2007-08-27 16:18:27

Mirė kardinolas Gagnon


Eidamas 90 metus, mirė kardinolas Edouard Gagnon, vienas iš pirmųjų Popiežiškosios šeimos tarybos vadovų. Kardinolas Gagnon mirė sekmadienį, rugpjūčio 26 dieną, Šv. Sulpicijaus kunigų sąjungos namuose, Monrealyje.

Edouard Gagnon gimė 1918 metų sausio 15 dieną Kvebeko Port Daniel miestelyje, prie Atlanto vandenyno kranto. Išėjęs filosofijos ir teologijos mokslus Šv. Sulpicijaus apaštalinio gyvenimo sąjungos vadovaujamose aukštosiose mokyklose, gavo kunigystės šventimus 1940 metais ir netrukus pats įstojo į Šv. Sulpicijaus sąjungą, suformavusią ir nulėmusią visą jo kunigišką tarnystę.

Kardinolas Gagnon per septynis kunigystės dešimtmečius savo kaip kunigo veiklą pašventė kunigams – kunigiškos tarnystės ir būsimų kunigų formavimui, plėtė ir tvirtino Šv. Sulpicijaus kunigų sąjungos veiklą ne tik Kanados ir Lotynų Amerikos Bažnyčiose, bet ir liudydamas šios draugijos charizmą pačioje Romoje, tarnystės Šv. Sosto dikasterijose metais.

Baigęs aukštuosius mokslus Kvebeko Laval universitete, kun. Edouard Gagnon nuo 1945 iki 1966 metų dėstė teologiją ir bažnytinę teisę įvairiose kunigų seminarijose, o nuo 1954 metų skirtingais laikotarpiais buvo Šv. Sulpicijaus kunigų seminarijų rektorius Manitoboje, Kanadoje ir Manizalėje, Kolumbijoje. Vatikano II Susirinkimo baigiamojoje fazėje Edouard Gagnon buvo paskirtas dalyvauti jo darbuose kaip ekspertas, o 1966 metais buvo išrinktas Šv. Sulpicijaus sąjungos vyresniuoju Kanados, Japonijos ir Lotynų Amerikos provincijoms.

Popiežiaus Pauliaus VI paskirtas vyskupu 1969 metais Edouard Gagnon trejus metus vadovavo Kanados Saint Paul vyskupijai, o nuo 1972 metų, kai persikėlė į Romą, tapo Popiežiškosios Kanadiečių kolegijos rektoriumi. Neprabuvęs Romoje metų, vysk. Gagnon buvo popiežiaus Pauliaus VI paskirtas į Šeimos komiteto pirmininko pareigas. Būdamas komiteto pirmininku, Gagnon vadovavo Šv. Sosto delegacijai Bukarešte surengtoje tarptautinėje demografijos konferencijoje.

Popiežiui Jonui Pauliui II 1981 metais įkūrus Popiežiškąją šeimos tarybą, Gagnon buvo paskirtas jos prezidiumo nariu, o 1983 metais mirus kardinolui Knox, tarybos pro-pirmininku. Po poros metų Šv. Tėvui pakėlus kardinolu, Gagnon buvo paskirtas Popiežiškosios šeimos tarybos pirmininku. Šias pareigas kanadietis kardinolas Edouard Gagnon ėjo iki 1990 metų. Tačiau netrukus popiežius jam pavedė kitas atsakingas pareigas, 1991-iais paskirdamas Tarptautinių eucharistinių kongresų komiteto pirmininku. Pastarąsias pareigas kardinolas Gagnon ėjo iki 2001 metų.

Po beveik trijų tarnystės Šv. Sostui dešimtmečių, kardinolas Edouard Gagnon sugrįžo į Kanadą, kur gyvenimo saulėlydį praleido Šv. Sulpicijaus kunigų sąjungos vadovaujamoje Monrealio kunigų seminarijoje.

Edouard Gagnon amžiumi buvo vyriausias iš keturių kanadiečių kardinolų. Tarp jų, dabartinis Kvebeko arkivyskupas, kardinolas Marc Ouellet, irgi yra Šv. Sulpicijaus kunigų sąjungos narys. Beje, kitas Tarptautinis eucharistinis kongresas, iš eilės jau 49-sis, įvyks Kvebeke ateinančių metų birželio mėnesį.

Mirusio Edouard Gagnon gedi 181 Romos Bažnyčios kardinolas.

Popiežius Benediktas XVI, kuris drauge su kardinolu Gagnon tame pačiame laikotarpyje buvo Romos kurijos narys, pareiškė užuojautą Kanados Bažnyčiai ir Šv. Sulpicijaus kunigų sąjungai.

Šv. Sulpicijaus kunigų sąjunga yra diecezinių kunigų sąjunga, kurios nariai neduoda vienuolinių neturto ir klusnumo įžadų, o siejami meilės kunigiškai tarnystei, puoselėja ir ugdo kunigystės apaštališką dvasią, skatina kunigų dvasinį atsinaujinimą. Šv. Sulpicijaus sąjunga, bendradarbiaudama su vyskupais, siekia dalytis rūpesčiu dėl visos Bažnyčios gerovės ir ypatingą sielovadinės veiklos dėmesį skiria Evangelijos plėtrai tarp nekrikščionių. Paryžiuje XVII amžiuje įkurtos Šv. Sulpicijaus kunigų sąjungos provincijos veikia Prancūzijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje. Kanados provincijoje, turinčioje skyrius Japonijoje, Kolumbijoje ir Brazilijoje darbuojasi 110 kunigų, tarp jų 66 kanadiečiai, 37 kolumbiečiai ir 7 japonai.
All the contents on this site are copyrighted ©.