2007-09-05 17:10:39

Šveicarijoje vyksta kariuomenės sielovados konferencija


Virginijus Veilentas, KOP kapelionas, Vatikano Radijui iš Bazelio: RealAudioMP3

Šiomis dienomis Šveicarijoje, netoli Bazelio, Mariastein šventovės kaiminystėje, vyksta Tarptautinio karinio apostolato – Apostolat Militaire International – AMI organizacijos metinė generalinė asamblėja ir konferencija. Renginys, prasidėjęs rugsėjo pirmą dieną, baigsis rugsėjo septintąją, penktadienį. Beje, prieš dvejis metus analogiškas AMI organizacijos kogresas buvo surengtas Lietuvoje, netoli Vilniaus, Nemenčinėje esančiame kovinio rengimo centre. Šiandien Šveicarijoje susirinkę AMI delegatai vis dar prisimena puikią renginio organizaciją ir draugišką šiltą aplinką. Taip pat kaip svarbią detalę reikia paminėti, kad Lietuva dar pilnai neįsijungė į AMI – tarptautinio karinio apostolato - organizacijos gretas ir dalyvauja šios katalikiškos organizacijos veikloje asocijuoto nario teisėmis, t.y. neturi balso teisės priimant kolektyvinius sprendimus ir renkant organizacijos vadovybę trejų metų kadencijai.

Šiemetinėje AMI konferencijoje dalyvauja 13 delegacijų, dar kelių šalių delegacijos dėl įvairių svarbių priežasčių – finansinių, politinių ar kitokių – turėjo atsisakyti kelionės į Šveicariją. Lietuvos kariams krikščionims šioje konferencijoje atstovauja du delegatai – Karinių oro pajėgų kapelionas kapitonas Virginijus Veilentas ir Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono ugnies baterijos valdymo būrio vadas vyresnysis leitenantas Tomas Repšys.

Norėtųsi šiek tiek plačiau pažvelgti į konferencijos darbą. Kaip visada, panašios konferencijos prasideda prisistatymais ir nuveiktų darbų bei ateities planų pristatymais.

Vokietijos ir Austrijos delegacijos savo pristatymuose daugiausiai dėmesio skyrė jų kariuomenėse veikiančios katalikų karių asociacijos aktualijoms.

Anglijos delegacijos pranešime dominavo ekumeninis momentas. Pats pranešimas prasidėjo pastebėjimu, cituojant anglikonų karo kapelioną: „Karinės operacijos, pradėjusios antrąjį Golfo karą, metu baptistai prašė katalikų kyželių, o katalikai savo ruožtu prašė baptistų biblijų“. Buvo pabrėžta, kad ekumeninis momentas ypač stiprus mirčių ir netekčių akivaizdoje. Kariams didelis dvasinis sustiprinimas malda už kritusius draugus, o kitų denominacijų krikščionys perėmė katalikiškąsias apeigas atsisveikinant su žuvusiais ginklo draugais.

Ispanijos atstovas konstatavo Ispanijos kariuomenės ordinariato veiklos sunkumus, paskyrus kariuomenės Ordinarą kitos vyskupijos vyskupu ir jau kelis mėnesius nepaskiriant kito vyskupo rūpintis kariuomenės žmonių sielovada.

Olandija atkreipė dėmesį į religinius poreikius karių, tarnaujančių tarptautinėse taikos palaikymo misijose ir grįžus iš jų.

Lietuvos delegacijos pranešimo šerdis buvo krikščioniškų vertybių skleidimas karių tarpe per taip vadinamą „Alpha for forces“ programą. Tai paskaitų ir pašnekesių ciklas, dedantis krikščioniškojo gyvenimo pagrindus arba juos atnaujinantis šios programos dalyviams. Pats programos pavadinimas pirmąja graikų alfabeto raide „alpha“, pradžios simboliu, programos dalyvį iš karto nuteikia, kad bus gilinamasi ne į kažkokius sudėtingus argumentus ir nesuvokiamas materijas, bet kalbama apie paprastus ir aiškius dalykus, aktualius tikėjimo kelio pradžioje. Šiems teiginiams patvirtinti, manau, užteks paminėti kelias temas iš alpha kurso: „Kodėl mirė Jėzus?“, „Kaip aš galiu atsispirti blogiui?“, „Kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją?“ ir t.t. ir pan.

Po delegacijų prisistatymų ir pristatymų įdomūs pranešimai suklėlė konstruktyvias diskusijas. Prelegentai brigados generolai Andrey iš Šveicarijos ir Edlinger iš Austrijos kalbėjo apie Šveicarijos kariuomenės specifiką ir bandė atsakyti į klausimą ar gali tarptautinė humanitarinė teisė pakeisti krikščioniškąsias vertybes. Po profesoriaus Ries pranešimo buvo diskutuojama apie ekumenizmą ir ekumeninę patirtį taikos palaikymo misijose. AMI konferencijos dalyvių dar laukia turtinga kultūrinė programa ir diskusijos apie organizacijos artimiausią ateitį, finansines problemas ir pan.

Jei iš to kas iki šiol buvo pasakyta dar vis sunku įsivaizduoti kuo užsiima organizacija Apostolat Militaire International, vaizdas turėtų būti pilnesnis peržvelgus AMI prezidento pulkininko Reinhard Kloss ir generalinio sekretoriaus pulkininko leitenanto Michael Jedlička ataskaitinius pranešimus.

Pulkininkas Kloss tarp kita ko paminėjo šiemet įvykusius du susitikimus Romoje – Vatikano Valstybės sekretoriate ir popiežiškojoje Taikos ir teisingumo taryboje. Šventasis Sostas norėtų, kad katalikiškoji organizacija Apostolat Militaire International taptų nevyriausybine organizacija ir būtų akredituota prie kurio nors Jungtinių Tautų organizacijų centrų. Itin aukštai buvo įvertinta organizacijos Apostolat Militaire International patirtis ekumenizmo srityje karinėse pajėgose ir derinant humanitarinę teisę bei krikščioniškąsias vertybes. AMI generalinis sekretorius pulkininkas leitenantas Michael Jedlička pasidžiaugė pagyvėjusiu organizacijos darbu pernai vykusioje kasmetinėje konferencijoje įsteigus nuolatinę darbo grupę. Jos užduotis buvo nustatyti kokiuose kariniuose konfliktuose dalyvauja AMI priklausančios šalys, kokios konfliktų priežastys, religijų ir Bažnyčių vaidmuo.

Šio pranešimo pabaigoje dar norėtųsi pasidžiaugti, kad kariuomenės žmonėms rūpi krikščioniškos vertybės, jie labai sąmoningai supranta savo, kaip pasauliečių pareigą šias vertybes skleisti savo aplinkoje. Konferencijos dalyvių sudėtis tik patvirtina šį teiginį – iš penkių dešimčių konferencijos dalyvių karo kapelionams suskaičiuoti užteko vienos rankos pirštų...
All the contents on this site are copyrighted ©.