunigų brolijos atstovai Fuldoje, vidurio vakarų Vokietijoje, sekmadienį pašventino naują koplyčią, nepaisydami vietos katalikų vyskupo Heinzo Josepho Algermisseno viešo prašymo to nedaryti. Koplyčią, dalyvaujant apie 130 žmonių, pašventino brolijos Vokietijoje direkcijos vyresnysis. Tuo pat metu kai buvo šventinama koplyčia, Fuldos vyskupas vos už kelių šimtų metrų vadovavo vyskupijos globėjo, šv. Bonifaco šventės Mišioms, kuriose dalyvavo apie septyni tūkstančiai tikinčiųjų. Vokietijos katalikų ganytojai ypatingai susirūpinę internetinės žiniasklaidos pranešimais, jog tradicionalistinė brolija ketina liepos pabaigoje neteisėtai įšventinti tris naujus kunigus. Jei tai tiesa, tai lygu provokacijai, - pažymėjo Fuldos ganytojas, pasak kurio, tokio pobūdžio veiksmai žeistų Bažnyčios vienybę. Vokietijos episkopato vadovas priminė, jog Pijaus X kunigų brolijos dvasininkai – vyskupai ir kunigai - vis dar yra suspenduoti, o pati brolija - Apaštalų Sosto teisiškai neapibrėžta. Pasak Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininko, arkivyskupo Roberto Zollitscho, galimas daiktas, kad Pijaus X kunigų brolijos dvasininkai dar sykį užsitrauks ekskomuniką, jei nepaisys Romos potvarkių ir įšventins naujus kunigus. Taip pat Regensburgo arkivyskupijoje auga įtampa dėl tradicionalistinės brolijos ketinimų nepaisyti vietos ganytojo arkivyskupo Gerhardo Ludwigo Muellerio įspėjimo nešventinti naujų kunigų. Tačiau Pijaus X kunigų brolija patvirtino, jog liepos 27 dieną planuoja Zaitzkofeno kunigų seminarijoje, esančioje Regensburgo arkivyskupijos teritorijoje, įšventinti tris naujus kunigus. Šventinimų apeigoms turėtų vadovauti Pijaus X kunigų brolijos narys vyskupas Alfonso de Galarreta, kurio ekskomuniką popiežius Benediktas XVI atšaukė šių metų sausio mėnesį. Regensburgo arkivyskupas Mueller karštai paragino tradicionalistus atsisakyti ketinimų šventini naujus kunigus. „Jūs tik Bažnyčioje turite ateitį. Nusistatydama prieš Bažnyčią, brolija neturės jokios ateities“, - pažymėjo Bavarijos televizijos programoje Regensburgo ganytojas. Arkivyskupas taip pat priminė, kad jo arkivyskupijoje negali būti kitos, išskyrus oficialiąją, Regensburgo kunigų seminarijos.

Kituose kraštuose irgi auga Bažnyčios hierarchų nerimas pasklidus pranešimams ne tik apie planuojamus naujų Pijaus brolijos kunigų šventimus Šveicarijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose birželio pabaigoje, bet ir apie Prancūzijoje jau įvykusį naujo kunigų įšventinimo atvejį. Pati Pijaus X brolija informavo, jog brolijos vyresnysis, vyskupas Bernard Fellay gegužės 3 dieną Bellaigue (Auvergne) benediktinų abatijoje įšventino jauną šveicarą diakoną kunigu. Bažnytinės teisės požiūriu šie šventimai buvo neteisėti, nes Pijaus brolijos vyskupai, po ekskomunikos atšaukimo, tebėra teisiškai suspenduoti ir todėl negalintys Bažnyčioje teisėtai vykdyti kanoninių veiksmų.

Visus klausimus, susijusius su tradicionalistų reintegravimu į Romos katalikų Bažnyčią popiežius Benediktas XVI yra pavedęs komisijai „Ecclesia Dei“, nurodydamas, kad šioji savo veiksmus koordinuotų su Tikėjimo mokymo kongregacija bei kitomis Romos kurijos dikasterijomis. (sk)

  
All the contents on this site are copyrighted ©.