2009-01-24 13:12:38

Atšaukta Šv. Pijaus X brolijos (lefebristų) vyskupų ekskomunika


Vyskupų Kongregacija šeštadienį pranešė, jog Kongregacijos prefektas kardinolas Giovanni Battista Re sausio 21 dienos dekretu patenkino keturių Šv. Pijaus X brolijai priklausančių ekskomunikuotų vyskupų prašymą, kuriuo jie Šventajam Tėvui išreiškė viltį, jog bus atšauktas Vyskupų kongregacijos 1988 metų dekretas, formaliai patvirtinęs jų atžvilgiu įsigaliojusią ekskomuniką „latae sententiae“.

Keturi Šv. Pijaus X brolijos vyskupai - Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson ir Alfonso de Galarreta - ekskomuniką, arba pašalinimą iš tikinčiųjų bendruomenės, užsitraukė patys „latae sententiae“, t.y., už įvykusį faktą, kai 1988 metų birželio 30 dieną neteisėtai, be popiežiaus leidimo, buvo vyskupo Marcel Lefebrvre įšventinti vyskupais. Kitaip tariant, konsekravimo aktu jie patys save pasmerkė pašalinimu iš tikinčiųjų bendruomenės. Jų pačių įvykdytą ekskomuniką netrukus patvirtino Vyskupų kongregacijos prefektas 1988 metų liepos 1-sios dekretu, kuris, kaip minėta, šeštadienį buvo atšauktas, o keturi vyskupai vėl tapo pilnateisiais tikinčiųjų bendruomenės nariais.

Vyskupas Bernard Fellay savo ir kitų trijų ekskomunikuotų Šv. Pijaus X brolijos vyskupų pakartotiną prašymą juos sugrąžinti į katalikų Bažnyčią išreiškė 2008 metų gruodžio 15 dienos laišku Popiežiškosios komisijos „Ecclesia Dei“ pirmininkui, kardinolui Dario Castrillon Hoyos. Laiške, be kita ko, sakoma: „Esame visuomet tvirtai pasiryžę savo apsisprendimu likti katalikais ir visas jėgas dėti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Bažnyčios, kuri yra Romos katalikų Bažnyčia, tarnystei. Jos mokymus priimame su sūniška dvasia. Tvirtai tikime į Petro pirmumą ir jo prerogatyvas ir todėl taip kenčiame dėl dabartinės situacijos“.

Ekskomunikuotų vyskupų prašymą Šv. Tėvas Benediktas XVI priėmė atsižvelgdamas į prieš kurį laiką pradėtą dialogą tarp Apaštalų Sosto ir Šv. Pijaus X brolijos, kuriai atstovauja brolijos vyresnysis vyskupas, Bernard Fellay. Popiežius visą laiką stebėjo šio dialogo eigą ir stengėsi pašalinti su Šv. Pijaus X brolija įvykusį lūžį, o kartą, 2005 metų rugpjūčio 29 d., asmeniškai susitiko su vyskupu Fellay.

Tą kartą popiežius išreiškė viltį, kad pradėtas dialogas bus tęsiamas laipsniškai, o dabar, per Vyskupų kongregacijos sausio 21 dienos dekretą, atšaukė minėtiems vyskupams du dešimtmečius galiojusią ekskomuniką. Tokio sprendimo popiežius Benediktas XVI ėmėsi įsitikinęs, jog greitai bus galimas visiškas susitaikymas ir pilnutinė vienybė. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.