2009-02-20 12:18:47

Social Watch: да се спротивстави на економскта криза почитувајќи ги човековите праваОдоговорот на екомската криза се состои во тоа да се почне од човековите права. Ова е апелот пратен од 13-иот извештај на светксите организации на организацијата Social Watch, презентиран денес во Рим. Според податоците, премногу бавни се прогресите на борбата против сирмоаштијата. Се ризикува да се промашат објективите на милениумот, означени за 2015. Ниту еден чекор напред на патотот кон еднаквоста, меѓу мажот и жената, за повеќе од половината жени во светот. Интервју на Линда Џианатазио со Џејсон Нарди, координатор на коалицијата Social Watch во Италија:


*********
"Извештајот на Social Watch ја прикажува ситуацијата во оглед на обврските преземени од владите во минатата година, значи не некои нови побарувања туку задачи кои владите ги прифаќаат на некои од интернационалите самити на ОН. На посебен начин, борбата против сиромаштијата, социјалниот напредо и еднаквоста на полот. Но ги опфаќа идругите полиња по малку, економскиот, социјалниот и културниот напредок. Она што го забележуваме денес е дека показателите кои се користат не се само недоволни, туку даваат еден различен опис, уништувачи на реалноста; ако го користиме Пил како мекра за напредокот, развојот и благосостојбата на една Земја, добиваме една искривена визија. Истотака е вистина, дека не беше лесно читајќи ги индикаторите на екомоснкиот пораст на земјата, да се предивди доаѓањето на финансиската криза. Меѓу другото, овие не одговараат на вистинската слика на порастот на благосостојбата на граѓаните.

Како се мери, значи, квалитетот на животот кај луѓето, како гледа на тоа извештајот, кои се најважните ризултатите кои се појавуваат?
Се мери поаѓајќи од тоа колку се достапни до есенцијалните услуги, од тоа колку се почитувани основните права, од фактот дека треба да има универзална едукација за сите, дека ќе биде на достап за целата популација. Важно е пристапот кон сантиарната служба никому да не му биде попречен поради неговото не доволно месечно примање, итн. Значи, мерејќи ги овие показатели, се доаѓа до знаење дека, во последните 20 години, не само не се гледа никаков прогрес, туку во многу случаеви и пораст во негативна стапка, бидејќи бројот на сирмоашните постајано е во пораст. Имаме нови сиромшни. Може и да работат, но сепак се „ working poor“, една група која не стасува на крајот од месецот. Овој проблем не ја засега само Италија, туку целиот свет.


Италијанската коалиција за објектив, оваа година, го зема поаѓањето од човековите права...
Да се тргне од човековите права, значи следново: дека јавните инвестиции, политиката која се прави, не треба да ја наполнат топката повторно со политики за финансирања и шпекулации. Не е доволно да се затне само една дупка во системот со безброј дупки; треба пред се да се загарантираат основните човекови права, и тоа инвестирајќи ги јавните фондови и привлекувајќи инвестиции токму во овие сектори кои се најмалку покриени. Зошто одеднаш се обезбедуваат илјадници милијарди долари за да се покријат лоши инвестици во цел свет и неможе да се најде 100 милијарди за целите за развој на објективите на милениумот?".

All the contents on this site are copyrighted ©.