2007-09-28 16:51:24

Zambijoje mirė kardinolas Adam Kozlowiecki


Penktadienio rytą, sulaukęs 96 metų amžiaus, Zambijoje mirė jėzuitų ordino narys, garsusis misionierius ir Afrikos ganytojas kardinolas Adam Kozlowiecki.

Adam Kozlowiecki gimė pietinėje Lenkijoje 1911 metų balandžio 1 dieną. Baigęs vidurinę mokyklą, 1929 metais įstojo į Jėzaus Draugiją. Filosofiją studijavęs Krokuvos universitete ir teologiją Liublino Andriejaus Bobolės teologijos fakultete, 1937 metais priėmė kunigystės šventimus. Antrojo pasaulinio karo pradžioje, 1939 metų lapkričio mėnesį, buvo gestapo suimtas, iš pradžių kalintas Krokuvoje, vėliau uždarytas Auschwitzo konclageryje, o nuo 1940 metų pabaigos iki išvadavimo 1945-aisiais – Dachau. Lagerio išgyvenimus vėliau jis aprašė 1967 metais išleistoje atsiminimų knygoje. Amerikiečiams išvadavus Dachau stovyklą, tėvas Kozlowieckis atvyko į Romą, tačiau jau 1946 metais išvyko į Afriką, į tuometinę Šiaurės Rodeziją (dabartinę Zambiją). 1950 metais Šventajam Sostui įsteigus Lusakos Apaštališkąjį vikariatą, tėvas Kozlowieckis buvo paskirtas pirmuoju jo vadovu. 1955 metais buvo konsekruotas vyskupu. Kai popiežius Jonas XXIII 1959 metais įkūrė savarankišką bažnytinę provinciją, vyskupas Kozlowieckis tapo pirmuoju Lusakos arkivyskupu metropolitu. Vyskupo rangas ir naujos pareigos nedaug pakeitė jo darbo stilių. Jis ir toliau buvo misionierius, pagrindine evangelizavimo sėkmės sąlyga laikydamas betarpišką kontaktą su žmonėmis. Arkivyskupas taip pat nuo pat pradžių buvo Zambijos nepriklausomybės šalininkas ir už nepriklausomybę kovojančių Zambijos gyventojų rėmėjas. Dėl to, vėliau, jau nepriklausoma Zambija jį pagerbė aukščiausiais valstybiniais apdovanojimais. Po nepriklausomybės paskelbimo arkivyskupas Kozlowieckis kreipėsi į popiežių Paulių VI, prašydamas, kad jį atstatydintų iš Lusakos arkivyskupo pareigų ir į jo vietą pakirtų vietinį vyskupą. Nors ne iš karto, tačiau prašymas buvo patenkintas. Arkivyskupui Kozlowieckiui buvo suteikta titulinė vyskupija, tačiau jis pasiliko gyventi Zambijoje. Popiežius Jonas Paulius II 1998 metais jį pakėlė kardinolu.

Mirus kardinolui Kozlowieckiui, dabar Šventajai kolegijai priklauso 180 narių – 104 kardinolai turintys teisę dalyvauti konklavoje ir 76 vyresni nei 80 metų. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.