2008-10-16 15:49:30

Med mötet i Istanbul inleder de Ortodoxa Kyrkorna vägen till den stora Synoden


(16.10.2008)
Förra veckan samlades de ortodoxa patriarkerna till ett möte i Istanbul, som den ekumeniske patriarken i Konstantinopel, Bartolomeos I, hade tagit initiativet till för att fira 2.000-årsminnet av aposteln Paulus födelse. Efter mötet undertecknades ett viktigt dokument av alla ledare och representanter för de ortodoxa Kyrkorna. Dokumentet innehåller en del målsättningar, såsom att inom år 2009, på förslaget, av den ekumeniske patriarken, sammankalla en rad panortodoxa möten för att förbereda den stora ortodoxa synoden som väntas sedan sekler tillbaka - och vidare förbereda sig för att kollegialt bemöta utmaningarna i en värld som är alltmer globaliserad både ekonomiskt och mänskligt sett.

Dokumentet tar upp olika ämnen, såsom den sociala och ekonomiska krisen, relationerna mellan religion och vetenskap, familjen. Dokumentet börjar med en självkritik om Kyrkornas underkastelse till nationalistiska idéer, med resultatet att förlora inflytande i frågor som plågar samhället. Det tar upp politiska och sociala ämnen och anmäler klyftan mellan rika och fattiga, som sprids på ett dramatiskt sätt på grund av den ekonomiska krisen, som i första hand beror på en spekulation, som saknar känslighet och mänskliga dimensioner och därför inte tillfredsställer de verkliga människobehoven, utan snarare är till tjänst för enskilda.

Den enskilde individens intressen blir till skada för heligheten i människans existens, och följaktligen för skapelsen. En hållbar ekonomi är den som förenar effektivitet med rättvisa och social solidaritet. En utveckling, som inte grundar sig på ett rättvist deltagande av individerna och folken, leder oundvikligen till förödmjukelsen av människan och är orsak till migrationsfenomen, till uppkomsten av nationalism, delningar samt sociala och religiösa konflikter och slutar med att hota sammanhållningen inom samhällena.

Vad gäller relationerna mellan vetenskap och tro har den ortodoxa Kyrkan undvikit att vilja ta ställning i varje vetenskaplig fråga, står det vidare i dokumentet. Enligt den ortodoxa tron utgör friheten till forskning en gudomlig gåva. Men den verkliga vetenskaps forskningen måste tänka på att respektera den mänskliga värdigheten. Lystnaden att endast vilja tillfredsställa de materiella behoven leder till människosjälens utarmning, för skapelsen tillhör även de kommande generationerna.

Vad familjen beträffar måste Kyrkan, i en anda av förståelse för de nya sociala förhållandena, göra så att de unga paren deltar aktivt i Kyrkans verksamhet, för de utgör dess nutid och framtid. Och det saknas inte en pik åt begreppet ”konfessionslös stat” , för i dokumentet säger de ortodoxa representanterna att principerna, som en konfessionslös stat grundar sig på, inte betyder att religionen måste marginaliseras från människornas sociala liv.

I dokumentet framhålls även att den ortodoxa Kyrkan skall fortsätta både dialogen med andra kristna samfund och den interreligiösa dialogen, för de olika delningarna är ett hot för freden. Man bekräftar sitt stöd till alla initiativ som patriarkatet i Konstantinopel tar för beskyddet av miljön, liksom alla andra initiativ från de övriga ortodoxa Kyrkorna som har samma syfte och man tillkännager bildningen av panortodox kommission för den bioetiska frågan.

Kommentarerna efter det ortodoxa mötet i Istanbul har varit positiva. Metropoliten Kyril Smolensk sa till missionsnyhetsbyrån AsiaNews att det verkligen var ett mycket viktigt möte för att förstå de lokala ortodoxa Kyrkornas liv och i allmänhet det för hela ortodoxa Kyrkan i den globala världen. ”Jag är glad att vara här och tackar den ekumeniske Patriarken för hans öppnigstal. Det panortodoxa mötet år 2009 kommer att ge medlen för att förbättra det ortodoxa livet”.

Ordföranden i den Ukrainska Kyrkan, Cyril, sa att det råder ”olikheter mellan de ortodoxa Kyrkorna men inte motsättningar” och att ”mötet i Kiev och det i Istanbul har inneburit en vändning”. Angående dialogen med katolikerna sa Anastassios från Albanien att ”folk vill att det skall råda dialog och väntar otåligt på en full enhet”. Den grekiske ärkebiskopen Ieronimus sa att ”det varit ett mycket viktigt möte som kommer att ge sina frukter inte endast åt ortodoxerna utan åt alla ”.

En katolsk representant, som var närvarane vid det ortodoxa mötet i Istanbul, erinrade, på tal om Bartolomeos I:s tal, om vad Påven Paulus VI hade sagt vid ett tillfälle, när han var ärkebiskop i Milano: en gång i tiden ringde klockorna och folk begav sig till Kyrkan, nu tjuter fabrikernas visslor och vi måste gå och hälsa på de troende där. Han menade att Kyrkan inte får förbli stängd inom sina egna tempel utan skall gå samhället till mötes, för den sanna Kyrkan utgörs av troenden och inte endast av präster.
All the contents on this site are copyrighted ©.