2008-06-16 17:26:21

Nuo sekmadienio Kvebeke vyksta 49 Tarptautinis eucharistinis kongresas


Sekmadienį, Kvebeke, Kanadoje, iškilmingai prasidėjo 49-sis Tarptautinis eucharistinis kongresas, visą savaitę katechezėmis, adoracijomis ir liturginėmis apeigomis švęsiantis „Eucharistiją - Dievo dovaną pasaulio gyvybei“. Kongresas buvo pradėtas popiežiaus Benedikto XVI pasiuntinio, slovakų kilmės kardinolo Jozef Tomko aukotomis iškilmingomis šv. Mišiomis. 84 metų kardinolas Tomko perskaitė popiežiaus sveikinimą ir perdavė kongreso dalyviams Šv. Tėvo palaiminimą. Ateinantį sekmadienį, per Kongreso uždarymo Mišias „Statio Orbis“, pamokslą pasakys pat popiežius Benediktas XVI, kuris įsiterps į Mišių eigą ir kreipsis į jos dalyvius per televizijos tiltą iš Romos. Beje, uždarymo Mišių, kaip ir visų kitų tarptautinio eucharistinio kongreso renginių dalyviai bus ne tik į Kvebeką suvažiavę kelios dešimtys tūkstančių piligrimų, bet ir nesuskaičiuojami virtualūs dalyviai, mat visi svarbiausi eucharistinio kongreso programos įvykiai, įskaitant popiežiaus homilija kitą sekmadienį, bus perduodami tiesioginėse transliacijose per internetą. Portalo adresas: ecdq.tv.

Popiežiaus Benedikto XVI specialaus atstovo kardinolo Jozefo Tomko aukotose Eucharistinio kongreso atidarymo Mišiose dalyvavo trylika tūkstančių žmonių. Atidarymo Mišias drauge su popiežiaus legatu koncelebravo keturios dešimtys kardinolų ir du šimtai vyskupų. Eucharistija yra ne daiktas, bet asmuo,- kalbėjo kardinolas homilijoje. Eucharistija yra ne relikvija, bet mūsų tarpe esantys gyvas Jėzus.

Atidarymo Mišių metu taip pat kalbėjęs Kvebeko arkivyskupas ir Kanados Bažnyčios primas kardinolas Marc Ouellet priminė, jog šiuo kongresu taip pat minima Šiaurės Amerikos žemyno evangelizavimo pradžios 400 metų sukaktis. Prieš keturis šimtus metų įkurtas Kvebeko miestas buvo pirmas katalikybės židinys Šiaurės Amerikoje. Prieš 350 metų buvo įkurta pirmoji Šiaurės Amerikoje Kvebeko vyskupija.

Pasirengimas 49 Tarptautiniam eucharistiniam kongresui buvo pradėtas 2004 metais, kuomet popiežius Jonas Paulius II, Meksikoje, Gvadalaharos mieste uždarydamas 48-ąjį tarptautinį eucharistinį kongresą pranešė, jog sekantis įvyks Kvebeke. Pasirengimas kongreso darbams įpareigojo ne tik Kvebeko arkivyskupiją, bet ir visą Bažnyčią Kanadoje, paskatino dvasinį Kanados katalikų atsinaujinimą.

Kvebeko arkivyskupas ypatingai pasidžiaugė jaunimo iniciatyva sukurtu Naujosios sandaros skrynios simboliu. Skrynia, kaip kvieslys į tarptautinį eucharistinį kongresą, nepaprastoje piligrimystėje apkeliavo visas Kanados vyskupijas, suteikė progą išgarsinti katalikams svarbų renginį bei supažindinti su jo programa bei tikslais.

Naujosios sandaros skrynią, dar prieš piligrimystę po Kanados vyskupijas, pašventino popiežius Benediktas XVI 2006 metais per Kanados vyskupų vizitą „ad Limina“.

Skrynią iš skirtingų kraštų medienos sukūrė Kvebeko skulptorius Alain Rioux. Skrynios laivo formos neštuvas gausiai papuoštas religine ornamentika, simbolizuojančia tris didžiuosius Tarptautinio eucharistinio kongreso tikslus – katechetinį, liturginį ir individualinį įsipareigojimą vardan tikėjimo. Pati skrynia yra papuošta bizantiškomis ikonomis, kurias nutapė vienuoliai ortodoksai rumunai. Dalis už ikonas surinkto pelno buvo paskirta vaikų be šeimos globos namams Rumunijoje.

Be to, Kvebeko kardinolas Marc Ouellet įsteigė specialų fondą Kanados naujakurių įkūrimui ir integravimui remti. Apie iniciatyvą paskelbęs ganytojas išreiškė viltį, jog per fondą Kanados katalikai įamžins ir galės dar labiau įprasminti Kvebeko arkivyskupijoje vykstantį 49 Tarptautinį eucharistinį kongresą.All the contents on this site are copyrighted ©.