2007-09-19 17:59:17

Egipto koptų katalikų Bažnyčios vadovas paprašė paremti demokratijos plėtrą


Aleksandrijos katalikų patriarchas Antonijos Naguib, lankydamasis Vokietijoje paprašė tikinčiųjų paremti demokratijos plėtrą jo tėvynėje, Egipte. Patriarcho kelionės tikslas buvo susitikti su Vokiečių katalikų organizacijomis, remiančiomis koptų katalikų Bažnyčios bendruomenes. Susitikimuose patriarchas taip pat papasakojo apie maždaug 200 tūkstančių Egipto koptų katalikų ir kitų Egipte gyvenančių koptų krikščionių nūdienos rūpesčius musulmonų daugumos šalyje. Koptai krikščionys, tiek ortodoksai, tiek katalikai ir kitų konfesijų atstovai sudaro maždaug 10 procentų Egipto gyventojų, kurių yra maždaug 75 milijonai. Aleksandrijos patriarchas Antonijos Naguib sakė, jog Egipto krikščionių ir musulmonų santykiai apskirtai yra taikūs. Nors islamas yra valstybinė religija, tačiau konstitucija laiduoja religijos laisvę. Koptų katalikų Bažnyčią sudaro šešios Egipte veikiančios vyskupijos ir kelios bendruomenės užsienyje. Koptų katalikai be įsipareigojimų socialinės veiklos srityje išlaiko 190 mokyklų, kurias lanko po maždaug tūkstantį moksleivių. Iš jų apie 80 procentų yra musulmonai. Tai reiškia, kad Egipto katalikiškos mokyklos tampa krikščionių ir musulmonų draugystės židiniais, skatinančiais skirtingos religinės priklausomybės šeimų suartėjimą bei ugdančiais abipusio supratimo dvasią. Aleksandrijos koptų katalikų Patriarchas taip pat pasakojo apie religijų vadovų palaikomus tarpusavio ryšius, kurie vis dėl to būna neformalūs. Anot patriarcho, musulmonų atsivertimas į katalikybę Egipte ir toliau yra draudžiamas. Tačiau nėra aišku koks likimas lauktų į islamą perėjusių ir į krikščionybę sugrįžti norinčių krikščionių.

72 metų patriarchas Antonijos Naguib buvo išrinktas į Aleksandrijos patriarcho sostą Egipte praėjusių metų kovo mėnesį. Popiežius pripažino jo išrinkimą balandžio mėnesį. Egipto koptų katalikų Bažnyčia ir Romos Bažnyčia puoselėja vienybės ryšius, todėl Popiežiaus po mėnesio Patriarchui suteiktas pripažinimas buvo formalus aktas, kuriuo ši vienybė buvo išreikšta ir patvirtinta iškilmingu būdu. Gruodžio mėnesį Aleksandrijos patriarchas Antonijos Naguib Romoje aplankė popiežių Benediktą XVI. Popiežius savo kalboje patriarchui priminė šlovingus pirmuosius amžius, kuomet Aleksandrijos patriarchatas buvo vienas svarbiausių tuometinės krikščionybės židinių. Šv. Tėvas taip pat aukštai įvertino dabartinės Aleksandrijos patriarchato krikščionių bendruomenės indėlį į savo visuomenės gyvenimą, jų pastangas savo liudijimu, mokymu ir darbais tarnauti visuomenei, kurioje jie gyvena.

Patriarcho vizito Romoje metu abiejų Bažnyčių - Aleksandrijos ir Romos - vienybė buvo patvirtinta dar vienu iškalbiu gestu. Patriarchas Antonios Naguib ir popiežiui Benediktui XVI atstovaujantis tuometinis Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas, buvęs Antiochijos sirų katalikų patriarchas, kardinolas Ignace Moussa I Daoud šv. Pauliaus bazilikoje už Romos miesto sienų koncelebravo Eucharistijos liturgiją koptų apeigomis, arabų kalba. Iškilmingiausias eucharistinės liturgijos momentas buvo Komunija: Aleksandrijos koptų katalikų patriarchas Antonios Naguib Komuniją priėmė iš kardinolo Daoudo rankų, o kardinolas – iš patriarcho, tuo patvirtindami visišką vienybę, siejančią Aleksandrijos ir Romos sostus. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.