2008-10-06 15:34:53

Förkunna Guds Ord! Benedictus XVI inviger biskopssynoden "Guds Ord i kyrkans liv och mission"


(06.10.2008) RealAudioMP3
“Endast Guds Ord kan förändra människans hjärta i grunden”, sa Benedictus XVI under mässan i basilikan San Paolo Fuori le Mura på söndagsmorgonen som invigde biskopssynoden. Guds Ord är synodens centrala tema och idag har de 253 samlade biskoparna startat arbetet som ska pågå fram till den 26 oktober. Under mässan deltog synodens biskopar och medarbetare; 52 kardinaler, 14 medlemmar i de Österländska kyrkorna, 45 ärkebiskopar, 130 biskopar och 85 präster. Påven underströk att anledningen till kyrkans existens är Evangeliets förkunnande, och han uppmanade samtidigt världens nationer, som tidigare varit rika på tro, att inte utesluta Gud.
I en basilika som var fylld till bredden uppmanade Benedictus XVI synodsfäderna att arbeta för att göra förkunnandet av Evangeliet mer effektivt i vår tid. ”Vi upplever alla det stora behovet att centrera Guds Ord i våra liv, sa påven, så att Kristi ljus belyser mänsklighetens alla områden: familjen, skolan, arbetet, kulturen, fritiden, i samhällets alla sektorer och i våra liv.
När Gud talar förväntar han sig alltid ett svar, sa Benedictus XVI. Hans frälsning behöver människans samarbete, hans kärlek behöver bli besvarad. Endast Guds Ord kan förändra människans hjärta på djupet, och därför är det viktigt att enskilda troenden och församlingar utvecklar en ökad förtrolighet med Guds Ord. Kyrkans främsta och viktigaste uppgift är därför att låta sig näras av Guds Ord.

”Och om förkunnandet av Evangeliet är kyrkans anledning till existens och mission”, fortsatte vidare påven, ”är det oumbärligt att kyrkan känner och lever det som den förkunnar, för att kyrkans lära ska vara trovärdig, trots den mänskliga svaghet som kyrkans folk har.

Och eftersom vi befinner oss under den Helige Aposteln Paulus jubelår tog Benedictus XVI tillfället i akt att föra vår uppmärksamhet till apostelns självförmaning: ”Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet!” (1 Kor 9,16). Många väntar fortfarande på evangeliet; andra har en ytlig relation till Guds Ord trots att de fått en kristen uppfostran; andra har övergivit tron och behöver en ny evangelisering, sa påven, och påminde om att endast Kristus kan ge tillfredställande svar på världens grundläggande frågor om livet och döden. ”Därför är det idag oumbärligt att de kristna på alla kontinenter är beredda att svara alla dem som undrar över anledningen till de kristnas hopp, och med glädje förkunna Guds Ord och utan kompromisser leva enligt Evangeliet.

Benedictus XVI reflektion berörde även dagens evangelietext om vingården. ”Denna text berör de folk som tagit emot evangeliet, sa påven. Om vi ser till historien, fortsatte han, är vi tvungna att notera de otrogna kristnas likgiltighet och upproriskhet. Våra tankar går till de kristna församlingar som till en början blommade men som försvunnit, och endast lever kvar i historieböckerna. Och med denna reflektion frågar sig påven om vår tid:

”Kan inte detta ske även i vår tid? Nationer som under en tid var rika på tro och kallelser, förlorar idag sin identitet i den moderna kulturens fördärvliga och destruktiva påverkan. Det finns dem som i beslutat att Gud är död, utnämner sig själva till “gud”, och ser sig som det egna ödets enda upphovsman, världens absoluta ägare.

”Genom att göra sig kvitt Gud förväntar man sig inte frälsningen av honom”, fortsatte påven, ”och det gör att människan tror att hon kan göra vad hon vill, och att hon är sitt eget handlandes måttstock. Men när människan utesluter Gud, och beslutar att han är död, är ho då verkligen lyckligare? Är hon verkligen en friare människa? När människorna utser sig till absoluta herrar över sig själva och skapelsen, kan de då verkligen bygga ett samhälle där frihet, rättvisa och fred råder?”

”I verkligheten, är det maktmissbruk, egoismens intressen, orättvisa och utnyttjande, våld i varje uttrycksform som sprider sig om människan gör sig själv till Herre”, konstaterade påven, ”men i Jesus ord finns löftet: ”Vingården ska inte förstöras”. Om tron går förlorad i vissa områden, finns det andra folk som är öppna för att ta emot den. ”Det onda och döden har inte sista ordet – i slutet vinner Kristus”.

Benedictus XVI avslutade sin predikan med att be Maria lära oss att lyssna till Skrifterna och i meditation låta dem mogna inom oss, där intelligensen inte skiljer sig från hjärtat. Under Angelusbönen väl tillbaka på Petersplatsen riktade Benedictus XVI sin uppmaning till världens familjer att låta Guds Ord vägleda dem. I skrifternas finns det nödvändiga ljus för urskillningen av Guds vilja.

All the contents on this site are copyrighted ©.