2007-12-05 10:08:21

Blandade nyheter från kyrkan i världen


Mellan den 3-14 december äger FN:s klimatförhandlingar rum på Bali. En viktig fråga vid mötet är att besluta om en plan för förhandlingarna om ett framtida internationellt ramverk efter Kyotoprotokollet och vilka delar som ska ingå i det nya avtalet. Katolska Kyrkan är närvarande, och har en allt viktigare roll under dessa möten, eftersom ekologin berör frågeställningar som behandlas och besvaras av religionen. Hur är världen uppbyggd? Vad bestämmer relationen mellan människan och andra arter? Vilken moral eller attityd bör vi ha gentemot medmänniskor och andra varelser? Det pågår numera en alltmer omfattande religiös diskussion om miljön och naturen. Katolska Kyrkan har tidigare utnämnt Franciscus av Assisi till ekologins skyddshelgon. Miljökrisen kräver både yttre lösningar på tekniska problem och inre individuella ställningstaganden. Det ekologiska budskapet behöver det andliga budskapet.
”Familjens helighet” är temat under adventstiden för Katolska Kyrkan i Sydkorea. Man understryker hur familjen är den primära strukturen hos mänskligheten, den grundläggande cellen i samhället. Institutioner och lagar misslyckas ofta att erkänna de okränkbara rättigheterna för personer och familjer. Istället för att betjäna familjer, angriper samhället våldsamt deras värden och deras grundläggande behov. Därför har kyrkan vid skilda tillfällen påmint regeringen om de mänskliga personernas rättigheter i anslutning till familjen, eller helt enkelt om familjens rättigheter. Statens roll är att garantera, skydda och uppmuntra familjens värde.
Katolska Kyrkan i Vietnam har utnämnt 2008 som ”året för den kristna utbildningen” Den Kristna utbildningen är till för att betjäna de troende som en säker vägvisning i deras uppgifter under jordelivet, har man sagt. Dess principer skall göra det jordiska samhället fruktbart.


Från Syrien kommer rapporter om en stor mängd unga kvinnor som flyr från Irak över gränsen och tvingas till prostitution i det nya landet. Biskopen i Aleppo, Mons. Antione Audo, vädjar om hjälp. Man räknar med att omkring 50 000 flyktingar prostituerar sig bara i den syriska huvudstaden. Han uppmanar alla att anta utmaningen och att ta sitt ansvar för att säkra och förbättra kvinnornas position. Det finns ett stort behov av ökad stödverksamhet för kvinnor, och av att synliggöra problemet i samhället.
All the contents on this site are copyrighted ©.