2009-06-13 19:27:05

Pāvests aicina pieņemt jaunu ekonomiskās attīstības modeli


Sestdien pāvests pieņēma audiencē fonda Centesimus annus pro Pontefice locekļus, kas ir pulcējušies gadskārtējā starptautiskajā sanāksmē. Pateicies fonda dalībniekiem un tā prezidentam, grāfam Lorenco Rossi di Montelera par Baznīcai izrādīto dāsnumu, Benedikts XVI teica, ka finansu un ekonomiskā krīze, kas ir iespaidojusi visas pasaules valstis, redzamā veidā rāda, ka ir jāpārveido dažas ekonomiski-finansiālās paradigmas, kas ir dominējušas pēdējos gados.

Pāvests izteica atzinību par fonda Centesimus annus pro Pontefice veikto vērtību un likumu izvērtējumu, kas būtu jāievēro ekonomikas pasaulei, lai varētu pieņemt jaunu attīstības modeli – tādu, kas darbotos saskaņā ar visu cilvēku cieņu un solidaritāti.

Fonds Centesimus annus pro Pontefice šais dienās ir aplūkojis saikni starp institūcijām, sabiedrību un tirgu, vadoties pēc pāvesta Jāņa Pāvila II sociālās enciklikas Centesimus annus. Saskaņā ar to, tirgus ekonomiku, kas tiek uztverta kā „ekonomiskā sistēma, kas atzīst uzņēmumu, tirgus un privātīpašuma fundamentālo un pozitīvo lomu, kā arī atbildību par ražošanas līdzekļiem un cilvēka brīvo radošo izpausmi ekonomikas sektorā, var uzskatīt par ekonomiskā un civilā progresa ceļu, taču tikai tad, ja šāda ekonomika tiek orientēta uz kopējo labumu (sal. 43). Taču šāds skatījums ir jāsavieno ar pārdomām par to, ka brīvībai ekonomikas sektorā ir jābalstās uz juridisko kontekstu, kas kalpo integrālai cilvēka brīvībai. Tā ir atbildīga brīvība, kurai ir ētisks un reliģisks kodols (sal. 42). Enciklikā apgalvots: „Tāpat kā cilvēks pilnībā īstenojas brīvi dāvādams sevi, arī īpašums ir morāli attaisnojams, ja atbilstošā veidā un laikā tiek radītas darba un visu cilvēku izaugsmes iespējas” (43).

Pāvests novēlēja, lai fonda Centesimus annus pro Pontefice veiktie pētījumi palīdz pieņemt tādu mūsdienu ekonomikas skatījumu, kas respektē vājāko sabiedrības locekļu vajadzības un tiesības.

Benedikts XVI pavēstīja, ka drīzumā tiks publicēta viņa enciklika, kas ir veltīta plašajai ekonomikas un darba tematikai. Tajā tiks izcelti kristīgie mērķi un vērtības, lai varētu īstenot tādu cilvēcisku sadzīvi, kas ir patiesi brīva un solidāra.

Uzrunas noslēgumā pāvests pateicās fondam Centesimus annus pro Pontefice arī par ieguldījumu starpreliģiju dialoga labā. Jāpiebilst, ka fonds atbalsta Pontifikālo arābu un islāma studiju institūtu.

I. Šteinerte/Vatikāna radioAll the contents on this site are copyrighted ©.